Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny


Rakovina plic je typ rako­vi­ny, kte­rý vzni­ká v pli­cích. Vaše plí­ce jsou dva hou­bo­vi­té orgá­ny v hrud­ní­ku, kte­ré při­jí­ma­jí kys­lík, když vde­chu­je­te, a uvol­ňu­jí oxid uhli­či­tý, když vyde­chu­je­te. Lidé, kte­ří kou­ří, mají nej­vět­ší rizi­ko rako­vi­ny plic, ačko­li rako­vi­na plic může také nastat u lidí, kte­ří nikdy nekou­ři­li. Riziko rako­vi­ny plic se zvy­šu­je s dél­kou času a počtem ciga­ret, kte­ré jste kou­ři­li. Pokud pře­sta­ne­te kou­řit, a to i po dlou­hém kou­ře­ní, může­te výraz­ně sní­žit rizi­ko vzni­ku rako­vi­ny plic.

Symptomy

Rakovina plic obvykle nezpů­so­bu­je v raných fázích pří­zna­ky. Známky a pří­zna­ky rako­vi­ny plic se typic­ky vysky­tu­jí až při pokro­či­lé nemo­ci.

Příznaky rakoviny plic mohou zahrnovat:

• Neustávající kašel.

• Vykašlávání krve, a to i v malém množ­ství.

• Dušnost.

• Bolest na hru­di.

• Chrapnění.

• Ztráta hmot­nos­ti bez zjev­ných pří­čin.

• Bolest kos­tí.

• Bolest hla­vy.

Kdy navštívit lékaře

Pokud máte něja­ké pře­tr­vá­va­jí­cí pří­zna­ky, kte­ré vás zne­po­ko­ju­jí, poraď­te se s léka­řem. Pokud kou­ří­te a nedo­ká­že­te pře­stat, požá­dej­te o pomoc své­ho léka­ře. Váš lékař může dopo­ru­čit stra­te­gie pro odvy­ká­ní kou­ře­ní, jako jsou pora­den­ství, léky a výrob­ky pro náhra­du niko­ti­nu.

Příčiny

Kouření způ­so­bu­je napros­tou vět­ši­nu rako­vi­ny plic - jak u kuřá­ků, tak u lidí, kte­ří jsou vysta­ve­ni pasiv­ní­mu kou­ři. Ale rako­vi­na plic se také vysky­tu­je u lidí, kte­ří nikdy nekou­ři­li a u těch, kte­ří nikdy nemě­li dlou­hou expo­zi­ci pasiv­ní­mu kou­ři. V těch­to pří­pa­dech nemu­sí být pří­či­na rako­vi­ny plic jas­ná.

Mezi dal­ší pří­či­ny pat­ří vysta­ve­ní se rado­no­vé­mu ply­nu, azbes­tu a jiným kar­ci­no­ge­nům. Riziko vzni­ku rako­vi­ny plic zvy­šu­je také rodin­ná anamné­za.

Jak kouření způsobuje rakovinu plic

Lékaři se domní­va­jí, že kou­ře­ní způ­so­bu­je rako­vi­nu plic tím, že poško­zu­je buň­ky, kte­ré jsou v pli­cích. Když vde­chu­je­te ciga­re­to­vý kouř, kte­rý je plný látek způ­so­bu­jí­cích rako­vi­nu (kar­ci­no­ge­nů), změ­ny v plic­ní tká­ni začí­na­jí téměř oka­mži­tě. Zpočátku je vaše tělo schop­né tuto ško­dy opra­vit. Ale při kaž­dé opa­ko­va­né expo­zi­ci jsou nor­mál­ní buň­ky řád­ně poško­zo­vá­ny. Po čase poško­ze­ní způ­so­bu­je, že buň­ky půso­bí abnor­mál­ně a nako­nec se může roz­vi­nout rako­vi­na.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […]
  • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […]
  • Jak poznat teplotu u psa12. července 2019 Jak poznat teplotu u psa Možná už jste slyšeli, že teplotu u svého psa můžete zjistit tím, že zkontrolujete jeho čumák – chladný a vlhký je dobrý, horký a suchý znamená horečku - ale není to tak jednoduché. Jedním […]
  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika28. června 2019 Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika Trombóza nastává, když se v jedné nebo více hlubokých žilách v těle tvoří krevní sraženina (trombus), obvykle je to v nohou. Hluboká žilní trombóza může způsobit bolest nebo otoky nohou, […]
  • Jak poznat workoholika - Příznaky17. května 2019 Jak poznat workoholika - Příznaky Workoholismus bývá označován za „nemoc tohoto století“. Protože se jedná o poměrně nově zjištěný problém, ještě donedávna nebylo možné odlišit tvrdě pracujícího člověka od workoholika. […]
  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […]