Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče

  •  

Epilepsie je chro­nic­ká poru­cha, kte­rá způ­so­bu­je nepro­vo­ko­va­né opa­ko­va­né záchva­ty. Záchvat je náh­lá spous­ta elek­tric­kých akti­vit v moz­ku. Existují dva hlav­ní typy záchva­tů. Generalizované záchva­ty mají vliv na celý mozek. Ohniskové nebo čás­teč­né záchva­ty posti­hu­jí pou­ze jed­nu část moz­ku. Na epi­lep­sii nee­xis­tu­je žád­ný lék, ale poru­chu lze řídit medi­ka­men­ty a před­chá­zet tak záchva­tům.

Záchvaty

Mírné záchva­ty mohou být obtíž­né roz­po­znat. Může to trvat něko­lik vte­řin, během kte­rých vám chy­bí pově­do­mí. Silnější záchva­ty mohou způ­so­bit kře­če a nekon­t­ro­lo­va­tel­né sva­lo­vé zášku­by a mohou trvat něko­lik sekund až něko­li­ka minut. Během sil­něj­ší­ho záchva­tu jsou někte­ří lidé zma­te­ní nebo ztrá­ce­jí vědo­mí. Záchvat samot­ný si nepa­ma­tu­jí. Těžké záchva­ty vedou k pokou­sá­ní jazy­ku, roz­tr­že­ní rtů a dal­ším zra­ně­ním způ­so­be­ným nekon­t­ro­lo­va­ný­mi pohy­by.

Symptomy

· Záchvaty – mír­né záchva­ty mohou zahr­no­vat změ­ny chu­ti, zápa­chu, zra­ku, slu­chu nebo doty­ku, závra­tě, brně­ní a zášku­by kon­če­tin. Silné záchva­ty jsou dopro­vá­ze­ny navíc ješ­tě prázd­ným pohle­dem, opa­ko­va­ný­mi pohy­by a tím, že oso­ba nere­a­gu­je.

Spouštěče

Někteří lidé trpí­cí epi­lep­sií, doká­žou určit věci nebo situ­a­ce, kte­ré u nich vyvo­lá­va­jí záchva­ty. Mezi nej­čas­těj­ší spouš­tě­če pat­ří:

· nedo­sta­tek spán­ku,

· nemo­ci nebo horeč­ka,

· stres,

· jas­ná svět­la, bli­ka­jí­cí svět­la nebo vzo­ry,

· kofein, alko­hol, léky nebo dro­gy,

· pře­ska­ko­vá­ní jídel, pře­jí­dá­ní nebo urči­té slož­ky potra­vin.

Identifikace spouš­tě­čů není vždy snad­ná. Jediná udá­lost nemu­sí vždy zna­me­nat, že se jed­ná o spoušť. Často je to kom­bi­na­ce fak­to­rů, kte­ré vyvo­lá­va­jí záchvat.

Co způsobuje epilepsii?

U 60 % osob s epi­lep­sií nelze určit pří­či­nu. Možné pří­či­ny epi­lep­sie zahr­nu­jí:

· trau­ma­tic­ké zra­ně­ní moz­ku,

· jiz­ve­ní na moz­ku po pora­ně­ní moz­ku,

· závaž­né one­moc­ně­ní nebo vel­mi vyso­ká horeč­ka,

· mrt­vi­ce


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Jak poznat těhotenství5. července 2019 Jak poznat těhotenství Zajímá vás, jestli byste mohla být těhotná? Jediným způsobem, jak to vědět jistě, je podstoupit těhotenský test a samozřejmě navštívit lékaře. Existují však brzké příznaky těhotenství, […]
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat workoholika - Příznaky17. května 2019 Jak poznat workoholika - Příznaky Workoholismus bývá označován za „nemoc tohoto století“. Protože se jedná o poměrně nově zjištěný problém, ještě donedávna nebylo možné odlišit tvrdě pracujícího člověka od workoholika. […]
  • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […]
  • Jak poznat autismus - Příznaky13. září 2019 Jak poznat autismus - Příznaky Autismus může u různých lidí vypadat jinak. Je to vývojové postižení, které ovlivňuje to, jak lidé komunikují, chovají se nebo komunikují s ostatními. Neexistuje žádná zjevná příčina a […]
  • Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy23. srpna 2019 Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy Otřes mozku je traumatické poranění mozku, které ovlivňuje jeho mozku. Účinky jsou obvykle dočasné, ale mohou zahrnovat bolesti hlavy a problémy s koncentrací, pamětí, rovnováhou a […]
  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […]
  • Jak poznat teplotu u psa12. července 2019 Jak poznat teplotu u psa Možná už jste slyšeli, že teplotu u svého psa můžete zjistit tím, že zkontrolujete jeho čumák – chladný a vlhký je dobrý, horký a suchý znamená horečku - ale není to tak jednoduché. Jedním […]