Otec dívky z děsivého videa promluvil: Chtěl jsem jim ukázat, že i malé dítě se dokáže bránit

d9a5ef9 166960 fsdfcsdv 0d0000000 0d0000000 1d0000000 1d0000000 sector 668x376 crop

Děsivé video, na kte­rém malá hol­čič­ka mlá­tí pál­kou do pol­štá­ře je v obě­hu od páteč­ní­ho rána. Dívenku na něm k nási­lí pro­ti „ciká­nům a mus­li­mům“ povzbu­zu­je vlast­ní otec. Zatímco video již zača­la pro­šet­řo­vat poli­cie, jeho autor se k němu vyjá­d­řil.

Muž tvr­dí, že s dcer­kou navští­vil Prahu, kde na ně v met­ru pokři­ko­va­li Romové. Jeho dce­ra z inci­den­tu prý byla vydě­še­ná a video bylo reak­cí na danou situ­a­ci.

„Já jsem tím chtěl jen uká­zat, že i malé dítě se doká­že ve finá­le brá­nit. Nemohou si mys­let, že když je ten člo­věk sla­bý a o něco men­ší, tak si na něj mohou dovo­lo­vat,“ uve­dl pro por­tál Aktuálně.cz.

Na videu neshle­dá­vá nic špat­né­ho a nemá oba­vy z toho, že by díven­ka agre­siv­ně rea­go­va­la na jiné děti s odliš­nou bar­vou ple­ti. Moje dce­ra moc dob­ře ví, že lid­ským bytos­tem se neu­bli­žu­je. Do pol­štá­ře na poste­li se mlá­tit může. To je jako boxo­va­cí pytel. Víte, že do něj může­te v tělo­cvič­ně ude­řit, ale ven­ku se to nedě­lá,“ obhá­jil své výchov­né meto­dy.

Muž je ovšem vydě­šen z toho, že se pří­pa­dem zabý­vá poli­cie a kon­tak­to­val své­ho práv­ní­ka. Videem se pod­le Aktuálně.cz zabý­va­jí také práv­ní­ci minis­ter­stva vni­t­ra. Podle mluv­čí­ho poli­cie Jana Daňka se pra­cu­je i s ver­zí, že je video nahra­né a nejde o váž­ně míně­ný pří­spě­vek. „To, že na soci­ál­ních sítích někdo umís­tí video, nezna­me­ná, že se něče­ho dopus­til. Může to být nahra­né, může to být ukáz­ka z něja­ké­ho fil­mu,“ uve­dl Daněk.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: