A jak dosáh­nout, aby vám bater­ka vydr­že­la výraz­ně déle? Pokud máte plat­for­mu Android, může­te si pro­dlou­žit život­nost vaší bater­ky v tele­fo­nu. A je to oprav­du úpl­ně jed­no­du­ché. V tele­fo­nu máte mno­ho apli­ka­cí, kte­ré by tam ani být nemě­ly. A ty vám berou bater­ku. Jedna z nich ale „žere“ bater­ku extrém­ně. Která to je?