Jak poznat ovulaci bez testu?

Prvním kro­kem k tomu, abys­te otě­hot­ně­la, je zajis­tit aby se vajíč­ko a sper­mie moh­li setkat. To může být těž­ší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvol­ňu­je vajíč­ka kaž­dý měsíc v pro­ce­su zva­ném ovu­la­ce. Tento pro­ces trvá maxi­mál­ně 18 hodin. Při ovu­la­ci (plod­né dny jsou 3 dny před ní a 3 dny po ní) musí dojít k oplod­ně­ní. Pokud chce­te zvý­šit své šan­ce na otě­hot­ně­ní, je potře­ba vědět, kdy ovu­lu­je­te. K tomu exis­tu­je mno­ho způ­sobů.

Sledujte svůj kalendář

Ke zvý­še­ní šan­cí k otě­hot­ně­ní je tře­ba uží­vat si sex ale­spoň kaž­dý dru­hý den, zvláš­tě 5 dnů před ovu­la­cí. Spermie totiž mohou pře­žít uvnitř vaše­ho těla i něko­lik dní, a tak si jed­no­du­še na vajíč­ko počka­jí. Pokud váš men­stru­ač­ní cyk­lus trvá 28 dní a vaše peri­o­da šla­pe jako hodin­ky, je prav­dě­po­dob­né, že ovu­lu­je­te ve 14. dnu. K otě­hot­ně­ní je dob­ré začít se sexem ve dnu 10.

Sledujte změny svého těla

V prů­bě­hu men­stru­ač­ní­ho cyk­lu se mění hla­di­ny vašich hor­mo­nů. Během prv­ní polo­vi­ny cyk­lu vaječ­ní­ky vylu­ču­jí estro­gen, když je jeho hla­di­na dost vyso­ká, uvol­ní se vajíč­ko. Poté tělo začne vyrá­bět hor­mon zva­ný pro­geste­ron, kte­rý mír­ně zvy­šu­je tep­lo­tu těla. Proto je dob­ré sle­do­vat svou těles­nou tep­lo­tu kaž­dý den, ješ­tě před­tím, než vsta­ne­te z poste­le. Dělejte si zázna­my, po něko­li­ka měsí­cích bude­te schop­ná zjis­tit, kdy máte ovu­la­ci.

Cervikální hlen

Výše uve­de­né hor­mo­ny také mění struk­tu­ru cervi­kál­ní­ho hle­nu, což je jaká­si lepi­vá teku­ti­na, kte­rá pochá­zí z vaše­ho dělož­ní­ho číp­ku. Čím více se blí­ží ovu­la­ce, tím více toho­to hle­nu je pro­du­ko­vá­no. Pokud váš hlen při­po­mí­ná něco pruž­né­ho a kluz­ké­ho (jako syro­vé vej­ce) je prav­dě­po­dob­né, že nastá­vá čas, kdy je tře­ba pra­co­vat na dítě­ti. Tato struk­tu­ra hle­nu totiž pomá­há sper­mi­ím pla­vat uvnitř těla.

Zeptejte se svého lékaře

Některé ženy nema­jí ovu­la­ci pod­le sta­no­ve­né­ho plá­nu. Pokud nemů­že­te při­jít na to, kdy ovu­la­ce nasta­ne, nebo pokud váš men­stru­ač­ní cyk­lus není pra­vi­del­ný, požá­dej­te o pomoc své­ho léka­ře. To je jeden z nej­spo­leh­li­věj­ších způ­sobů, jak zjis­tit ovu­la­ci.

Ohodnoťte článek


|

Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Související příspěvky:

  • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem24. srpna 2012 Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem Natáčení nového filmu Jiřího Menzela Sukničkáři se chýlí ke konci. Tvůrci filmu chtějí veřejně poděkovat obyvatelům Tábora za pomoc při natáčení. Nachystali pro ně promítání […]
  • The Wrestler - Když zaťaté pěsti naskýtají něco víc.9. července 2009 The Wrestler - Když zaťaté pěsti naskýtají něco víc. Randy „The Ram“ Robinson býval áčkovým wrestlerem. V televizi jej dávali častěji než reklamu na prací prášek a jeho plakát visel v každém druhém dětském pokoji. Uběhlo dvacet let a něco […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Temný případ – The Final Country (S03E07) - Zase nevíme, kdo za vraždou a únosem stojí!  18. února 2019 Temný případ – The Final Country (S03E07) - Zase nevíme, kdo za vraždou a únosem stojí!   Tentokrát se tvůrcům podařilo to, co nikdo nečekal, opravdu velké objevení a vyřešení případu nás čeká v posledním díle a poslední minuty předposledního dílu nás nechaly v neuvěřitelné […]
  • 28 dní - Do naší hospůdky vedou jen tři schůdky..26. září 2018 28 dní - Do naší hospůdky vedou jen tři schůdky.. FGwen Cummingsová je sympatická žena na pokraji třicítky, která podlehne alkoholickému návyku. Ačkoliv netrvá její tekutinový návyk až tak dlouho a není na tom ještě tak špatně jako […]
  • Tajná přísada láska - román o jídle, restauraci i bezmezné lásce24. října 2018 Tajná přísada láska - román o jídle, restauraci i bezmezné lásce Román o jídle, vaření i restauraci, ale také o bezmezné lásce a citu. Hledáte příjemné čtení, při kterém si můžete pochutnat a neztloustnete při tom? Láska může být opravdu tajnou přísadou […]
  • Kult hákového kříže11. října 2005 Kult hákového kříže Tragédie jedné rodiny jako paralela tragédie celého lidstva. Vynikající herecké výkony, především Edwarda Nortona - tentokrát se představuje v roli „polepšeného“ skinheada Dereka, jenž se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *