Všichni máme smůlu. Evropský soud rozhodl, že migranti mají právo na naše sociální dávky

013018afcf84fd53ed1be7bac0415c88 L

Všichni máme smůlu. Evropský soud rozhodl, že migranti mají právo na naše sociální dávky

Evropský soud roz­ho­dl, že stát­ní pří­sluš­ní­ci tře­tích zemí mají nárok na dáv­ky soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní, pla­ce­né evrop­ský­mi daňo­vý­mi poplat­ní­ky.

Je to pří­pra­va na při­je­tí Globálního záko­na o migra­ci na 72. OSN Valném shro­máž­dě­ní v New Yorku na pod­zim roku 2018 (před­se­dat mu bude Lajčák ze Slovenska).

Globální zákon o migra­ci je sou­čás­tí teze OSN Agendy 2030 - o pří­no­su migra­ce včet­ně eko­no­mic­ké migra­ce pro při­jí­ma­jí­cí stá­ty.

Zákon má zle­ga­li­zo­vat eko­no­mic­kou migra­ci do Evropy s tím, že jí budou přes IT sys­tém orga­ni­zo­vat nad­ná­rod­ní a nezisko­vé orga­ni­za­ce na přá­ní zaměst­na­va­te­lů.

Ohledně uprch­lí­ků má OSN přes IT sys­tém dostá­vat poža­dav­ky tře­tích zemí na odsun migran­tů a vysíd­len­ců a šíbro­vat je kvó­ta­mi do vyspě­lých stá­tů.

Skutečným cílem je zni­čit národ­ní stá­ty a demo­kra­cii.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: