Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky

  •  
Infart

Infarkt myo­kar­du je poměr­ně čas­tým one­moc­ně­ní mužů i žen na celém svě­tě. Naštěstí jsou k dis­po­zi­ci postu­py jako léky na roz­pouš­tě­ní sra­že­ni­ny, kte­ré mohou rych­le otevřít blo­ko­va­né tep­ny, aby obno­vi­ly oběh do srd­ce a ome­zi­ly poško­ze­ní srdeč­ní­ho sva­lu. Aby bylo mož­né ome­zit roz­sah poško­ze­ní srd­ce, měla by být léč­ba podá­na včas. Krevní tlak není spo­leh­li­vým měře­ním toho, zda máte infarkt.

Symptomy infarktu

· Pocit extrém­ní­ho tla­ku na hru­di a bolest na hru­di, sví­ra­vý pocit hrud­ní­ku.

· Tento tlak je dopro­vá­zen boles­tí v jed­nom nebo obou rame­nech, čelis­ti, zádech, žalud­ku nebo krku. Typická je bolest v levé paži, ale bolest může být také v pra­vé nebo obou pažích.

· Dýchavičnost.

· Nevolnost.

· Zvracení.

· Závratě a obec­ná malát­nost (pocit nemo­ci).

· Pocit stu­de­né­ho potu.

· Bolest hla­vy, bolest zubů.

· Pálení žáhy.

Ženy, na roz­díl od mužů, mohou poci­ťo­vat více pří­zna­ků, jako je:

· Extrémní úna­va.

· Mdloby.

· Tlak v hor­ní čás­ti zad.

Co je tichý infarkt?

Přibližně jed­na čtvr­ti­na všech infark­tů je tichá, bez boles­ti na hrud­ní­ku nebo dal­ších pří­zna­ků a tiché srdeč­ní záchva­ty jsou obzvláš­tě běž­né u paci­en­tů s dia­be­tes mel­li­tus. I když pří­zna­ky srdeč­ní­ho záchva­tu mohou být někdy nejas­né a mír­né, je důle­ži­té si uvě­do­mit, že srdeč­ní záchva­ty bez pří­zna­ků nebo jen s mír­ný­mi pří­zna­ky mohou být stej­ně závaž­né a život ohro­žu­jí­cí jako srdeč­ní záchva­ty, kte­ré způ­so­bu­jí těž­kou bolest na hru­di.

Jsou příznaky infarktu u všech stejné?

Znalost včas­ných varov­ných pří­zna­ků srdeč­ní­ho záchva­tu je roz­ho­du­jí­cí pro rych­lé roz­po­zná­ní a léčbu. Mnoho srdeč­ních záchva­tů začí­ná poma­lu. Symptomy srdeč­ní­ho záchva­tu se liší u jedin­ců a dokon­ce i oso­ba, kte­rá měla před­cho­zí srdeč­ní záchvat, může mít růz­né pří­zna­ky při násled­ném srdeč­ním záchva­tu.

Co dělat, pokut máte příznaky infarktu?

Lékaři se sho­du­jí, že pokud máte pochyb­nos­ti, tak se nech­te zkon­t­ro­lo­vat. Dokonce, i když si nejste jis­ti, jest­li je něco oprav­du špat­né, měli bys­te zavo­lat záchra­nou služ­bu, pokud máte pří­zna­ky srdeč­ní­ho infark­tu. Okamžité podá­ní léků může pomo­ci obno­vit oběh do srd­ce a zvý­šit vaše šan­ce na pře­ži­tí.


Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky
Hodnocení: 4 - ‎5 hl.


Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […]
  • Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy23. srpna 2019 Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy Otřes mozku je traumatické poranění mozku, které ovlivňuje jeho mozku. Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a […]
  • Jak poznat workoholika - Příznaky17. května 2019 Jak poznat workoholika - Příznaky Workoholismus bývá označován za „nemoc tohoto století“. Protože se jedná o poměrně nově zjištěný problém, ještě donedávna nebylo možné odlišit tvrdě pracujícího člověka od workoholika. […]
  • Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika28. června 2019 Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika Trombóza nastává, když se v jedné nebo více hlubokých žilách v těle tvoří krevní sraženina (trombus), obvykle je to v nohou. Hluboká žilní trombóza může způsobit bolest nebo otoky nohou, […]
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
  • Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola14. června 2019 Jak poznat rakovinu prsu - Projevy, příznaky, kontrola Mnoho příznaků rakoviny prsu je neviditelné a nezjistitelné bez profesionálního screeningu, ale některé příznaky mohou být zachyceny včas díky tomu, že pravidelně kontrolujete zdraví prsu. […]
  • Jak poznat únik plynu26. července 2019 Jak poznat únik plynu Kvůli nezjištěnému úniku plynu umírá velký počet lidí. Proto je tato záležitost něco, co by každá domácnost měla brát vážně. Proto uvádíme způsoby, podle kterých poznáte, že plyn uniká. […]
  • Jak poznat těhotenství5. července 2019 Jak poznat těhotenství Zajímá vás, jestli byste mohla být těhotná? Jediným způsobem, jak to vědět jistě, je podstoupit těhotenský test a samozřejmě navštívit lékaře. Existují však brzké příznaky těhotenství, […]
  • Jak poznat vši - Kontrola a prevence29. března 2019 Jak poznat vši - Kontrola a prevence Vši jsou drobný hmyz, který nazýváme parazitem. Šíří se osobním kontaktem a sdílením věcí. Nejvíce ohrožené jsou děti. Existují tři hlavní typy vší. Všechny pocházejí ze stejné rodiny […]