Kritiky.cz > Filmové premiéry > Zákon přitažlivosti - preview

Zákon přitažlivosti - preview

OBSAH FILMU

Audrey Woods a Daniel Rafferty pat­ří v newy­or­ském práv­nic­kém svě­tě mezi špič­ko­vé spe­ci­a­lis­ty na roz­vo­dy. Jednoho dne sta­nou pro­ti sobě: Audrey zastu­pu­je rocko­vou hvězdu Thornea Jamisona, Daniel jeho nespo­ko­je­nou man­žel­ku Serenu. Klienti pro­ti sobě vedou ote­vře­nou roz­vo­do­vou vál­ku, v níž hra­je důle­ži­tou roli i zámek v Irsku. Jejich práv­ní­ci ovšem zacho­vá­va­jí pro­fe­si­o­nál­ní deko­rum, mas­ku­jí­cí však bouř­li­vou anti­pa­tii.
Elegantní Audrey je chlad­ně upja­tá, neu­ro­tic­ká a strikt­ně se drží záko­nů, Daniel je iro­nik a požit­kář a kra­va­tu může mít správ­ně uvá­za­nou jen omy­lem. Právník je ovšem bri­lant­ní. Co se sta­ne, když  se tihle dva pro­fe­si­o­ná­lo­vé, kte­ří neu­mě­jí pro­hrá­vat, do sebe pro­ti své vůli zami­lu­jí? A co udě­la­jí, když se jed­no­ho rána pro­bu­dí po divo­ké noci v  nefal­šo­va­ném irském sty­lu a  zjis­tí, že mají na rukou snub­ní prstýn­ky? O FILMU

Pierce Brosnan (ex-agent 007 James Bond) a Julianne Moore (Hříšné boogie/Boogie Nights, režie Paul Thomas Anderson, 1997, Daleko do nebe/Far from Heaven, režie Todd Haynes, 2002, Hodiny/The Hours, režie Stephen Daldry, 2002) exce­lu­jí v hlav­ních rolích práv­nic­ké roman­tic­ké kome­die, pod kte­rou je jako reži­sér pode­psán Peter Howitt (Srdcová sedma/Sliding Doors, 1998, Elita/Antitrust, 2001, Johnny English, 2003).
Dalších rolí v pří­bě­hu nato­če­ném v kla­sic­kém holly­wo­od­ském sty­lu se uja­li Michael Sheen (Underworld, režie Len Wiseman, 2003), Parker Posey (Láska přes internet/ You„ve Got Mail, režie Nora Ephron, 1998, Vřískot 3/Scream 3, režie Wes Craven, 2000), Nora Dunn (Božský Bruce/Bruce Almighty, režie Tom Shadyac, 2003) a Frances Fisher (Titanic, režie James Cameron, 1997).

Scénář je dílem Roberta Harlinga a  Aline Brosh McKenna, kte­rá je záro­veň autor­kou námě­tu. 
Kameramanem fil­mu byl Adrian Biddle (Vetřelci/Aliens, režie James Cameron, 1986, 1492: Dobytí ráje/1942: Conquest od Paradise, režie Ridley Scott, 1992, Jeden svět nestačí/The World is Not Enough, režie Michael Apted, 1999) a stři­ha­čem Tomny Lawson (Barry Lyndon, režie Stanley Kubrick, 1975, Hranice lásky/The End of Affair, režie Neil Jordan, 1999, Michael Collins, režie Neil Jordan, 1996).
Hudba je dílem Edwarda Shearmura (Slečna Drsňák/Miss Congeniality, režie Donald Petrie, 2000, Johnny English, režie Peter Howitt, 2003) a kos­tým­ní výtvar­ni­cí se sta­la Joan Bergin zná­má pře­de­vším díky spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Jimem Sheridanem (Moje levá noha/My Left Foot, 1989, Ve jmé­nu otce/In the Name of the Father, 1993, Boxer/ The Boxer, 1997). Autorem výpra­vy je Charles J. H. Wood (Uprchlík/The Fugitive, režie Andrew Davis, 1993, Beze strachu/Fearless, režie Peter Weir, 1993).

Pierce Brosnan, kte­rý ztvár­nil agen­ta 007 Jamese Bonda ve čtve­ři­ci posled­ních fil­mů úspěš­né divác­ké špi­o­náž­ní série, se v  rám­ci své pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Irish DreamTime anga­žo­val jako výkon­ný pro­du­cent roman­tic­ké kome­die Zákon při­taž­li­vos­ti. Navázal tak – spíš než na bon­dov­ky - na tako­vé divác­ké hity své herec­ké kari­é­ry, jaký­mi byly kome­di­ál­ně ladě­né sním­ky Táta v suk­ni (Mrs. Doubtfire, režie Chris Columbus, 1993)     či Aféra Thomase Crowna (The Thomas Crown Affair, režie John McTiernan, 1999).
Zákon při­taž­li­vos­ti je - po nezá­vis­lé pro­duk­ci sním­ku The Nephew (režie Eugene Brady, 1998), akč­ní kome­dii Johna McTiernana Aféra Thomase Crowna (The Thomas Crown Affair, 1999) a rodin­ném dra­ma­tu Bruce Beresforda Evelyn (2002) - čtvr­tým pro­dukč­ním poči­nem spo­leč­nos­ti, kte­rou Brosnan zalo­žil s  Beau St. Clair.
Dalšími pro­du­cen­ty fil­mu, kte­rý si vyžá­dal ang­lo­a­me­ric­kou pro­dukč­ní základ­nu vzhle­dem k tomu, že se čás­teč­ně natá­čel v USA a čás­teč­ně v Irsku, byli David T. Friendly           (mj. Dr. Dolittle, režie Betty Thomas, 1998, Odvaha pod palbou/Courage Under Fire, režie Edward Zwick, 1996, Denní světlo/Daylight, režie Rob Cohen, 1996), Marc Turtletaub, David Bergstein a Julie Durk (Nájemní vrazi/Assassins, režie Richard Donner, 1995, Láska přes internet/You„ve Got Mail, režie Nora Ephron, 1998).
Na samém počát­ku pří­prav se pro­du­cen­ti spo­ji­li s autor­kou námě­tu a spo­lusce­nárist­kou Aline Brosh McKenna (kte­rá má za sebou ved­le novi­nář­ské prá­ce i něko­lik úspěš­ných tele­viz­ních pro­jek­tů a pra­co­va­la pro pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Walt Disney Pictures, Universal a Warner Bros.). Ta na scé­ná­ři nako­nec spo­lu­pra­co­va­la                                  se zku­še­ným Robertem Harlingem, kte­ré­ho zná­me pře­de­vším jako auto­ra úspěš­né diva­del­ní hry zfil­mo­va­né pod názvem Ocelové mag­no­lie (Steel Magnolias, režie Herbert Ross, 1989). V i u nás zná­mém sním­ku si zahrá­ly Julia Roberts, Shirley MacLaine          a Sally Field. Na svém kon­tě má však Harling i dal­ší „žen­ské“ pří­běhy, např. dra­ma Večernice (The Evening Star, režie Robert Harling, 1996) se Shirley MacLaineovou        a osca­ro­vým Jackem Nicholsonem, kte­ré bylo pokra­čo­vá­ním divác­ky veli­ce popu­lár­ní­ho Času něhy (Terms of Enderment, režie James L. Brooks, 1983).
Nápad na Zákon při­taž­li­vos­ti vychá­zel z mož­nos­ti posta­vit pro­ti sobě dvě výraz­né, pro­ti­klad­né osob­nos­ti, kte­ré muse­jí pro­fe­si­o­nál­ně spo­lu­pra­co­vat a cítí při­tom k sobě navzá­jem vel­kou osob­ní nechuť. Přístup Daniela a Audrey k živo­tu i prá­ci je napros­to odliš­ný. Daniel je, pod­le své­ho před­sta­vi­te­le Pierce Brosnana, mužem, kte­rý se ve své pro­fe­si pohy­bu­je už pří­liš dlou­ho a dáv­no ztra­til zájem o to, co se děje. Od svých kli­en­tů a jejich pří­pa­dů si udr­žu­je odstup a někdy se cho­vá vyslo­ve­ně pový­še­ně, spo­lé­ha­je      na svou zku­še­nost, impro­vi­zač­ní schop­nos­ti a  inte­li­gen­ci.
Pro úzkost­li­vě peč­li­vou, upja­tou Audrey, kte­rá pro svou prá­ci žije a nemá pro­to prak­tic­ky žád­ný sou­kro­mý život (což jí nepře­stá­vá vyčí­tat její mat­ka Sara),  je nepři­ja­tel­ná už jen před­sta­va něko­ho, kdo zjev­ně pří­liš váž­ně nebe­re svou prá­ci, svůj vzhled ani sám sebe. Víc práv­nič­ku ovšem šoku­je, že její nave­nek nezod­po­věd­ný a nesvé­práv­ný pro­tiv­ník je   v soud­ní síni stej­ně bri­lant­ním advo­ká­tem jako ona sama – a díky své­mu osob­ní­mu kouz­lu a výmluv­nos­ti nad ní má v pres­tiž­ním pří­pa­du roz­vo­do­vé pře rocko­vé hvězdy čas­to navrch!
A mož­ná nej­víc Audrey pře­kva­pí, že se zpr­vu vyslo­ve­ně odpor­ným Danielem neče­ka­ně rych­le nachá­zí spo­leč­nou řeč a mís­to dvou práv­ní­ků pro­ti sobě, pod­le reži­sé­ra Petera Howitta, najed­nou sto­jí dva osa­mě­lí lidé… Po pra­cov­ní veče­ři a něko­li­ka sklen­kách navíc se Audrey s Danielem ocit­ne v  poste­li, ani neví jak. Touží to však pova­žo­vat za selhá­ní, kte­ré ve výsled­ku nijak výraz­ně nezmě­ní její dosa­vad­ní život.
Ve chví­li, kdy se hrdi­no­vé v zájmu svých kli­en­tů vypra­ví za moře, aby si upřes­ni­li práv­ní sku­teč­nos­ti spja­té s  vlast­nic­tvím sta­ro­by­lé­ho zám­ku v  Irsku, ale začne ztrá­cet roz­va­hu     i sebe­vě­do­mý Daniel. Po divo­ké noci strá­ve­né na míst­ní vel­ké slav­nos­ti totiž chro­nic­ký sta­rý mlá­de­nec zjiš­ťu­je, že se s Audrey pod­le vše­ho nechal oddat. Danielova svo­bo­do­my­sl­nost a tou­ha po nezá­vis­los­ti je kon­fron­to­vá­na s drti­vě pros­tou rea­li­tou snub­ní­ho prstýn­ku na jeho ruce.
Neméně otře­se­na je i Audrey. Podle její před­sta­vi­tel­ky Julianne Moore hra­je v tom oka­mži­ku důle­ži­tou roli ve vyprá­vě­ní atmo­sfé­ra Irska jako krás­ná, srdeč­ná a  roman­tic­ká země, kte­rá se začne obě­ma hrdi­nům pro­ti jejich vůli oka­mži­tě zadí­rat pod kůži. A ani návrat do uspě­cha­né­ho, prag­ma­tic­ké­ho živo­ta v New Yorku nako­nec nemů­že moc změ­nit na tom, co se sta­lo a co pro oba hrdi­ny k jejich vlast­ní­mu údi­vu zna­me­ná pře­kva­pi­vě mno­ho…

Poté, co si sce­náris­té vyjas­ni­li pod­sta­tu vyprá­vě­ní s pro­du­cen­ty (mezi nimiž měl důle­ži­té slo­vo výkon­ný pro­du­cent Pierce Brosnan, kte­rý si roli Daniela rezer­vo­val pro sebe), dostal důle­ži­té slo­vo i Peter Howitt. Ten má na svém kon­tě jako reži­sér i sce­náris­ta Srdcovou sed­mu (Sliding Doors, 1998) – čtvr­tý nej­ú­spěš­něj­ší brit­ský film v his­to­rii, kte­rý aspi­ro­val na vůbec nej­lep­ší roman­tic­kou kome­dii roku 1998. V  pří­pa­dě Zákona při­taž­li­vos­ti se ovšem Howitt roz­ho­dl sáh­nout ješ­tě hlou­bě­ji do his­to­rie nesmr­tel­né­ho holly­wo­od­ské­ho žán­ru – až do 40. let, kdy sklí­ze­ly fan­tas­tic­ké úspě­chy sním­ky reži­sé­ra Billyho Wildera a herec­ká dvo­ji­ce Spencer Tracy / Katharine Hepburn. Producentka      St. Clair zase v sou­vis­los­ti s při­pra­vo­va­ným fil­mem mys­le­la i na kome­di­ál­ní sním­ky s Carym Grantem.
Každopádně bylo jas­né, že oslo­ve­né divác­ké spek­trum bude ten­to­krát mno­hem šir­ší než bývá zvy­kem. Zákon při­taž­li­vos­ti se stal fil­mem, kte­rý je adre­so­ván i  divá­kům                po dva­cít­ce, kte­ří už mají něja­ké zku­še­nos­ti se živo­tem a s  part­ner­ský­mi vzta­hy. Cílem auto­rů se sta­la inte­li­gent­ní „dospě­lá“ zába­va, kte­rou je ovšem i  mlad­ší pub­li­kum schop­no snad­no při­jmout – už díky před­sta­vi­te­li hlav­ní role. Pierce Brosnan má ovšem jako kla­sic­ky vzdě­la­ný pro­fe­si­o­nál mno­hem bohat­ší rejstřík než jen jed­no­roz­měr­né „bon­dov­ské“ herec­tví. Postava Daniela se pro něj sta­la i  mož­nos­tí, jak se ode­t­nout        od před­sta­vy ele­gant­ní­ho, doko­na­le muž­né­ho agen­ta 007. Hrdina Zákona při­taž­li­vos­ti vyni­ká peč­li­vě nedba­lým vzhle­dem - a kouz­lo, kte­rým zapů­so­bí na Audrey, je zce­la jiné­ho, hlub­ší­ho rázu než Bondovy pří­mo­ča­ré svůd­nic­ké tri­ky.  
Brosnan byl šťast­ný, když výzvu zahrát si Audrey při­ja­la prá­vě Julianne Moore, kte­rá má pod­le něj půvab a inte­li­gen­ci srov­na­tel­né s vel­ký­mi hvězda­mi minu­los­ti. Důležitou roli     při  ztvár­ňo­vá­ní Audrey ovšem hrál hereč­čin smy­sl pro humor, kte­rý podob­ným způ­so­bem dosud neu­plat­ni­la, pro­to­že její domé­nou jsou pře­de­vším dra­ma­tic­ké role.
Moore pomoh­la i sku­teč­nost, že sce­náris­ta Robert Harling vzhle­dem ke svým před­cho­zím zku­še­nos­tem při­klá­dal vel­ký význam Audreyinu úhlu pohle­du. Její hrdin­ka je tak extro­vert­ní­mu Danielovi víc než rov­no­cen­nou part­ner­kou. Zároveň je posta­vou, kte­rá do vyprá­vě­ní vná­ší kom­pli­ka­ce. Není totiž typic­kou úspěš­nou pra­cu­jí­cí ženou, ale osa­mě­lou, neu­ro­tic­kou, nespo­ko­je­nou bytos­tí, kte­rá svou nejis­to­tu úpor­ně mas­ku­je       za „doko­na­lý“ vzhled. Setkání s nao­pak vel­mi nedo­ko­na­lým Danielem je tak pro ni vyslo­ve­ně úle­vou…
 
Žádná roman­tic­ká kome­die se nedá správ­ně roze­hrát jen s  dvo­ji­cí hlav­ních před­sta­vi­te­lů, i když jsou tak per­fekt­ní, jako je Pierce BrosnanJulianne Moore. To dob­ře vědě­li           i auto­ři Zákona při­taž­li­vos­ti, když i do dal­ších par­tů anga­žo­va­li zají­ma­vé herec­ké osob­nos­ti: posta­vy roz­vá­dě­jí­cí se rocko­vé hvězdy Thornea Jamisona se ujal Michael Sheen (Underworld, režie Len Wiseman, 2003) a jeho majet­kuchti­vou man­žel­ku, mód­ní návr­hář­ku Serenu, zvár­ni­la Parker Posey (Láska přes internet/You„ve Got Mail, režie Nora Ephron, 1998, Vřískot 3/Scream 3, režie Wes Craven, 2000, Blade: Trinity, režie David S. Goyer, 2004). Frances Fisher (zná­má z kata­stro­fic­ké­ho hitu Jamese Camerona Titanic (1997) či z wes­ter­nu Clinta Eastwooda Nesmiřitelní (Unforgiven, 1992) si zahrá­la Audreyinu mat­ku Saru Miller – boha­tou ženu milu­jí­cí život, kte­rá je pra­vým opa­kem své dce­ry: má totiž ráda sama sebe a doká­že se nále­ži­tě hýč­kat. Audrey se tak tvá­ří v  tvář své­mu vzta­hu k Danielovi neo­ci­tá tak doce­la bez vzo­ru. Je jas­né, že pokud se musí změ­nit, má šan­ci zís­kat stej­ně vyrov­na­ný vztah k živo­tu jako její mat­ka.
O tom, že Zákon při­taž­li­vos­ti pře­je žen­ským posta­vám, svěd­čí i men­ší role soud­ky­ně, kte­rou ztvár­ni­la Nora Dunn, kte­rá debu­to­va­la v roman­tic­ké kome­dii Podnikavá dív­ka (Working Girl, Mike Nichols 1988) a kte­rou zná­me i z kome­die s Jimem Carrey Božský Bruce (Bruce Almighty, režie Tom Shadyac, 2003).

Film se natá­čel tři měsí­ce v Irsku – v  Dublinu a Wicklow Coiunties, kte­ré v  ate­li­é­rech  The Ardmore Film Studios ve Wicklow poskyt­lo štá­bu potřeb­né záze­mí. Zámek, kte­rý je před­mě­tem roz­vo­do­vé­ho spo­ru, si „zahrá­lo“ sou­kro­mé síd­lo Humewood House v Kilteganu.
Správný pro­ti­klad roman­tic­kým „irským“ scé­nám poskyt­ly newy­or­ské loka­ce: Chinatown, Soho a  pře­de­vším hyper­mo­der­ní New York State Supreme Count Building.

  • X - Men - Preview27. dubna 2003 X - Men - Preview Před třemi lety Bryan Singer přinesl revoluci v žánru comicsových adaptací. X-Meni se totiž od svých filmových bratříčků (Superman, Batman, Flash, Blade) podstatně lišili- speciální […] Posted in Filmové premiéry
  • Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin15. listopadu 2018 Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin Pohádka režiséra Marka Najbrta  Čertí brko vstupuje do kin 29. listopadu. Pro režiséra to znamenalo první vstup do tohoto žánru po dramatických snímcích, komediích nebo seriálech. Do […] Posted in Filmové premiéry
  • Gravitace | Gravity [90%]4. října 2013 Gravitace | Gravity [90%] Alfonso Cuarón je jedním z těch tvůrců, na kterého film se těšíte už jen z podstaty, že se jedná o film jedinečného tvůrce. Nejenom že má tento mexický režisér na svém účtě nejlepší z […] Posted in Filmové recenze, Filmové premiéry
  • Srpnové premiéry31. července 2003 Srpnové premiéry Terminátor,Lara Croft,Piráti z Karibiku... Ve všech těchto filmech je pojmem akce. A to nás v srpnu čeká. Pořádná zásoba akčních filmů. 7.8. Terminátor 3: Vzpoura strojů (Terminator 3: […] Posted in Filmové premiéry
  • Julianne Moore12. května 2005 Julianne Moore Pro jednu z nejzajímavějších hereček střední generace (nar. 1961) byla postava právničky Audrey zajímavá už tím, že sama přišla už v dětství do těsného stylu se světem paragrafů (její otec […] Posted in Profily osob
  • Filmové premiéry v září 201131. srpna 2011 Filmové premiéry v září 2011 01. 09. 11             -             Ošetřovatel Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého laskavého ošetřovatele Griffina Keyese (Kevin James). Griffin, kterému je příjemněji ve […] Posted in Filmové premiéry
  • KVIFF 2019 – Druhá nálož dojmů z Karlových Varů, Po svatbě s Julianne Moore i vynikající Parazit4. července 2019 KVIFF 2019 – Druhá nálož dojmů z Karlových Varů, Po svatbě s Julianne Moore i vynikající Parazit Druhá várka dojmů ze snímků promítaných na filmovém festivalu v Karlových Varech je od minule obohacena i o několik filmů, které se přes pomyslnou hranici průměru již přehoupnout […] Posted in Filmové recenze
  • Hulk - preview4. července 2003 Hulk - preview Nevím, kdo jsem. Nevím, jak jsem vznikl. Vím jen, že mě nebudete mít rádi, až se rozzlobím.Bruce Banner, vědec každým coulem, má všechny důvody ke zlosti na své nadřízené. Jeho převratná […] Posted in Filmové premiéry
  • Preview: Vesnice17. července 2004 Preview: Vesnice Kdysi to byl Alfred Hitchcock, kdo si po zásluze lebedil na trůnu mistra filmového napětí a infarktové hrůzy, ale dnes? … Brodíte-li se pamětí, pak naprosto zbytečně. Oněch adeptů je totiž […] Posted in Filmové premiéry
  • Spider-Man 3 - Když se z koutů snášejí černé pavučiny…10. dubna 2007 Spider-Man 3 - Když se z koutů snášejí černé pavučiny… Chtěl bych začít stejně jako posledně (vyplivnutím počtu protivníků, kteří zkříží Parkerovi cestu), ale nemohu. Noc co noc bych se probouzel orosen potem, stíhaly by mě výčitky svědomí, […] Posted in Filmové premiéry

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...