Zakázané ovoce - kniha

vyr 160Zakazane ovoce obalka final 13 2 page 001

Věra Nekonečná je úpl­ně nor­mál­ní oby­čej­ná žena, kte­rá má dvě dospě­lé děti, man­že­la Bedřicha, cho­dí do prá­ce a má rela­tiv­ně spo­ko­je­ný život, pro­to­že i po celo­ži­vot­ním sou­ži­tí mají s Bedřichem lás­ky­pl­ný vztah. Jenže bývá­va­lo. Dlouhé roky spo­lu byd­le­li v domě, avšak Bedřich se roz­ho­dl, daro­vat ho dětem a šel s Věrou do pane­lo­vé­ho bytu. Věra to vel­mi těž­ce nese, pro­to­že na to není zvyk­lá. Navíc se Bedřich vra­cel z prá­ce poz­dě a straš­ně uta­ha­ný. Byl sice stav­by­ve­dou­cí, ale když to nešlo jinak, i on při­lo­žil ruku k dílu. Věra se pokou­še­la Bedřicha lákat na intim­ní hrát­ky, ale ten neměl sebe­men­ší zájem. Místo toho jed­no­ho dne Věře při­ne­sl dárek - vib­rá­tor.

Myslel, že ji potě­ší, ale stal se pra­vý opak - byla zhnuse­ná a jemu došlo, že to pře­hnal. Věra měla kama­rád­ku, sou­sed­ku Zdenu. Ta jed­nou muse­la odjet na dovo­le­nou a poprosi­la Věru, aby jí cho­di­la zalé­vat kyt­ky. Věra s tím nemě­la pro­blém. Zdena byla už měsíc pryč a Věra jí cho­di­la svě­do­mi­tě zalé­vat kyt­ky. Zdena měla doma dale­ko­hled. Věra se nikdy na niko­ho nedí­va­la, ale jed­no­ho dne ji upou­ta­la dvo­ji­ce v pro­těj­ším okně - muž a žena. Ti spo­lu pro­vo­zo­va­li poste­lo­vé hrát­ky. Věru cel­kem poba­vi­lo, že Zdena má doma vel­mi dob­ře vyba­ve­ný dale­ko­hled.

Navíc zahléd­la v poko­ji u dvo­ji­ce ješ­tě něko­ho tře­tí­ho - šmí­rá­ka s rukou v klí­ně, kte­rou se sám uspo­ko­jo­val. Najednou se zamě­ři­la na jeho obli­čej a úpl­ně zko­pr­ně­la - Bedřich. Udělalo se jí tak mdlo, až si muse­la sed­nout do křes­la. Pak nabra­la odva­hu a podí­va­la se zno­vu. Už Bedřicha nevi­dě­la v křes­le, ale v očích se jí uká­za­lo něco mno­hem hor­ší­ho. V poste­li ležel muž, žena měla hla­vu v jeho roz­kro­ku a zeza­du pra­vi­del­ně při­rá­žel Bedřich. Už jí bylo jas­né, že má za muže úchy­la. Věra se roz­hod­la pro důkaz a všech­no si nato­či­la na chyt­rý tele­fon.

Další den poda­la žádost o roz­vod a video z tele­fo­nu si dala na fleš­ku - měla totiž ďábel­ský plán, kte­rý chtě­la zre­a­li­zo­vat na Bedřichovy naro­ze­ni­ny za pár týd­nů. Narozeniny při­šly. Nejprve si Bedřich roz­ba­lil dár­ky od dětí a pak při­šla na řadu Věra. Ta měla doce­la oba­vu, ale zasta­vit už se to neda­lo. Bedřich si vyba­lil prv­ní objem­ný dar - nafu­ko­va­cí pan­nu. To zara­zi­lo všech­ny včet­ně osla­ven­ce. Na výtky dce­ry Veroniky, jest­li je to vhod­né, při­nes­la před­mět dolič­ný - vib­rá­tor. Druhá šle­ha při­šla vzá­pě­tí. Věra zapo­ji­la fleš­ku do tele­vi­ze, kde se vzá­pě­tí roze­bě­hl obraz toho, co dělal Bedřich v cizím bytě, pro ni s cizím chla­pem a cizí žen­skou. Navíc si Bedřich roz­ba­lil i obál­ku s roz­vo­do­vý­mi papí­ry.

To už nemě­li slov nikdo, ani děti. Věra se poslé­ze sebra­la a odje­la do své­ho nové­ho bytu, kte­rý si také stih­la už poří­dit. Bedřich to zkou­šel, aby se vrá­ti­la, ale Věra na něm nene­cha­la nit suchou. Navíc se sezná­mi­la s pohled­ným mužem - Davidem, kte­rý s ní zachá­zel jako gentle­man. Bedřichův hněv se obra­cel na Zdenu, ale ta si z toho nic nedě­la­la, prá­vě nao­pak. Vpálila mu pří­mo do obli­če­je, co si o něm mys­lí. Bedřich se pak dozvě­děl, že má Věra pří­te­le a ješ­tě ke vše­mu mlad­ší­ho a začal intri­ko­vat.

Velmi čti­vý, vyni­ka­jí­cí román pro žen­ské čte­nář­ky. Výborný pří­běh, jen ke kon­ci jsem trnu­la, jest­li se Bedřichovi poda­ří jeho intri­ky, ale naštěs­tí ne. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke kou­pi a ke čte­ní.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Nava.

  • Autor: Radmila Irrlacherová
  • Žánr: čes­ká belet­rie
  • Nakladatelství: Nava
  • Datum vydá­ní:2018

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,21254 s | počet dotazů: 213 | paměť: 46846 KB. | 24.01.2021 - 14:14:40