Jak poznat lásku? (Muže a ženy)

love autumn tree 759 thinkstockphotos 177812216

Existuje spous­ta růz­ných dru­hů lás­ky a nee­xis­tu­je jedi­ný způ­sob, jak zjis­tit, zda to, co cítí­te, je sku­teč­ná lás­ka. Přesto, pokud se zamě­ří­te na to, jak se cítí­te, měli bys­te být schop­ni zjis­tit, zda jste oprav­du zami­lo­va­ní. Pokud chce­te vědět, jak to udě­lat, sta­čí postu­po­vat pod­le těch­to kro­ků.

1. Všímejte si, jak svého blízkého vnímáte

Přemýšlejte o tom, jest­li může­te exis­to­vat bez vaše­ho blíz­ké­ho. Pokud jste oprav­du zami­lo­va­ní, nemě­li bys­te být schop­ni před­sta­vit si budouc­nost bez něho (napří­klad máte mož­nost prá­ce v zahra­ni­čí, pře­stě­ho­vat se – doká­že­te si před­sta­vit život bez své­ho blíz­ké­ho?). Dále pak pře­mýš­lej­te o tom, že bys­te měli jiné­ho part­ne­ra. Pokud se vám zdá, že pro vás exis­tu­je někdo jiný (lep­ší), s kým bys­te moh­li žít, pak se nejed­ná o pra­vou lás­ku.

2. Jak často na něj myslíte?

Zkuste se zamě­řit na to, jak čas­to na své­ho blíz­ké­ho mys­lí­te. Pokud máte zdra­vý milu­jí­cí vztah, měli bys­te být schop­ni trá­vit čas oddě­le­ně od své­ho blíz­ké­ho bez posed­los­ti nad tím, co dělá kaž­dých pět vte­řin. Pokud ale bez něj vydr­ží­te celý víkend nebo celý měsíc, aniž bys­te na něj jen pomys­le­li, mož­ná se dosud nejed­ná o lás­ku.

Láska

3. Sdílení názorů

Pokud jste oprav­du zami­lo­va­ní, nebu­de­te jen mys­let na své­ho milo­va­né­ho jako na doko­na­lý před­mět, kte­rý by měl být uctí­ván, ale jako na živou, dýcha­jí­cí lid­skou bytost se zají­ma­vou per­spek­ti­vou a mno­ha jedi­neč­ný­mi názo­ry. Pokud jste oprav­du zami­lo­va­ní, měli bys­te si vážit názor své­ho blíz­ké­ho a měli bys­te se sta­rat o to, co si mys­lí.

4. Chcete být lepší člověk

Zjistěte, zda váš milo­va­ný člo­věk způ­so­bu­je, že chce­te být lep­ší člo­věk. Pokud jste oprav­du zami­lo­va­ní, měli bys­te chtít posu­nout svůj život na dal­ší úro­veň a být tím nej­lep­ším člo­vě­kem, kte­rým může­te být.

5. Znáte nedostatky

Pokud jste oprav­du zami­lo­va­ní, měli bys­te být schop­ni vidět vaše­ho blíz­ké­ho jako sku­teč­nou živou lid­skou bytost se sku­teč­ný­mi lid­ský­mi vada­mi. Důležité je také nau­čit se s těmi­to vada­mi zachá­zet a mít je rád.

Ohodnoťte článek


|

Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Související příspěvky:

  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Jak poznat ovulaci bez testu?15. března 2019 Jak poznat ovulaci bez testu? Prvním krokem k tomu, abyste otěhotněla, je zajistit aby se vajíčko a spermie mohli setkat. To může být těžší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvolňuje vajíčka každý měsíc v procesu zvaném […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Citové pouto: Přeučte se vztahovým zlozvykům20. března 2019 Citové pouto: Přeučte se vztahovým zlozvykům Jak jednoduché je Citové pouto? To, jak se vztahujeme k druhým lidem, partnerům především, ovlivní to, jak jsme se naučili v raném dětství a v životě jako takovém. A osud umí být velmi […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […]
  • Denní hlídka - Dnevnoy dozor24. června 2007 Denní hlídka - Dnevnoy dozor Noční hlídka, byla filmem, který se vstoupil do kin bez většího marketingového poprasku. Jenže vzápětí na to se z něj stal velký hit. Protože jen největší optimisti do té doby věřili, že […]
  • Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe11. září 2018 Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe V nové knize Spánek: Proč je dobré spát a co dělat, když to nejde, vás autor seznámí s různými informace o spánku. Ano, bude to hlavně teorie, ale je důležité pochopit, jak spánek funguje […]
  • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *