Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Zajímavosti > Záludnosti podkrovního bydlení

Záludnosti podkrovního bydlení

img a289119 w1682 t1500488033

Jestliže plá­nu­je­te pod­krov­ní byd­le­ní a při­pra­vu­je­te se na jeho rekon­struk­ci, je dob­ré mys­let na něko­lik věcí již pře­dem. Originalita půd­ních bytů je veli­ce láka­vá, obzvláš­tě když je byt v cen­t­ru měs­ta. Panoramatické výhle­dy do oko­lí a na stře­chy okol­ních domů jsou vždy úchvat­né. Půdní byty pros­tě mají urči­té kouz­lo. Je ale tře­ba počí­tat s jis­tý­mi kom­pli­ka­ce­mi, kte­ré mohou vznik­nout při rekon­struk­ci těch­to půd­ních bytů.
hvězdářský dalekohled

Okna

Jako prv­ní věc, na kte­rou je tře­ba si dávat pozor, jsou okna.
o   Jestliže se zamě­ří­me pou­ze na okna střeš­ní­ho typu, bude­me mít během let­ních dní v bytě jako ve skle­ní­ku.  Máme-li v pod­krov­ním bytě pou­ze střeš­ní okna, není zde žád­ná mož­nost vytvo­řit pořád­ný prů­van, aby nám byt vyvět­ral. Navíc, pokud je poo­tevře­né střeš­ní okno něja­kou dobu bez dozo­ru, hro­zí při deš­tích zate­če­ní vody do bytu a také láká zlo­dě­je. Z toho­to důvo­du, pokud a kde je to mož­né, si nech­te vesta­vět do bytu i okna svis­lá.

Zpracování projektu

o   Při rekon­struk­ci je tře­ba dbát na kva­lit­ní zpra­co­vá­ní pro­jek­to­vé doku­men­ta­ce a také na její dodr­žo­vá­ní, neboť by se napří­klad nedo­dr­že­ní skla­deb střeš­ní­ho pláš­tě pěk­ně vymsti­lo.
o   Dále je tře­ba si ohlí­dat v půd­ním bytě pro­ve­de­né izo­la­ce, a to jak tepel­né, hlu­ko­vé, tak i hyd­ro­i­zo­lač­ní. V pří­pa­dě nespráv­né špat­né akus­tic­ké izo­la­ce bys­te moh­li vědět o napros­to kaž­dém šust­nu­tí v domě.
o   Problémem při rekon­struk­ci půd­ní­ho bytu může být i nekva­lit­ní a odby­té pro­ve­de­ní detai­lů. Lajdácké prá­ce by v budouc­nu moh­ly mít nebla­hý dopad na byd­le­ní, jako je napří­klad výskyt plís­ní, nebo hou­by dře­vo­mor­ky.
o   Nachází-li se pod­krov­ní byt v památ­ko­vě chrá­ně­ných loka­li­tách, je potře­ba při­způ­so­bit půd­ní byt oko­lí, aby jeho výstav­ba nepů­so­bi­la ruši­vě.
okno v podkroví

Souhlas s výstavbou bytu

o   Rekonstruujeme-li pod­kro­ví, je potře­ba, aby povo­le­ní ve výstav­bě vydal nejen sta­veb­ní úřad, ale bude­te potře­bo­vat i povo­le­ní maji­te­le domu. Souhlas s rekon­struk­cí by potom měli dát i dal­ší nájem­ní­ci v domě.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,29896 s | počet dotazů: 225 | paměť: 53264 KB. | 17.09.2021 - 22:20:05