Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > ZAKONČENÍ 17. FESTIVALU FRANCOUZSKÉHO FILMU V KINĚ SVĚTOZOR A CAFÉ NEUSTADT

ZAKONČENÍ 17. FESTIVALU FRANCOUZSKÉHO FILMU V KINĚ SVĚTOZOR A CAFÉ NEUSTADT

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

17. Festival fran­couz­ské­ho fil­mu se chý­lí ke své­mu kon­ci. Slavnostní zakon­če­ní se usku­teč­ní ve stře­du 26. lis­to­pa­du od 19.00 v kině Světozor a po pro­jek­ci večer pokra­ču­je v Café Neustadt.

Zakončovacím sním­kem je film Saint Laurent, kte­rý repre­zen­tu­je Francii v sou­tě­ži o Oscara 2015. V novém zpra­co­vá­ní život­ní­ho pří­bě­hu slav­né­ho mód­ní­ho návr­há­ře z díl­ny reži­sé­ra Bertranda Bonella hlav­ní roli ztvár­nil mla­dý popu­lár­ní herec Gaspard Ulliel. V této nové ver­zi zamě­ře­né na sedm­de­sá­tá léta v kari­é­ře a živo­tě Yvese Saint Laurenta se dále před­sta­ví Jéremie Renier, Louis Garrel, Amira Casar či Léa Seydoux. Bertrand Bonello ve svém posled­ním fil­mu uka­zu­je rados­ti i trá­pe­ní muže, kte­rý chtěl být nej­lep­ším své gene­ra­ce, chtěl zavést módu do ulic a oblék­nout moder­ní ženu ve svě­tě, kte­rý se mění ve víru večír­ků a bez­sta­rost­nos­ti. Jeden z nej­vět­ších návr­há­řů všech dob se setkal se sedm­de­sá­tý­mi léty, kte­ré při­nes­lo nezvrat­né změ­ny.

Součástí závě­reč­né­ho veče­ra bude také vyhlá­še­ní divác­ké ceny TV5MONDE. Diváci voli­li nej­lep­ší sní­mek ze sek­ce Soutěž - Výběr čes­ké kri­ti­ky, ve kte­ré byly uve­de­ny fil­my dopo­sud neza­kou­pe­né do fil­mo­vé dis­tri­buce v ČR. Společnost Air France do divác­ké sou­tě­že věno­va­la dvě zpá­teč­ní leten­ky Praha - Paříž. Výherce sou­tě­že bude také vyhlá­šen během slav­nost­ní­ho zakon­če­ní fes­ti­va­lu.

Po pro­jek­ci večer pokra­ču­je v Cafe Neustadt v Novoměstské rad­ni­ci - Praha 2, kte­rý je vol­ně pří­stup­ný veřej­nos­ti. O hud­bu se posta­rá Radio 1 s DJs Tea Jay Ivo& Pierre Urban.

Festival fran­couz­ské­ho fil­mu kro­mě Prahy pro­bí­há sou­čas­ně v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ostravě. V regi­o­nech bude fes­ti­val zakon­čennej­no­věj­ším sním­kem brat­ří Dardennů Dva dny, jed­na noc, ve kte­rém exce­lu­je Marion Cotillard a kte­rý repre­zen­tu­je Belgii na klá­ní o Oscarech. Distribuční spo­leč­nost Film Europe uve­de ten­to sní­mek do dis­tri­buce 4. 12. 2014.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,79988 s | počet dotazů: 243 | paměť: 58161 KB. | 13.08.2022 - 13:41:13