Základy gymnastické přípravy dětí

06Zaklady

Moje gene­ra­ce byla v hodi­nách těles­né výcho­vy vycho­va­ná tra­dič­ním pří­stu­pem zamě­ře­ným na výkon a sou­tě­ži­vost při pou­ži­tí spe­ci­fic­kých pomů­cek, kdy po nás uči­tel vyža­do­val kázeň a přes­né pro­ve­de­ní cvi­ků. Na uči­te­lo­vu obra­nu lze kon­sta­to­vat, že tako­vý pří­stup býval poklá­dán za obec­ně správ­ný a čas­to k němu chy­bě­ly dopo­má­ha­jí­cí pomůc­ky a čas, slo­ží­cí k nácvi­ku gym­nastic­kých doved­nos­tí. Nemyslím si, že bychom v deva­de­sá­tých letech byly obtloust­lé děti, kte­ré se nehý­ba­ly, ale při slo­vech „kru­hy“, „koza“, „lano“ se nám ježi­ly chlu­py všem, ať už klu­kům nebo hol­kám.

V prů­bě­hu tři­ce­ti let se tělo­cvik pro­mě­nil. Děti ztloust­ly a zle­ni­vě­ly, ven­ku pohy­bem trá­ví mno­hem méně času. Reagovala na to i škol­ní výu­ka tělo­cvi­ku a nabíd­ka zájmo­vých akti­vit. Sportovat a udr­ži­vat se v kon­di­ci je mezi dneš­ní­mi tři­cát­ní­ky a čty­ři­cát­ní­ky moder­ní a ke spor­tu a zdra­vé­mu život­ní­mu sty­lu vedou i své potom­ky. Různé spor­tov­ní oddí­ly také v posled­ních letech kří­sí gym­nasti­ku, kte­rá se prá­vě bazí­ro­vá­ním na tra­di­ci a zaži­tých postu­pech dosta­la na chvost spor­tov­ní­ho zájmu a škol­ní těles­né výcho­vy. Přitom prá­vě gym­nasti­ka vhod­ně roz­ví­jí základ­ní pohy­bo­vé schop­nos­ti, jako jsou pohyb­li­vostm obrat­nost a rov­no­vá­ha, síla, rych­lost a vytr­va­lost. Nejn uči­te­lům a lek­to­rům spor­tov­ních krouž­ků je urče­ná nová bro­žo­va­ná kni­ha Pavlíny Vrchovecké Základy gym­nastic­ké pří­pra­vy dětí. Herní poje­tí gym­nasti­ky. Autorka v ní nabí­zí nový a moder­ní pří­stup k výu­ce gym­nasti­ky, k nácvi­ku gym­nastic­kých doved­nos­tí, netra­dič­ní poje­tí chá­pá­ní celé gym­nasti­ky a její­ho význa­mu pro pohy­bo­vé vzdě­lá­vá­ní.  Autorka vychá­zí ze sou­čas­ných tren­dů výu­ky, poznat­ků odbor­né lite­ra­tu­ry, z vlast­ní dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti s tré­no­vá­ním závod­ní for­my gym­nasti­ky i zku­še­nos­ti z peda­go­gic­ké pra­xe na střed­ní a vyso­ké ško­le.

Kniha respek­tu­je dneš­ní alter­na­tiv­ní pří­stup k výu­ce gym­nasti­ky, kte­rý je zamě­řen na obec­né pohy­bo­vé pro­blémy, vyu­ží­vá netra­dič­ní náči­ní či nářa­dí a umož­ňu­je cvi­čen­cům volit vlast­ní tem­po a úro­veň obtíž­nos­ti. Jak autor­ka zmi­ňu­je, nevý­ho­dou toho­to pří­stu­pu jsou vět­ší časo­vé náro­ky a nároč­něj­ší didak­tic­ká ana­lý­za uči­va.  Gymnastika by měla při­ná­šet radost, cvi­če­nec by měl jejím pro­střed­nic­tvím zís­ká­vat a zvy­šo­vat fyzic­kou zdat­nost, osvo­jo­vat si dob­ré pohy­bo­vé zákla­dy a pod­po­ro­vat přá­tel­ství. Trenér by měl ve výu­ce ve vět­ší míře vyu­ží­vat hry s při­hléd­nu­tím k pohla­ví, věku a fyzic­ké zdat­nos­ti cvi­čen­ců. Díky těm­to hrám lze per­fekt­ně nacvi­čit gym­nastic­ké prv­ky. Ať už jde o zábav­né posi­lo­vá­ní nebo jed­not­li­vé „před­stup­ně“ gym­nastic­kých prv­ků. Právě tyto tipy k nácvi­kům gym­nastic­kých prv­ků zřej­mě tre­né­ři a uči­te­lé oce­ní nej­ví­ce, a to včet­ně popi­su, foto­gra­fií polo­hy cvi­čen­ce a dopo­mo­ci tre­né­ra či uči­te­le.

Do kni­hy je zařa­zen popis správ­né­ho pro­ve­de­ní základ­ních akro­ba­tic­kých prv­ků – kotou­lu vpřed, kotou­lu let­mo, sal­ta vpřed, kotou­lu vzad, kotou­lu vzad do sto­je na rukou, sto­je na rukou a pře­me­tu stranou.Také se dozví­te, jak na skrč­ku. Binusem je seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry na kon­ci pub­li­ka­ce.


  • Základy gym­nastic­ké pří­pra­vy dětí. Herní poje­tí gym­nasti­ky
  • Autor: Pavlína Vrchovecká
  • Vydala: Grada
  • Rok vydá­ní: 2020
  • Počet stran: 96
  • Hodnocení: 100 %

Foto: Grada Publishing a.s.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,62659 s | počet dotazů: 221 | paměť: 46690 KB. | 17.01.2021 - 09:24:13