Tragédie na hradě Pecka! Na nádvoří našli mrtvou mladou ženu

2038210

Policie na hradě Pecka 2

K vel­ké tragé­dii došlo v nedě­li brzy ráno na hra­dě Pecka na Jičínsku. Z hra­deb vyso­kých 13 met­rů se zří­ti­la mla­dá žena. I když na mís­to vyra­zil záchra­nář­ský vrtu­l­ník, zra­ně­né už nedo­ká­za­li pomo­ci.

Tragédii potvr­di­la TN.cz poli­cej­ní mluv­čí Eva Prachařová. „Došlo k pádu mla­dé ženy, kte­ré bylo 26 let, z hra­deb. Pád nepře­ži­la,“ řek­la TN.cz Prachařová.

Kromě poli­cis­tů vyra­zi­li na mís­to i záchra­ná­ři, kte­ří povo­la­li také vrtu­l­ník, ten se ale bohu­žel vra­cel prázd­ný. Ženě už nešlo pomo­ci.

Příčiny a okol­nos­ti tra­gic­ké udá­los­ti poli­cis­té vyšet­řu­jí. Areál hra­du obehna­li pás­ka­mi a na mís­to vyra­zi­li i kri­mi­na­lis­té. Jestli byla žena pod vli­vem alko­ho­lu, odha­lí pod­le Prachařové až soud­ní pitva.

„Už nyní je ale jas­né, že se žena pohy­bo­va­la v mís­tech, kam je veřej­nos­ti vstup zaká­zán,“ doda­la poli­cej­ní mluv­čí.

Kvůli vyšet­řo­vá­ní tra­gic­ké neho­dy zůsta­ne hrad pře­zdí­va­ný „per­la Podkrkonoší“ v nedě­li uza­vřen. Správa hra­du o tom infor­mo­va­la na svém Facebooku.

V Pecce pro­bí­ha­la tra­dič­ní bar­to­lo­měj­ská pouť. Podle infor­ma­cí TV Nova někte­ří účin­ku­jí­cí, mezi kte­rý­mi byla zřej­mě i zemře­lá žena, na hra­dě přespá­va­li. V nedě­li pouť pokra­ču­je na náměs­tí v měs­teč­ku mší, vystou­pe­ním dětí a diva­del­ní­mi před­sta­ve­ní­mi.

Policie na hradě Pecka
Zdroj: TV NovaPolicie na hra­dě Pecka

Nejznámějším maji­te­lem hra­du Pecka byl dob­ro­druh, ces­to­va­tel, spi­so­va­tel a čes­ký šlech­tic Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic.

Právě na hra­dě v Podkrkonoší byl v roce 1621 zadr­žen voj­sky Albrechta z Valdštejna a pře­ve­zen do Prahy, kde byl 21. červ­na spo­leč­ně s dal­ší­mi 26 vůd­ci sta­vov­ské­ho povstá­ní. V Pecce je Kryštof Harant také pohřben.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: