Jak poznat teplotu u psa

pes2

Možná už jste sly­še­li, že tep­lo­tu u své­ho psa může­te zjis­tit tím, že zkon­t­ro­lu­je­te jeho čumák – chlad­ný a vlh­ký je dob­rý, hor­ký a suchý zna­me­ná horeč­ku - ale není to tak jed­no­du­ché. Jedním z důvo­dů, proč může být obtíž­né dete­ko­vat horeč­ky u psů, je, že jejich nor­mál­ní těles­ná tep­lo­ta, kte­rá je při­ro­ze­ně vyš­ší než u lidí.

Co je teplota u psů?

Normální těles­ná tep­lo­ta pro psy je mezi 38 až 39 °C. To zna­me­ná, že tep­lo­ta u psů je při jeho tep­lo­tě nad 39 °C. Slovo „horeč­ka“ nebo „tep­lo­ta“ se obvykle pou­ží­vá k popi­su zvý­še­né těles­né tep­lo­ty způ­so­be­né infek­cí nebo záně­tem. Pokud mají psi vyso­ké tep­lo­ty, kte­ré jsou výsled­kem hor­kých vněj­ších tep­lot nebo nad­měr­né­ho výko­nu ve vlh­kých pod­mín­kách, je ten­to stav ozna­čo­ván jako hyper­ter­mie nebo tepel­ný mok. Když tep­lo­ta dosáh­ne 41 °C, může dojít k závaž­ným a smr­tel­ným kom­pli­ka­cím.

Symptomy teploty u psa

• Letargie.

• Depresivní nála­da.

• Chvění.

• Ztráta chu­ti k jídlu.

• Zvracení.

• Kašel.

• Výtok z čumá­ku.

Jak zjistit teplotu u psa?

Jediný přes­ný způ­sob, jak zjis­tit, zda váš pes má zvý­še­nou těles­nou tep­lo­tu, je, že zjis­tí­te jeho rek­tál­ní tep­lo­tu. Odborníci dopo­ru­ču­jí pou­ží­vat digi­tál­ní tep­lo­měr spe­ci­ál­ně urče­ný pro rek­tál­ní apli­ka­ci u psů. Většina tep­lo­mě­rů urče­ných pro pou­ži­tí v lid­ských uších nefun­gu­je pro ten­to účel dob­ře.

Chcete-li měřit tep­lo­tu vaše­ho psa, nej­pr­ve nanes­te tep­lo­měr lubri­kan­tem, jako je dět­ský olej. Dále jem­ně vlož­te tep­lo­měr asi 1 cm do koneč­ní­ku psa a počkej­te na výsled­ky. Většina tep­lo­mě­rů pro­dá­va­ných za tím­to úče­lem změ­ří tep­lo­tu za méně než 60 sekund.

Příčiny teploty u psů

· Infekce. To může mít jaký­ko­li počet pří­čin, včet­ně bak­te­ri­ál­ních, hou­bo­vých a viro­vých one­moc­ně­ní. Infekce může být kde­ko­li v těle, jako jsou plí­ce (pne­u­mo­nie), led­vi­ny (pye­lo­nef­ri­ti­da), mozek (ence­fa­li­ti­da) nebo dokon­ce kůže. Některé infek­ce, jako jsou hou­bo­vé nemo­ci, mohou sou­čas­ně postih­nout něko­lik oblas­tí těla.

Očkování. Horečka po 24 až 48 hodi­nách po očko­vá­ní není neob­vyk­lá a je výsled­kem inter­ak­ce mezi injek­cí a imu­nit­ním sys­té­mem psa.

Toxiny. Při kon­zu­ma­ci látek, kte­ré jsou pro psy jedo­va­té, včet­ně maka­da­mo­vých oříš­ků a někte­rých lid­ských anti­de­pre­siv, může dojít ke zvý­še­ní těles­né tep­lo­ty.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola14. června 2019 Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola Mnoho příznaků rakoviny prsu je neviditelné a nezjistitelné bez profesionálního screeningu, ale některé příznaky mohou být zachyceny včas díky tomu, že pravidelně kontrolujete zdraví prsu. […]
  • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […]
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […]
  • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […]
  • Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba31. května 2019 Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba Encefalitida je zánětlivé onemocnění mozku, které může způsobit příznaky jako zmatek, horečka, bolest hlavy a ztuhlý krk. Někdy vede i k příznakům, jako jsou záchvaty a změny osobnosti. […]
  • Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika28. června 2019 Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika Trombóza nastává, když se v jedné nebo více hlubokých žilách v těle tvoří krevní sraženina (trombus), obvykle je to v nohou. Hluboká žilní trombóza může způsobit bolest nebo otoky nohou, […]
  • Odpověď nejen na to, jestli se psům zdají sny21. ledna 2018 Odpověď nejen na to, jestli se psům zdají sny  Kniha kynologa Stanleyho Corena se bude hodit všem majitelům chlupáčů ať už vlastní německého ovčáka, čivavu nebo voříška. Pes pod drobnohledem Stanley Coren knihu rozdělil na pět […]
  • Jak poznat workoholika - Příznaky17. května 2019 Jak poznat workoholika - Příznaky Workoholismus bývá označován za „nemoc tohoto století“. Protože se jedná o poměrně nově zjištěný problém, ještě donedávna nebylo možné odlišit tvrdě pracujícího člověka od workoholika. […]
  • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]