Jak poznat únik plynu

  •  
Plyn

Kvůli nezjiš­tě­né­mu úni­ku ply­nu umí­rá vel­ký počet lidí. Proto je tato zále­ži­tost něco, co by kaž­dá domác­nost měla brát váž­ně. Proto uvá­dí­me způ­so­by, pod­le kte­rých pozná­te, že plyn uni­ká. Hledání úni­ku ply­nu nemu­sí vždy vyža­do­vat spe­ci­ál­ní nástro­je a může být jed­no­duš­ší, než si mys­lí­te.

Jak poznat únik plynu?

1. Bezpečnost na prv­ním mís­tě – pokud máte pode­zře­ní na uni­ka­jí­cí plyn, je důle­ži­té, aby byla oblast dob­ře větrá­na, a nee­xis­tu­je nic, co by způ­so­bi­lo jis­kru.

2. Pokud máte pocit, že plyn uni­ká z urči­té­ho mís­ta, zkus­te si násle­du­jí­cí test. Smíchejte něko­lik polév­ko­vých lžic mýdla do nádo­by s vodou. Zapněte pří­vod ply­nu do toho­to mís­ta a nanes­te mýdlo­vý roz­tok na pode­zře­lé mís­to. Pokud se začnou tvo­řit bub­li­ny, našli jste únik.

3. Asi nej­běž­něj­ším způ­so­bem, jak zjis­tit únik ply­nu je to, že zápach ply­nu, kte­rý cítí­te ve svém domě.

4. Pokud se cítí­te špat­ně, máte závra­tě nebo je vám nevol­no, měli bys­te jít oka­mži­tě ven. Pokud pří­zna­ky na čer­stvém vzdu­chu zmi­ze­ly, moh­li bys­te pocí­tit účin­ky otra­vy oxi­dem uhel­na­tým.

5. Únik ply­nu může­te poznat také na ply­no­vém spo­rá­ku, kte­rý by měl hořet jas­ným mod­rým pla­me­nem (mís­to oran­žo­vé­ho nebo žlu­té­ho).

6. Nadměrná kon­den­za­ce oken nebo zápach ve vzdu­chu jsou tak­též znám­kou uni­ka­jí­cí­ho ply­nu.

 

Co dělat, když cítíte plyn?

Chce to oka­mži­tou akci. Prvním kro­kem je vypnout pří­vod ply­nu v ply­no­mě­ru. Ventil, kte­rý regu­lu­je tok ply­nu, bude při­po­jen k vaše­mu potru­bí v pra­vém úhlu, ale někdy může být obtíž­né ho najít a je těž­ko pří­stup­ný. Proto je vhod­né sezná­mit se s tím, jak vypnout plyn, ješ­tě před tím, než to bude­te oprav­du potře­bo­vat.

Dalším kro­kem je dostat čer­s­tvý vzduch do vaše­ho domo­va, kte­rý pomů­že roz­ptý­lit plyn. Otevřete všech­na okna a dve­ře a nech­te je ote­vře­ná, aby zajis­ti­ly prou­dě­ní vzdu­chu.

Během větrá­ní vaše­ho domu se vyhně­te pou­ží­vá­ní elek­tric­kých spí­na­čů, jeli­kož jis­kry mohou způ­so­bit výbuch. Patří sem svě­tel­né spí­na­če nebo elek­tro­nic­ké zvo­neč­ky. Podobně se vyva­ruj­te kou­ře­ní, pou­ží­vá­ní zápal­ky nebo jaké­mu­ko­liv ote­vře­né­mu pla­me­ni (např. svíč­ky), pro­to­že by moh­ly vzní­tit ply­ny.

Jakmile pro­ve­de­te tyto kro­ky a vyře­ší­te bez­pro­střed­ní nebez­pe­čí, je čas obrá­tit se na odbor­ní­ky. Uložte si tele­fon­ní čís­lo do tele­fon­ní­ho sezna­mu a ulož­te ho na snad­no pří­stup­ném mís­tě, napří­klad na vývěs­ce v kuchy­ni.


Foto

Popis
English: Natural gas bur­ning
Datum
ZdrojFotografie je vlast­ním dílem
AutorKriplozoik

Licence

Public domainJá, autor toho­to díla, jej tím­to uvol­ňu­ji jako vol­né dílo, a to celo­svě­to­vě.
V někte­rých zemích to není pod­le záko­na mož­né; v tako­vém pří­pa­dě:
Poskytuji komu­ko­li prá­vo uží­vat toto dílo za libo­vol­ným úče­lem, a to bez­pod­mí­neč­ně s výjim­kou pod­mí­nek vyža­do­va­ných záko­nem.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […]
  • Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola14. června 2019 Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola Mnoho příznaků rakoviny prsu je neviditelné a nezjistitelné bez profesionálního screeningu, ale některé příznaky mohou být zachyceny včas díky tomu, že pravidelně kontrolujete zdraví prsu. […]
  • Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy23. srpna 2019 Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy Otřes mozku je traumatické poranění mozku, které ovlivňuje jeho mozku. Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a […]
  • Jak poznat těhotenství5. července 2019 Jak poznat těhotenství Zajímá vás, jestli byste mohla být těhotná? Jediným způsobem, jak to vědět jistě, je podstoupit těhotenský test a samozřejmě navštívit lékaře. Existují však brzké příznaky těhotenství, […]
  • Jak poznat, že člověk bere drogy26. dubna 2019 Jak poznat, že člověk bere drogy Bezpečně poznat, že někdo z vašeho okolí bere drogy, může prvním krokem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukvapíte a obviníte někoho z toho, že bere drogy, je třeba všímat si určitých […]
  • Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky19. července 2019 Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky Infarkt myokardu je poměrně častým onemocnění mužů i žen na celém světě. Naštěstí jsou k dispozici postupy jako léky na rozpouštění sraženiny, které mohou rychle otevřít blokované tepny, […]
  • Jak poznat teplotu u psa12. července 2019 Jak poznat teplotu u psa Možná už jste slyšeli, že teplotu u svého psa můžete zjistit tím, že zkontrolujete jeho čumák – chladný a vlhký je dobrý, horký a suchý znamená horečku - ale není to tak jednoduché. Jedním […]
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […]
  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]