Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Zamyšlení na tím, proč vlastně zde píšu.

Zamyšlení na tím, proč vlastně zde píšu.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ano, rad­ši zamys­lím na tím, proč vlast­ně exis­tu­je ten­to ser­ver, pros­tě se mi zdá, že potře­bu­ji zlep­šit styl psa­né­ho pro­je­vu, tedy psa­né češ­ti­ny, když se chci při­hlá­sit na Karlovou Univerzitu.    Ano, rad­ši zamys­lím na tím, proč vlast­ně exis­tu­je ten­to ser­ver, pros­tě se mi zdá, že potře­bu­ji zlep­šit styl psa­né­ho pro­je­vu, tedy psa­né češ­ti­ny, když se chci při­hlá­sit na Karlovou Univerzitu. A tak pro­to začí­nám psát, sám sebe donu­tit smys­lu­pl­ně vytvá­řet něja­ké člán­ky a recen­se, když jsem to nece­lých 22 let nedě­lal. A svůj fil­mo­vý ser­ver jsem si vytvo­řil k tomu, aby mi někdo mohl moje díla uve­řej­nit, když nemám jis­to­tu, že by měli zájem o moje díla i jiné ser­ve­ry. (Aby se neřeklo, že jsem nic nena­psal, napsal jsem tak 3 člán­ky do Neviditelného psa)
   A tro­cha his­to­rie, jsem jeden fil­mo­vý fan­da ve věku 22 let z  Prahy, kte­rý ztra­til v červ­nu svou život­ní lás­ku. A tak , aby po ní tak netou­žil, začí­ná dělat vše­mož­né věci. Vytvářet pro­jek­ty, pro svo­jí fir­mu, vytvá­řet inter­ne­to­vé strán­ky, http://sarvanci.webpark.cz a hlav­ně něco dělat, aby se zaba­vil. Tak pro­to píšu tyto člán­ky a hod­lám psát dál. Na Vás je pou­ze toto, pře­číst si moje díla, nechat mi komen­tář, nechat mě žit svým živo­tem a někdy se podí­vat na tuto strán­ku, kam chci psát tak tři a čty­ři sloup­ky týd­ně. Víc toho totiž nezvlád­nu, vol­ný čas rad­ši nemám. Stejně se uvi­dí, jak budu stí­hat věci, když o říj­na začnu stu­do­vat vyso­kou ško­lu v Pardubicích, a je mož­né, že ten­to ser­ver nebu­de vůbec aktu­a­li­zo­va­ný.
   Pokud máte zájem na tom­to ser­ve­ru spo­lu­pra­co­vat, nebo máte doma na PC něja­ké zají­ma­vé člán­ky, kte­ré nikdo zatím nevi­děl, a máte lep­ší styl než já, urči­tě mi je pošle­te, budu rád, že mám výpo­moc.
   A co dělá Sid Páral na těch­to strán­kách? Sám mi posky­tl svo­le­ní, samo­zřej­mě i Ondřej Neff, abych jeho his­to­ric­ké Hnidopichovi recen­ze mohl uve­řej­ňo­vat. Jsou roz­hod­ně kva­lit­něj­ší než moje. Pokud všech­no půjde dob­ře, po napsá­ní mno­ha recen­zí a člán­ků, je mož­né, že by se dalo srov­ná­vat moje díla s jeho, ale momen­tál­ně je pro mě Sid Páral nedo­stiž­ný, tak se mu budu chtít jemu při­blí­žit. Jeho recen­zí k fil­mům je mno­ho, a tak jed­nou týd­ně zde uve­řej­ním jeden jeho skvost, aby jste moh­li číst i něco od jiné­ho auto­ra.
   S úctou ke čte­ná­řům, kte­ří si moje dosti „ama­tér­ské“ člán­ky čtou, a chtě­li by abych se zlep­šo­val. Já se budu zlep­šo­vat nejen pro ně, ale hlav­ně pro sebe, abych se mohl vyrov­nat již zná­mým auto­rů, F. Fukovi, Sidu Páralovi, panu Polesnému a jiným, kte­ří jsou pova­žo­vá­ni za dob­ré auto­ry a kte­rým já dost s úctou vzhlí­žím.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,75449 s | počet dotazů: 253 | paměť: 58047 KB. | 10.08.2022 - 12:52:44