Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola

  •  
Breast Cancer

Mnoho pří­zna­ků rako­vi­ny prsu je nevi­di­tel­né a nezjis­ti­tel­né bez pro­fe­si­o­nál­ní­ho scre­e­nin­gu, ale někte­ré pří­zna­ky mohou být zachy­ce­ny včas díky tomu, že pra­vi­del­ně kon­t­ro­lu­je­te zdra­ví prsu. Každý člo­věk by měl znát pří­zna­ky rako­vi­ny prsu, a kdy­ko­li se obje­ví abnor­ma­li­ta, měl by být vyšet­řen zdra­vot­ní­kem. Většina lidí zazna­me­ná pou­ze jeden nebo dva pří­zna­ky, a to, že je najde­te, auto­ma­tic­ky nezna­me­ná, že máte rako­vi­nu prsu.

Kontrola zdraví prsou

Tím, že bude­te kaž­dý měsíc pro­vá­dět vyšet­ře­ní prsu, bude­te moci jed­no­du­še­ji iden­ti­fi­ko­vat změ­ny ve vašem prsu. Promluvte s léka­řem, pokud zjis­tí­te něco neob­vyk­lé­ho.

Změna poci­tu prsou nebo bra­da­vek

· Bolestivost bra­da­vek nebo hrud­ka v oblas­ti prsu nebo pod­pa­ží.

· Změna struk­tu­ry pokož­ky nebo roz­ší­ře­ní pórů v kůži prsu („pome­ran­čo­vá“ kůže).

· Bulky v prsou (všech­ny bul­ky by měly být vyšet­ře­ny léka­řem, ne všech­ny jsou rako­vin­né).

Změna vzhle­du prsou nebo bra­da­vek

• Jakákoli nevy­svět­le­ná změ­na veli­kos­ti nebo tva­ru prsu.

• Nevysvětlitelné oto­ky prsou.

• Asymetrie prsou (je běž­né, že ženy mají jed­no prso mír­ně vět­ší, než dru­hé, pokud jste si této asy­me­t­rie všimli v posled­ní době, je tře­ba ji zkon­t­ro­lo­vat).

• Bradavka je mír­ně oto­če­na v nepři­ro­ze­ném úhlu.

• Začervenání prsou nebo bra­da­vek.

• Šupinatá bra­dav­ka nebo kůže prsu.

Jakýkoliv výtok z bra­dav­ky - obzvláš­tě čis­tý výtok nebo krvá­ce­ní

Důležité je také pozna­me­nat, že mléč­ný výtok, kte­rý je pří­to­men, když žena neko­jí, by měl být zkon­t­ro­lo­vá­na léka­řem, i když není spo­jen s rako­vi­nou prsu.

Příznaky = rakovina?

Nejčastěji tyto pří­zna­ky nejsou způ­so­be­ny rako­vi­nou, ale jaký­ko­li pří­znak rako­vi­ny prsu, kte­rý si všim­ne­te, by měl být co nejdří­ve vyšet­řen. I když jste neob­je­vi­li žád­né pří­zna­ky, nevy­hý­bej­te se pra­vi­del­né­mu scre­e­nin­gu. Váš lékař může zjis­tit rako­vi­nu prsu ješ­tě před­tím, než bude­te mít zře­tel­né pří­zna­ky.


Foto:

Popis
English: Breast Cancer. See a full ani­mati­on of this medi­cal topic.
Datum5. lis­to­pa­du 2015
ZdrojVlastní dílo
AutorBruceBlaus
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
OTRS Wikimedia
Toto dílo je svo­bod­né a může ho kdo­ko­li uží­vat pro jaký­ko­li účel. Pokud si pře­je­te ten­to obsah užít, nemu­sí­te žádat o svo­le­ní, pokud dodr­ží­te všech­ny licenč­ní poža­dav­ky uve­de­né na této stránce.Wikimedia obdr­že­la e-mail s potvr­ze­ním, že drži­tel autor­ských práv sou­hla­sil se zve­řej­ně­ním za pod­mí­nek uve­de­ných na této strán­ce. Tuto zprá­vu zkon­t­ro­lo­val člen OTRS a ulo­žil ji v našem archi­vu svo­le­ní. Ke komu­ni­ka­ci mají pří­stup důvě­ry­hod­ní dob­ro­vol­ní­ci zázna­mu #2013061010006654.

Pokud máte dota­zy k archi­vo­va­né komu­ni­ka­ci, pou­žij­te pro­sím nástěn­ku OTRS.

Odkaz na záznam: https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=2013061010006654


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba31. května 2019 Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba Encefalitida je zánětlivé onemocnění mozku, které může způsobit příznaky jako zmatek, horečka, bolest hlavy a ztuhlý krk. Někdy vede i k příznakům, jako jsou záchvaty a změny osobnosti. […]
  • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […]
  • Jak poznat autismus - Příznaky13. září 2019 Jak poznat autismus - Příznaky Autismus může u různých lidí vypadat jinak. Je to vývojové postižení, které ovlivňuje to, jak lidé komunikují, chovají se nebo komunikují s ostatními. Neexistuje žádná zjevná příčina a […]
  • Jak poznat únik plynu26. července 2019 Jak poznat únik plynu Kvůli nezjištěnému úniku plynu umírá velký počet lidí. Proto je tato záležitost něco, co by každá domácnost měla brát vážně. Proto uvádíme způsoby, podle kterých poznáte, že plyn uniká. […]
  • Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy23. srpna 2019 Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy Otřes mozku je traumatické poranění mozku, které ovlivňuje jeho mozku. Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a […]
  • Jak poznat teplotu u psa12. července 2019 Jak poznat teplotu u psa Možná už jste slyšeli, že teplotu u svého psa můžete zjistit tím, že zkontrolujete jeho čumák – chladný a vlhký je dobrý, horký a suchý znamená horečku - ale není to tak jednoduché. Jedním […]
  • Jak poznat vši - Kontrola a prevence29. března 2019 Jak poznat vši - Kontrola a prevence Vši jsou drobný hmyz, který nazýváme parazitem. Šíří se osobním kontaktem a sdílením věcí. Nejvíce ohrožené jsou děti. Existují tři hlavní typy vší. Všechny pocházejí ze stejné rodiny […]
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […]
  • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
  • Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky19. července 2019 Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky Infarkt myokardu je poměrně častým onemocnění mužů i žen na celém světě. Naštěstí jsou k dispozici postupy jako léky na rozpouštění sraženiny, které mohou rychle otevřít blokované tepny, […]