ASTRONOMOVÉ: „MÝLILI JSME SE! JEN V SAMOTNÉ MLÉČNÉ DRÁZE JE 100 MILIARD OBYVATELNÝCH PLANET PODOBNÝCH ZEMI“

od struny a po vesm r jak si p edstavit nep edsta 4f8ff0c199

 

Novozélandští ast­ro­no­mo­vé pou­ži­li nových vědec­kých tech­nik, aby revi­do­va­li počet mož­ných pla­net podob­ných Zemi v naší gala­xii. University of Auckland teď tedy posky­tu­je odhad oko­lo 100 mili­ard mož­ná oby­va­tel­ných pla­net.

Astronomové odha­du­jí 100 mili­ard oby­va­tel­ných pla­net podob­ných Zemi v Mléčné drá­ze, 50 tri­li­ard ve vesmí­ru (5x1022).

Předchozí hypo­té­za se blí­ži­la 17 mili­ar­dám, což je pod­stat­ně odliš­né. Pomocí těch­to nových dat a uvážíme-li těch téměř 500 mili­ard gala­xií ve vesmí­ru, tak nás to vede k ohro­mu­jí­cí mož­nos­ti – asi tak 50 tri­li­ard pla­net, kte­ré by moh­ly nést život tako­vý, jak ho zná­me.

Proces nasa­ze­ný k těm­to novým odha­dům se nazý­vá gra­vi­tač­ní mikro-čočky. Ten teď pou­ží­vá tým Observatoře Mt. John na Novém Zélandu s japon­ský­mi věd­ci z tzv. MOA. Schopnost gra­vi­tač­ních mikro-čoček dete­ko­vat objek­ty s extrém­ně níz­kou až žád­nou svě­tel­nou clo­ni­vos­tí z nich činí dale­ko přes­něj­ší nástroj v porov­ná­ní se zjev­nou mag­ni­tu­dou, tj. s před­tím pou­ží­va­nou tech­ni­kou.

Zjevná mag­ni­tuda měří tmav­nu­tí hvězd, když pla­ne­ty pro­chá­zí mezi hvězda­mi a zemí. Ač ji pou­ží­va­jí tako­vé insti­tu­ce jako Harvard Smithsonian Centr for Astrophysics a Kepler Space Oservatory, má zjev­ná mag­ni­tuda urči­té nevý­ho­dy.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: