Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Zaklínač 3: Divoký hon – Srdce z kamene

Zaklínač 3: Divoký hon – Srdce z kamene

Tittle 6
Tittle 6

První roz­ší­ře­ní ke hře Zaklínač 3: Divoký hon s podti­tu­lem Srdce z kame­ne sice vyšlo už na kon­ci loň­ské­ho roku. Já se k němu ale dostal až nyní, nebu­de se tedy jed­nat o recen­zi jako tako­vou, řek­nu vám spí­še něja­ké své postře­hy a dojmy, kte­ré jsem si ze hry odne­sl.

Už po načte­ní hlav­ní­ho menu se vám prv­ní roz­ší­ře­ní tře­tí­ho zaklí­na­če před­sta­ví v plné pará­dě, dá vám na výběr vytvo­řit si buď­to kom­plet­ně novou posta­vu pou­ze pro úče­ly toho­to roz­ší­ře­ní, pří­pad­ně si ji pou­ze vylep­šit, abys­te měli šan­ci se vypo­řá­dat s míst­ní­mi nepřá­te­li, kte­ří jsou opro­ti původ­ní hře kra­pet sil­něj­ší. Po těch­to něko­li­ka krát­kých vol­bách se už může­te napl­no pus­tit do nových dob­ro­druž­ství. Oproti původ­ní hře má DLC pozvol­něj­ší roz­jezd, kdy to nevy­pa­dá na něja­ké vět­ší záplet­ky, Geralt se u vývěs­ky ptá postar­ší­ho muže na nabíd­ku prá­ce, kte­rou zrov­na při­bí­jel na vývěs­ku, no a ten jej odká­že na zada­va­te­le úko­lu. Po při­je­tí ono­ho kon­trak­tu na zabi­tí netvo­ra se hrá­či ovšem pozvol­na ote­ví­rá ten pra­vý pří­běh, na kte­rý čekal.

5

Po zabi­tí žabí­ho netvo­ra, ze kte­ré­ho se nako­nec vyklu­be princ (kdo by to čekal), je Geralt omrá­čen a sku­pi­nou vojá­ků pod vede­ním mága odvle­čen na loď, kte­rá jej má odvézt ke krá­li, kte­rý se chce pomstít za smrt syna. Aby uni­kl popra­vě, musí při­jmout nabíd­ku tajem­né­ho cizin­ce, kte­rý se sice před­sta­vu­je jako váš sta­rý zná­mý, ale prá­vě jeho původ a ocho­ta pomo­ci vám ze situ­a­ce, kte­rá nemá jiné výcho­dis­ko, je pilí­řem celé­ho pří­bě­hu. Jako las­ka­vost za to, že vás dosta­ne ze sví­zel­né situ­a­ce bude­te násled­ně muset spl­nit tři přá­ní pro Olgierda Van Emereca, což není nikdo jiný, než zada­va­tel kon­trak­tu na ono­ho zakle­té­ho prin­ce. Tolik k záplet­ce, nyní se ale pojď­me podí­vat na hru samot­nou. Děj se ode­hrá­vá ve zná­mých loka­cích, a to ve Velenu, přes­ně­ji tedy v jeho seve­ro­vý­chod­ní čás­ti kolem měs­ta Oxenfurt, kte­ré zde dostá­vá opro­ti původ­ní hře o dost vět­ší pro­stor. Můžete tak dle libos­ti odha­lo­vat jeho krá­sy a vše­li­ja­ká tajem­ství, kte­ré jeho ulič­ky skrý­va­jí. Pokud se obá­vá­te, že se bude­te pohy­bo­vat po již vámi zma­po­va­ných úze­mích, jste na omy­lu, DLC ode­my­ká novou oblast dále na seve­ro­vý­chod od Oxenfurtu, najde­te zde nové ves­nič­ky, rui­ny sta­rých chrá­mů a spous­ty míst k pro­zkou­má­ní. Co se nepřá­tel týče, tak ti zůstá­va­jí téměř stej­ní jako v původ­ní hře, najde­me zde ale i něko­lik nových, kte­ří doká­žou, pokud je hráč pod­ce­ní, pěk­ně zato­pit.

1

Za množ­ství nové­ho obsa­hu, kte­rý auto­ři vecpa­li do toho­to roz­ší­ře­ní, zaslou­ží tvůr­ci vel­kou pochva­lu. Najdete zde množ­ství skvě­le napsa­ných roz­ho­vo­rů a ani­ma­cí, při kte­rých se jen bude­te kochat bra­vur­ním zpra­co­vá­ním všech postav, kte­ré dělá čest původ­ní hře. Nenajdete tu sice žád­né nové her­ní mecha­ni­z­my, v pod­sta­tě dělá­te to samé jako minu­le, při­jme­te úkol, hovo­ří­te, sto­pu­je­te a boju­je­te. Tyto hlav­ní pilí­ře hra­tel­nos­ti jsou však zají­ma­vě vyu­ží­vá­ny, tak­že se s poci­tem něja­ké­ho vět­ší­ho ste­re­o­ty­pu nako­nec vůbec nese­tká­te. Největší pozor­nost je zde věno­vá­na hlav­ní dějo­vé lin­ce, ta nabí­zí něko­lik zají­ma­vých zvra­tů, kdy hráč jen nevě­říc­ně pozo­ru­je, co že se to prá­vě sta­lo. Jindy zase jen s úsmě­vem sle­du­je dění kolem sebe, napří­klad moment, kdy je Geralt posed­lý duchem Olgierdova bra­t­ra v rám­ci plně­ní prv­ní­ho přá­ní a musí s ním jít na svat­bu je napros­to geni­ál­ně zpra­co­va­ný.

3

Bohužel celý dojem z hra­ní kazí pří­tom­nost nej­růz­něj­ších bugů. Zasekávání koně na ces­tě, kde není ani jedi­ná pře­káž­ka, doska­ko­vá­ní objek­tů, padá­ní fra­me­ra­tu, zamlže­ní obra­zov­ky při roz­ho­vo­rech, to vše se ve hře obje­vu­je cel­kem čas­to. I přes tyto nedo­stat­ky tu ale máme roz­ší­ře­ní, kte­ré co se množ­ství obsa­hu týče, pře­ko­ná­vá jiná DLC , může­te si ho navíc zahrát i během pří­bě­hu původ­ní hry a obo­ha­tit si tak záži­tek o nové mož­nos­ti, mís­ta k pro­zkou­má­ní, nové posta­vy a něko­lik nových kous­ků do výba­vy. Nebýt těch tech­nic­kých pro­blé­mů, dosta­li bychom do rukou sku­teč­ný skvost.

Verdikt: 9/10


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,47804 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56699 KB. | 01.07.2022 - 22:36:49