Kritiky.cz > Pro domov > Záludnosti podkrovního bydlení

Záludnosti podkrovního bydlení

img a289119 w1682 t1500488033

Jestliže plá­nu­je­te pod­krov­ní byd­le­ní a při­pra­vu­je­te se na jeho rekon­struk­ci, je dob­ré mys­let na něko­lik věcí již pře­dem. Originalita půd­ních bytů je veli­ce láka­vá, obzvláš­tě když je byt v cen­t­ru měs­ta. Panoramatické výhle­dy do oko­lí a na stře­chy okol­ních domů jsou vždy úchvat­né. Půdní byty pros­tě mají urči­té kouz­lo. Je ale tře­ba počí­tat s jis­tý­mi kom­pli­ka­ce­mi, kte­ré mohou vznik­nout při rekon­struk­ci těch­to půd­ních bytů. 
hvězdářský dalekohled

Okna

Jako prv­ní věc, na kte­rou je tře­ba si dávat pozor, jsou okna.
o   Jestliže se zamě­ří­me pou­ze na okna střeš­ní­ho typu, bude­me mít během let­ních dní v bytě jako ve skle­ní­ku.  Máme-li v pod­krov­ním bytě pou­ze střeš­ní okna, není zde žád­ná mož­nost vytvo­řit pořád­ný prů­van, aby nám byt vyvět­ral. Navíc, pokud je poo­tevře­né střeš­ní okno něja­kou dobu bez dozo­ru, hro­zí při deš­tích zate­če­ní vody do bytu a také láká zlo­dě­je. Z toho­to důvo­du, pokud a kde je to mož­né, si nech­te vesta­vět do bytu i okna svis­lá.

Zpracování projektu

o   Při rekon­struk­ci je tře­ba dbát na kva­lit­ní zpra­co­vá­ní pro­jek­to­vé doku­men­ta­ce a také na její dodr­žo­vá­ní, neboť by se napří­klad nedo­dr­že­ní skla­deb střeš­ní­ho pláš­tě pěk­ně vymsti­lo.
o   Dále je tře­ba si ohlí­dat v půd­ním bytě pro­ve­de­né izo­la­ce, a to jak tepel­né, hlu­ko­vé, tak i hyd­ro­i­zo­lač­ní. V pří­pa­dě nespráv­né špat­né akus­tic­ké izo­la­ce bys­te moh­li vědět o napros­to kaž­dém šust­nu­tí v domě.
o   Problémem při rekon­struk­ci půd­ní­ho bytu může být i nekva­lit­ní a odby­té pro­ve­de­ní detai­lů. Lajdácké prá­ce by v budouc­nu moh­ly mít nebla­hý dopad na byd­le­ní, jako je napří­klad výskyt plís­ní, nebo hou­by dře­vo­mor­ky.
o   Nachází-li se pod­krov­ní byt v památ­ko­vě chrá­ně­ných loka­li­tách, je potře­ba při­způ­so­bit půd­ní byt oko­lí, aby jeho výstav­ba nepů­so­bi­la ruši­vě.
okno v podkroví

Souhlas s výstavbou bytu

o   Rekonstruujeme-li pod­kro­ví, je potře­ba, aby povo­le­ní ve výstav­bě vydal nejen sta­veb­ní úřad, ale bude­te potře­bo­vat i povo­le­ní maji­te­le domu. Souhlas s rekon­struk­cí by potom měli dát i dal­ší nájem­ní­ci v domě.

  • Chcete mít peníze v ruce rychle a bez komplikací?20. dubna 2020 Chcete mít peníze v ruce rychle a bez komplikací? Tlačí vás čas? Tlačí vás potřeba peněz? A ještě ke všemu vás v bance odmítli kvůli záznamu v registru? Pokud máte nějaký záznam v registru, tak je jasné, že ani v další bance nepochodíte a […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení27. února 2020 Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení Každý z nás má sen a to ideální, krásné, moderní i stylové bydlení. Věděli jste ale, že to není žádný med a to po stránce finanční i fyzické? Ano, je to tak! Na rekonstrukci bytu, či […]
  • Krásné vnitřní i venkovní prostory8. ledna 2020 Krásné vnitřní i venkovní prostory Samotná rekonstrukce, není žádný med. My to víme a tak vám nabízíme dokonalou a velmi moderní pomoc, kde vědět, jak hledat odborníky, jak si ušetřit čas i samotné finance. Máte rodinný […]
  • Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!16. prosince 2019 Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to! V momentě, kdy si zřizujete pojistku a neuvedete všechny informace přesně nebo je nějak papírově vylepšíte či naopak některé údaje zase snížíte, můžete si připravit velké budoucí starosti. […]
  • Krycí plachty na bazén a jejich využití9. dubna 2020 Krycí plachty na bazén a jejich využití Bazén v letním období představuje letní radovánky dětí a osvěžení pro dospělé. Je to také docela velká investice a navíc bychom si chtěli bazén užít často a bez nečistot. Zabránit tomu […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com