Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Zákon smečky: Soumrak - Rudý měsíc - odhalí Bouře zrádce dřív než dojde sama k úhoně?

Zákon smečky: Soumrak - Rudý měsíc - odhalí Bouře zrádce dřív než dojde sama k úhoně?

AVT Erin Hunter 5549
AVT Erin Hunter 5549

Lízinka, Bručoun a Vrtík byla tři malá štěňa­ta, kte­rá žila v dou­pě­ti u psů, kte­ří se jich uja­li, když jejich mamin­ka zemře­la a měli je rádi. Ovšem nyní dospě­li k názo­ru, že musí utéct, pro­to­že až dospě­jí, pod­le jejich pře­svěd­če­ní nikdy neza­pad­nou k této smeč­ce, poně­vadž jsou hlí­da­cí psi. Lízinka byla v hlu­bo­ké noci vzhů­ru a nechá­pa­la, jak její brat­ři mohou spát, když mají utéct. Lízinka je s vypě­tím sil vzbu­di­la a nuti­la k rea­li­za­ci jejich plá­nu útě­ku. Jen jed­no ji mrze­lo - že se nemů­že roz­lou­čit se psy, kte­ří jim pomá­ha­li. Na dru­hé stra­ně - kdy­by je pro­bu­di­li, nene­cha­li by je ode­jít. Tak tedy šli.

Nejvíce měl strach Vrtík, ale nako­nec se vydal pryč s ostat­ní­mi. Pomalu se všich­ni plí­ži­li pro ně vyso­kou trá­vou, kte­rá Lízinku šimra­la tak moc, až se jí chtě­lo kých­nout, ale roz­hod­la se to vydr­žet. Najednou se mezi stro­my mihl stín - byla to Luna - pes na hlíd­ce - avšak tu zají­ma­li hroz­by zven­čí. Hledali jis­tou ská­lu, ale stá­le se k ní nemoh­li dostat. Vrtík s Bručounem nená­pad­ně dáva­li vinu Lízince, pro­to­že ona tvr­di­la, že už tam kaž­dou chví­li budou a zatím kde nic tu nic. Po chví­li se obje­vi­lo šus­tě­ní - byla to Daisy.

Daisy - jeden ze psů, kte­ří se malých uja­li byla vel­mi přá­tel­ská. Upřímně se zdě­si­la, že vidí štěňa­ta v noci ven­ku, když by měla být v pele­chu a spát. Hned se zají­ma­la o to, co děla­jí ven­ku. Lízinka se pro­řek­la, že chtě­li utéct. Daisy jen nevě­říc­ně vytřeš­ti­la oči a hned se pta­la proč. Bručoun řekl, že je nikdo nechce ve smeč­ce a nemá je rád. Daisy to však s pře­hle­dem vyvrá­ti­la. Nakonec zave­le­la, že se všich­ni vrá­tí do tábo­ra. Lízinka a Bručoun si vymě­ni­li neroz­hod­né pohle­dy, avšak Vrtík byl nad­še­ný. Lízinka v duši cíti­la úle­vu, že je obje­vi­la zrov­na Daisy a nene­cha­la je utéct.

Roztomilý pří­běh, opět hra­jí hlav­ní roli zví­řa­ta - psi. Jednoznačně kni­ha pro ty, kdo má rád zví­řa­ta vše­ho dru­hu, nejen nej­lep­ší­ho pří­te­le člo­vě­ka. Obálka je parád­ní, roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju. Má 232 stran a jed­ná se o čtvr­tý díl ze série.

  • Autor: Erin Hunterová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Albatros
  • Datum vydá­ní: 13. 08. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,43042 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56586 KB. | 27.06.2022 - 23:49:13