Zájmy uprchlíků jsou důležitější než národní bezpečnost, tvrdí papež František

587776 top foto1 37g6h

Papež František

Bezpečnost kaž­dé­ho jed­not­li­vé­ho uprch­lí­ka je důle­ži­těj­ší než národ­ní bez­peč­nost, pro­hlá­sil papež František v posel­ství, kte­ré se týká migrač­ní vlny, uve­dl ser­ver Catholic News Service. Ve zhru­ba dvou desít­kách bodů dopo­ru­ču­je, jak vůči migran­tům postu­po­vat.

„Zásada ústřed­nos­ti člo­vě­ka, kte­rou hlá­sil můj milo­va­ný před­chůd­ce Benedikt XVI., nás nutí vždy upřed­nost­ňo­vat osob­ní bez­peč­nost nad národ­ní bez­peč­nos­tí,“ uve­dl sva­tý otec.

Ve svém posel­ství vyzval, aby země „zjed­no­du­ši­ly pro­ces udě­lo­vá­ní huma­ni­tár­ních víz a sjed­no­co­vá­ní rodin“, pod­stat­ně navý­ši­ly počty jejich udě­lo­vá­ní. Nabádá také k udě­lo­vá­ní dočas­ných víz lidem, kte­ří uprch­li ze zemí zmí­ta­ných váleč­ným kon­flik­tem. Podle jeho dopo­ru­če­ní by se měla pod­po­ro­vat prá­va a důstoj­nost migran­tů a uprch­lí­ků „nezá­vis­le na jejich práv­ním posta­ve­ní“.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: