Kritiky.cz > Recenze knih > Základy inline bruslení

Základy inline bruslení

inline brusleni

Rádi bys­te se nau­či­li brus­lit, ale neví­te, jak na to. První věcí, kte­rou musí­te vyře­šit, je výběr těch správ­ných brus­lí. Nejdřív si ale musí­te ujas­nit, co na brus­lích chce­te dělat. Máte zájem jenom o oby­čej­né jež­dě­ní, nebo chce­te zku­sit něco nároč­něj­ší­ho, napří­klad rych­lo­brus­le­ní, fre­esty­le brus­le­ní, tanec na brus­lích, inli­ne hokej nebo roller der­by? Když už víte, čemu se chce­te věno­vat a máte i vhod­né brus­le, je nevy­hnut­né začít řešit nezbyt­né doplň­ky - hel­mu a chrá­ni­če - a pak už jen zbý­vá při­pra­vit se na svou prv­ní jízdu.

Ondřej Thor, amba­sa­dor spo­leč­nos­ti K2 - Inline, vydal v nakla­da­tel­ství Grada kni­hu Inline brus­le­ní, ve kte­ré radí, jak s tímhle krás­ným spor­tem začít. Hned v úvo­du kni­hy před­sta­ví spor­ty, kte­ré se na brus­lích dají dělat a při­dá něko­lik dob­rých rad, pod­le kte­rých si snad­no vybe­re­te nejen brus­le, ale i dal­ší vyba­ve­ní.

V dal­ších kapi­to­lách se už autor věnu­je samot­né­mu brus­le­ní. Začína se základ­ní­mi brus­lař­ský­mi fáze­mi a základ­ní­mi posto­ji a pokra­ču­je průprav­ný­mi cvi­ky, tech­ni­ka­mi brž­dě­ní a tipy, jak zdo­lá­vat pře­káž­ky a kop­ce. Pokud tohle všech­no zvlád­ne­te, můžete se pus­tit i do něko­li­ka pokro­či­lých brus­lař­ských tech­nik, jako jsou napří­klad nejrůzněj­ší dru­hy zatá­če­ní, sla­lom nebo sko­ky a pře­ska­ko­vá­ní pře­ká­žek. Pokud si trou­fá­te, můžete se zku­sit nau­čit jez­dit po dvou koleč­kách nebo pro­plé­tat nohy.

Jednotlivé tech­ni­ky jsou struč­ně popsá­ny a dopl­ně­ny foto­gra­fie­mi a QR kódy, díky kte­rým je mož­né shléd­nout roz­ši­řu­jí­cí infor­ma­ce na návod­ních videích. I pro­to je kni­ha neo­ce­ni­tel­ným pomoc­ní­kem pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé brus­la­ře, kte­ří se z ní dozvě­dí všech­no, co vědět potře­bu­jí.

 

Hodnocení: 90%

 

 

INLINE BRUSLENÍ

Autor: Ondřej Thor

Vydáno: Grada, 2019

Počet stran: 104


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...