Jak poznat těhotenství

  •  
Tehotna

Zajímá vás, jest­li bys­te moh­la být těhot­ná? Jediným způ­so­bem, jak to vědět jis­tě, je pod­stou­pit těho­ten­ský test a samo­zřej­mě navští­vit léka­ře. Existují však brz­ké pří­zna­ky těho­ten­ství, kte­ré mohou pou­ká­zat na mož­nost těho­ten­ství. Každá žena je jiná. Takové jsou také její zku­še­nos­ti z těho­ten­ství. Ne kaž­dá žena má stej­né pří­zna­ky.

Špinění a křeče

Po poče­tí se oplod­ně­né vajíč­ko při­po­jí ke stě­ně dělo­hy. To může způ­so­bit jeden z nej­čas­něj­ších pří­zna­ků těho­ten­ství - špi­ně­ní a někdy i kře­če. Tomu se říká implan­tač­ní krvá­ce­ní. Vyskytuje se kde­ko­li od šes­ti do dva­nác­ti dnů po oplod­ně­ní vajíč­ka. Křeče při­po­mí­na­jí men­stru­ač­ní kře­če, tak­že někte­ré ženy pova­žu­jí toto krvá­ce­ní prá­vě za začá­tek men­stru­a­ce. Krvácení a kře­če jsou však mír­né.

Výtoky

Vedle krvá­ce­ní může žena pozo­ro­vat bílý mléč­ný výtok z pochvy. To sou­vi­sí se zesí­le­ním vagi­nál­ních stěn, kte­ré začí­na­jí téměř oka­mži­tě po poče­tí. Zvýšený růst buněk způ­so­bu­je výtok. Toto vypouš­tě­ní, kte­ré může pokra­čo­vat během těho­ten­ství, je typic­ky neškod­né a nevy­ža­du­je léčbu. Pokud se ale obje­ví špat­ný zápach nebo pocit pále­ní a svě­dě­ní, sděl­te to své­mu léka­ři, aby zjis­til, zda máte kva­sin­ky nebo bak­te­ri­ál­ní infek­ci.

Změny prsou

S tím jak rych­le stou­pa­jí žen­ské hor­mo­ny po poče­tí, může být poprsí cit­li­věj­ší, boles­ti­věj­ší po dobu asi dvou týd­nů. Bradavky mohou ztmav­nout.

Únava

Pocit úna­vy je v těho­ten­ství nor­mál­ní. Žena se může začít cítit nezvykle vyčer­pa­ná, a to ihned po týd­nu od poče­tí. Je to čas­to spo­je­no s vyso­kou hla­di­nou hor­mo­nu nazý­va­né­ho pro­geste­ron, přes­to­že mohou při­spět i jiné věci - napří­klad niž­ší hla­di­na krev­ní­ho cuk­ru, niž­ší krev­ní tlak a zvý­še­ní krve. Léčbou na tuto úna­vu je stra­va boha­tá na žele­zo a bíl­ko­vi­ny a odpo­či­nek.

těhotenství

(Ranní) nevolnost

Ne kaž­dá žena ten­to symptom má. Přesná pří­či­na ran­ní nemo­ci není zná­ma, ale k tomu­to sympto­mu prav­dě­po­dob­ně při­spí­va­jí těho­ten­ské hor­mo­ny. Nevolnost během těho­ten­ství se může obje­vit kdy­ko­liv během dne, ale nej­čas­tě­ji ráno.

Chybějící perioda

Ne všech­ny chy­bě­jí­cí peri­o­dy mohou být způ­so­be­ny těho­ten­stvím. Navíc, někte­ré ženy mohou zažít krvá­ce­ní i v prů­bě­hu těho­ten­ství.


Fotograf
Název
Waiting
Popis
500px pro­vi­ded descrip­ti­on: Waiting for Viola [#fami­ly ‚#preg­nan­cy ‚#preg­nant ‚#new life ‚#pan­ci­o­ne ‚#incin­ta ‚#nas­ci­ta]
Datum22. lis­to­pa­du 2013, 17:59:06 (UTC)
ZdrojImported from 500px (archi­ved ver­si­on) by the Archive Team. (detail page)
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
w:cs:Creative Commons
uveďte autora
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte auto­ra 3.0 Unported
Dílo smí­te:
 • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
 • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
 • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
Pozice foto­gra­fa45° 00′ 40,23″ S, 10° 38′ 14,43″ V Kartographer map based on OpenStreetMap.Tento sní­mek a mno­hé dal­ší na: OpenStreetMap - Google Earth


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
 • Jak poznat vši - Kontrola a prevence29. března 2019 Jak poznat vši - Kontrola a prevence Vši jsou drobný hmyz, který nazýváme parazitem. Šíří se osobním kontaktem a sdílením věcí. Nejvíce ohrožené jsou děti. Existují tři hlavní typy vší. Všechny pocházejí ze stejné rodiny […]
 • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
 • Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika28. června 2019 Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika Trombóza nastává, když se v jedné nebo více hlubokých žilách v těle tvoří krevní sraženina (trombus), obvykle je to v nohou. Hluboká žilní trombóza může způsobit bolest nebo otoky nohou, […]
 • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
 • Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče7. června 2019 Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče Epilepsie je chronická porucha, která způsobuje neprovokované opakované záchvaty. Záchvat je náhlá spousta elektrických aktivit v mozku. Existují dva hlavní typy záchvatů. Generalizované […]
 • Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba31. května 2019 Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba Encefalitida je zánětlivé onemocnění mozku, které může způsobit příznaky jako zmatek, horečka, bolest hlavy a ztuhlý krk. Někdy vede i k příznakům, jako jsou záchvaty a změny osobnosti. […]
 • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […]
 • Jak poznat únik plynu26. července 2019 Jak poznat únik plynu Kvůli nezjištěnému úniku plynu umírá velký počet lidí. Proto je tato záležitost něco, co by každá domácnost měla brát vážně. Proto uvádíme způsoby, podle kterých poznáte, že plyn uniká. […]
 • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]