Poškození laku nemusí znamenat nákladnou návštěvu lakovny. Opravíte ho i sami

vystrizek551 3a869b8e8d 660x371

Každé poškození laku nemusí automaticky znamenat nákladnou návštěvu lakovny
Že naše auto nezů­sta­ne osl­ni­vě krás­né a bez škrá­ban­ců věč­ně, to je bohu­žel rea­li­ta dneš­ních dnů. Ne kaž­dý škrá­ba­nec však vyža­du­je náklad­nou návště­vu lakov­ny. Některé se dají poho­dl­ně odstra­nit doma, nebo během návštěvy spe­ci­a­lis­tů zamě­ře­ných na péči o lak.

Jak jed­not­li­vé dru­hy škrá­ban­ců odli­šo­vat nám pora­dí Larry Kosilla z Autoblog Details, kte­rý ve svém pořa­du pra­vi­del­ně radí, jak udr­žo­vat svůj vůz v co mož­ná nej­lep­ším sta­vu.

Škrábance se dají dělit pod­le jejich dél­ky, zasa­že­né plo­chy a hloub­ky. Podle těch­to kri­té­rií se pak může­me roz­hod­nout, zda se poku­sí­me lak opra­vit doma, zda vůz odve­ze­me spe­ci­a­lis­to­vi na údrž­bu laků, nebo zda nechá­me celý díl rov­nou pře­stří­kat v lakov­ně.

Nejjemnější škrá­ban­ce, kte­ré může­me na našem voze zazna­me­nat, vět­ši­nou nepro­nik­nou až k vrst­vě bar­vy, ale zasta­ví se ješ­tě v nevi­di­tel­né ochran­né vrst­vě laku. Takové škrá­ban­ce vzni­ka­jí napří­klad neše­tr­ným čiš­tě­ním vozu, nebo od růz­ných vět­ví při sil­ni­ci. Pokud přes tako­vý­to škrá­ba­nec pře­je­de­me neh­tem a necí­tí­me ani nesly­ší­me žád­né zadrh­nu­tí, je vel­ká prav­dě­po­dob­nost, že škrá­ba­nec půjde roz­leš­tit buď doma (ovšem jen za před­po­kla­du, že máte vyba­ve­ní a zku­še­nos­ti), nebo u spe­ci­a­lis­ty na auto-detailing.

Dalším dru­hem poško­ze­ní jsou malé důl­ky v laku, kte­ré mohou vznik­nout od kamín­ků odle­tu­jí­cích od zad­ních kol vozu jedou­cí­ho před vámi. Toto poško­ze­ní vět­ši­nou zasáh­ne ochran­nou vrst­vu, lak a dosta­ne se až ke kovu. Rozsah poško­ze­ní však vždy zále­ží na veli­kos­ti objek­tu.

V pří­pa­dě těch­to poško­ze­ní je vždy důle­ži­té co nej­rych­le­ji zakrýt mís­to po nára­zu pomo­cí tzv. barev­ných tužek na karo­se­rii, samo­zřej­mě v odstí­nu vaše­ho vozu, a zabrá­nit koro­zi a pří­pad­né­mu dal­ší­mu poško­ze­ní karo­se­rie. Dalším kro­kem je roz­leš­tě­ní mís­ta nára­zu, kte­ré za nás může opět udě­lat pro­fe­si­o­nál zabý­va­jí­cí se detai­lin­gem. Pokud včas pod­chy­tí­te vznik koro­ze a dal­ší­ho poško­ze­ní laku a kovu, vyhne­te se i lakov­ně.

Nejhorším typem poško­ze­ní jsou hlu­bo­ké škrá­ban­ce, kte­ré pro­nik­nout skrz ochran­nou vrst­vu a lak až do kovu, a vytvo­ří hlu­bo­ký a dlou­hý vryp. Tyto škrá­ban­ce býva­jí čas­to spo­je­ny i s pro­máč­kli­na­mi karo­se­rie, kvů­li kte­rým se návštěvě ser­vi­su zkrát­ka nevy­hne­te. Pokud po pře­je­tí škrá­ban­ce neh­tem cítí­te a sly­ší­te sil­né zadr­há­vá­ní, nej­lep­ším řeše­ním bude ces­ta do lakov­ny, kde by se vám mělo dostat špič­ko­vé péče, po kte­ré nebu­de na voze žád­né poško­ze­ní poznat.

Pokud vám tolik nesejde na per­fekt­ním vzhle­du laku, ale jde vám hlav­ně o pre­ven­ci před vzni­kem koro­ze, pak bys­te měli mini­mál­ně vyhle­dat zku­še­né­ho člo­vě­ka s pra­xí v auto-detailingu, kte­rý sice hlu­bo­ké škrá­ban­ce sto­pro­cent­ně neod­stra­ní, ovšem doká­že ho zamas­ko­vat a záro­veň uchrá­nit váš vůz před koro­zí.

Ve vět­ši­ně pří­pa­dů, kdy nejde o masiv­ní poško­ze­ní karo­se­rie, se vždy může­te obrá­tit s žádos­tí o pomoc nej­pr­ve na spo­leč­nos­ti zabý­va­jí­cí se auto-detailingem. Jejich zaměst­nan­ci by měli stav poško­ze­ní ade­kvát­ně zhod­no­tit a sami vám říci, jakých výsled­ků jsou schop­ni dosáh­nout. Tím vám mohou ušet­řit nejen tisí­ce korun, ale záro­veň i něko­lik dnů, po kte­ré bys­te byli v pří­pa­dě lako­vá­ní bez auta.

Pokud však odmí­tá­te jít ces­tou jakých­ko­liv kom­pro­mi­sů a stav laku vaše­ho vozu je pro vás zásad­ní, pak nevá­hej­te a obrať­te se na lakov­nu, kde by vám za vaše pení­ze měli dopřát maxi­mum péče i kva­li­ty.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: