Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Základní tarot: Pevný základ pro začátečníka

Základní tarot: Pevný základ pro začátečníka

IMG 20191102 104230
IMG 20191102 104230

Jsem z toho­to bale­ní Rider Waite taro­tu doce­la nad­še­ná. Pokud bych měla pohléd­nout na Základní tarot oprav­du z toho­to pohle­du, řek­nu, že to je ide­ál­ní kni­ha i kar­ty. Pevný základ pro začá­teč­ní­ka.
Kniha, pro­to­že nepře­tě­žu­je zby­teč­ný­mi a zdlou­ha­vý­mi fak­ty, jed­no­du­še a obec­ně nazna­čí infor­mač­ní i emo­ci­o­nál­ní náboj kar­ty a vtisk­ne vám do pamě­ti ten základ, na kte­rém lze potom budo­vat dal­ší chuť čer­pat infor­ma­ce a sou­vis­los­ti o jed­not­li­vých kar­tách.
Karty, pro­to­že jsou malé, přes­ně do ruky. Roztomilé kopie oby­čej­né­ho vel­ké­ho Rider Waite taro­tu, kte­rý, pokud se nemý­lím, tím­to zís­ká­vá tře­tí roz­měr (tedy - máme už na trhu tro­jí veli­kost těch­to karet, od vel­kých pla­cek až po tyto mini ver­ze do kapsy).
Osobně jsem si tyto malič­ké oblí­bi­la nato­lik, že jsem ty střed­ně vel­ké odlo­ži­la. 😀

IMG 20191102 104152
IMG 20191102 104152
IMG 20191102 104230
IMG 20191102 104230

Můj pohled je zkres­le­ný tím, že obráz­ky na kar­tách již dlou­há léta dob­ře znám, tak­že nedo­ká­žu odhad­nout, jak půso­bí na něko­ho, kdo drží Rider Waite tarot popr­vé v ruce. Snad mile, snad něž­ně... pro­to­že v kaž­dém pří­pa­dě základ­ní cha­rak­te­ris­ti­ka tu zůstá­vá stej­ná.
A dopo­ru­ču­ji to, co u kaž­dé­ho Rider Waite taro­tu - nau­čit se a vní­mat základ­ní význam kar­ty a pak jít pod­le své intu­i­ce, vší­mat si malič­kých detai­lů na kar­tě, barev, ply­nu­tí mezi jed­not­li­vý­mi karet­ní­mi význa­my. Malý for­mát tomu může hod­ně pomo­ci, napří­klad jsem si na kar­tách nikdy moc nevší­ma­la zra­lých hroz­nů - a na malém for­má­tu byly prá­vě hroz­ny tím, co mne zau­jí­ma­lo nej­ví­ce.

Karty se hodí na pří­jem­né den­ní vyklá­dá­ní, slo­ži­těj­ší i jed­no­du­ché pro­blémy, pro navo­ze­ní nála­dy i pro hle­dá­ní zaš­mod­r­cha­ných koneč­ků život­ních pro­blé­mů. Jsou nesku­teč­ně uni­ver­zál­ní a v této malé, kapes­ní podo­bě - jsou skvě­lým dár­kem i kar­tič­ka­mi do sbír­ky.
Renata Petříčková, kri­ti­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Rebecca Campbell: Karty hvězdných duší9. února 2021 Rebecca Campbell: Karty hvězdných duší Je lidská duše jemná, nebo přímočará? Potřebuje rozum, nebo intuici? Je jen málo karet, které umí v jedné větě shrnout všechno, co potřebujete. Na jednu stranu působí na city, emoce a […] Posted in Recenze knih, Knihovnička
  • DIGITÁLNÍ TVORBA: Magické dimenze: Karty, které pohltí!19. listopadu 2019 DIGITÁLNÍ TVORBA: Magické dimenze: Karty, které pohltí! Vykládací karty magické dimenze jsou pro mne něčím zlomové. Digitálním obrázkům na kartám jsem se bránila, jejich uměleckou hodnotu přehlížela (ano, taková jsem!), ale tady se všechno asi […] Posted in Recenze knih
  • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
  • Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové11. dubna 2022 Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové Andělé mají v různých kulturách i různé podoby, stejně tak se můžeme různým způsobem napojovat na své předky, mudrce, šamany, medicimany nebo bytosti, které jsou symbolem dávné moudrosti. […] Posted in Recenze knih
  • Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti11. dubna 2022 Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti Řekla bych, že Čtyři dohody jsou obecně očistné. Ne vždy jsou v praxi použitelné, to rozhodně zdvihám prst, protože proplouvat životem naprosto meditativně a mít všechno na salámu, to […] Posted in Knihovnička
  • Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace28. března 2022 Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace Najít v kartičkách přítele, který vám každý den řekne něco milého, nebo v době, kdy to potřebujte, vám poradí. Nebo vás podpoří, podělíte se s  nimi o radost a nové směry  - to je dar k […] Posted in Zajímavosti
  • Alana Fairchild: Posvátné rebelky9. března 2022 Alana Fairchild: Posvátné rebelky "Toužíš, aby ptáci uměli létat pod vodou. Chceš, aby láska zvítězila nad mocí. Přeješ si, aby lidé k sobě přistupovali jako rovnocenní a toužíš vnímat posvátnost v sobě i ve světě. Chceš […] Posted in Recenze knih
  •  Chris-Anne: Tarot světla a stínu5. ledna 2022  Chris-Anne: Tarot světla a stínu Tradiční tarotové archetypy pojaté moderním životem, situacemi, které důvěrně známe a ve kterých stojíme v jistých životních situacích tak, jako to dělaly kdysi postavy na klasických […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE: Colette Baron Reid: Orákulum moudrosti21. září 2020 RECENZE: Colette Baron Reid: Orákulum moudrosti Autorka umí spojit symboliku karet, i-ťingu, run a další symboly tak mistrně, že nám před očima vzniká příběh moudrosti. Životní situace, na kterou se díky tomuto jejímu povídání […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Miki Krefting: Kapesní Crowley tarot29. června 2020 Miki Krefting: Kapesní Crowley tarot „Kdybychom žili v harmonii s našimi nejniternějšími pocity, mohli bychom tuto energii využít mnohem lépe a efektivněji,“ píše Miki Krefting ve své příručce ke kapesnímu Crowleymu tarotu. […] Posted in Recenze knih, Knihovnička

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82262 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56804 KB. | 02.07.2022 - 07:30:42