Jak poznat otravu z hub

Amanita muscaria 3 vliegenzwammen op rij

Otrava z hub je jed­nou z nej­čas­těj­ších otrav vůbec. Nesbírejte hou­by, kte­ré nezná­te. Dále je tře­ba dát si po kon­zu­ma­ci hub pozor na to, jak se cítí­te. Jestliže se vám udě­lá špat­ně, je čas co nej­rych­le­ji navští­vit léka­ře. Existuje hned něko­lik dru­hů otrav z hub.

Druhy jedovatých hub

Zde jsou účin­ky otra­vy hub, kte­ré může­te mít v závis­los­ti na tom, jakou hou­bou jste se otrá­vi­li:

· Halucinace – někte­ré dru­hy hub obsa­hu­jí toxi­ny, kte­ré způ­so­bu­jí halu­ci­na­ce. Vedle halu­ci­na­cí jsou dal­ší­mi účin­ky zma­tek, sva­lo­vá sla­bost, agi­to­va­nost, rych­lá srdeč­ní frek­ven­ce a bolest hla­vy.

· Gastrointestinální one­moc­ně­ní - mno­ho jedo­va­tých hub způ­so­bu­je gastroin­tes­ti­nál­ní one­moc­ně­ní, jako je nevol­nost, zvra­ce­ní, žalu­deč­ní kře­če a prů­jem.

· Selhání jater a úmr­tí - asi 9 z 10 úmr­tí sou­vi­se­jí­cích s hou­ba­mi lze při­psat mucho­můr­ce zele­né (Amanita phalloi­des). Symptomy se obje­vu­jí 6 až 24 hodin po jíd­le a zahr­nu­jí nevol­nost, žalu­deč­ní kře­če, zvra­ce­ní a prů­jem. Toxin může smr­tel­ně poško­dit ját­ra a led­vi­ny a smrt může nastat během 48 hodin.

Jedovaté houby

Fakta o otravách houbami

S otra­vou hub jsou spo­je­na násle­du­jí­cí fak­ta:

• Většina jedo­va­tých hub je kon­zu­mo­vá­na na pod­zim (kdy je sběr hub na vrcho­lu).

• Nejčastěji poží­va­ný­mi jedo­va­tý­mi hou­ba­mi je pečár­ka zápaš­ná (Agaricus xan­tho­der­mus), pro­to­že vypa­dá vel­mi podob­ně jako pečár­ka pol­ní (Agaricus cam­pes­t­ris) a pečár­ka dvou­vý­tru­sá (Agaricus bis­po­rus).

• Dvě tře­ti­ny hlá­še­ných pří­pa­dů otra­vy hou­bou byly u dětí mlad­ších pěti let. V 86 % těch­to pří­pa­dů děti jed­ly hou­by, kte­ré ros­tou na zahra­dách doma.

• Lidé, kte­ří záměr­ně kon­zu­mu­jí hou­by v nadě­ji, že zaži­jí halu­ci­na­ce sou­vi­se­jí­cí s dro­ga­mi, se vel­mi čas­to sta­nou chro­nic­ky nemoc­ný­mi v důsled­ku kon­zu­ma­ce tako­vých hub.

· Nejčastějšími pří­zna­ky otra­vy hou­bou jsou gastroin­tes­ti­nál­ní poru­chy, jako je zvra­ce­ní, prů­jem a boles­ti bři­cha.


Foto:

Popis
Nederlands: Drie vlie­gen­zwa­m­men op rij in de wijk Dieze-Oost in Zwolle.
Datum25. říj­na 2006
ZdrojVlastní dílo
AutorOnderwijsgek
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
Onderwijsgek at nl.wikipedia, drži­tel autor­ských práv k tomu­to dílu, ho tím­to zve­řej­ňu­je za pod­mí­nek násle­du­jí­cí licen­ce:
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 3.0 Nizozemsko
Flag of the Netherlands.svg
Uveďte auto­ra: Onderwijsgek at nl.wikipedia
Dílo smí­te:
 • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
 • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
 • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
 • zacho­vej­te licen­ci – Pokud toto dílo jak­ko­liv upra­ví­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, máte povin­nost výsle­dek své prá­ce šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí.
Další ver­zeDíla odvo­ze­ná od toho­to sou­bo­ru: 2006-10-25 Amanita mus­ca­ria crop.jpg No
Pozice foto­gra­fa52° 31′ 16″ S, 6° 06′ 27″ V  Heading=220° Kartographer map based on OpenStreetMap.Tento sní­mek a mno­hé dal­ší na: OpenStreetMap - Google Earthinfo


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Jak poznat autismus - Příznaky13. září 2019 Jak poznat autismus - Příznaky Autismus může u různých lidí vypadat jinak. Je to vývojové postižení, které ovlivňuje to, jak lidé komunikují, chovají se nebo komunikují s ostatními. Neexistuje žádná zjevná příčina a […]
 • Jak poznat embolii - Příčiny a prevence10. května 2019 Jak poznat embolii - Příčiny a prevence Plicní embolie je zablokování jedné z tepen v plicích. Ve většině případů je plicní embolie způsobena krevními sraženinami, které cestují do plic od nohou nebo zřídka jiných částí těla […]
 • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […]
 • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
 • Jak poznat únik plynu26. července 2019 Jak poznat únik plynu Kvůli nezjištěnému úniku plynu umírá velký počet lidí. Proto je tato záležitost něco, co by každá domácnost měla brát vážně. Proto uvádíme způsoby, podle kterých poznáte, že plyn uniká. […]
 • Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy23. srpna 2019 Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy Otřes mozku je traumatické poranění mozku, které ovlivňuje jeho mozku. Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a […]
 • Jak poznat vši - Kontrola a prevence29. března 2019 Jak poznat vši - Kontrola a prevence Vši jsou drobný hmyz, který nazýváme parazitem. Šíří se osobním kontaktem a sdílením věcí. Nejvíce ohrožené jsou děti. Existují tři hlavní typy vší. Všechny pocházejí ze stejné rodiny […]
 • Jak poznat angínu - Příznaky a druhy angíny6. září 2019 Jak poznat angínu - Příznaky a druhy angíny Mandle jsou dvě lymfatické uzliny, které se nacházejí na obou stranách krku. Fungují jako obranný mechanismus. Pomáhají zabránit infekci těla. Avšak když jsou mandle infikovány, tento stav […]
 • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
 • Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny2. srpna 2019 Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny Otrava alkoholem je vážným - a někdy i smrtelným - důsledkem pití velkého množství alkoholu v krátkém časovém období. Příliš mnoho alkoholu může ovlivnit vaše dýchání, srdeční frekvenci, […]