Jak poznat embolii - Příčiny a prevence

Embolie

Plicní embo­lie je zablo­ko­vá­ní jed­né z tepen v pli­cích. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů je plic­ní embo­lie způ­so­be­na krev­ní­mi sra­že­ni­na­mi, kte­ré ces­tu­jí do plic od nohou nebo zříd­ka jiných čás­tí těla (hlu­bo­ká žil­ní trom­bó­za). Protože sra­že­ni­ny blo­ku­jí prů­tok krve do plic, plic­ní embo­lie může být život ohro­žu­jí­cí. Rychlá léč­ba výraz­ně sni­žu­je rizi­ko úmr­tí. Přijetí opat­ře­ní k pre­ven­ci vzni­ku krev­ních sra­že­nin v nohou vás pomů­že chrá­nit před plic­ní embo­lií.

Symptomy

Příznaky plic­ní embo­lie se mohou vel­mi lišit v závis­los­ti na tom, kolik z vašich plic k dis­po­zi­ci, veli­kos­ti sra­že­nin a zda máte plic­ní nebo srdeč­ní one­moc­ně­ní. Mezi běž­né pří­zna­ky pat­ří:

• Dušnost. Tento pří­znak se obvykle obje­vu­je najed­nou a vždy se zhor­šu­je s náma­hou.

• Bolest na hru­di. Můžete mít pocit, že máte infarkt. Bolest se může zhor­šo­vat, když dýchá­te hlu­bo­ce, vykaš­lává­te, ohý­bá­te nebo sklá­ní­te se. Bolest se zhor­ší náma­hou, ale při odpo­čin­ku nezmi­zí.

• Kašel. Kašel může způ­so­bit krva­vý nebo krev­ní pruh.

Jiné pří­zna­ky a sympto­my, kte­ré se mohou obje­vit u plic­ní embo­lie, zahr­nu­jí:

• Bolest nebo oto­ky nohou, nebo obo­jí.

• Křehká nebo změk­če­ná kůže (cyanó­za).

• Horečka.

• Nadměrné poce­ní.

• Rychlý nebo nepra­vi­del­ný srdeč­ní tep.

• Závratě.

Kdy navštívit lékaře

Plicní embo­lie může být život ohro­žu­jí­cí. Vyhledejte oka­mži­tou lékař­skou pomoc, pokud se u Vás vyskyt­ne nevy­svět­li­tel­ná duš­nost, bolest na hru­di nebo kašel spo­je­ný s krví.

Příčiny

Plicní embo­lie se vysky­tu­je, když se do tep­ny v pli­cích vlo­ží kou­sek mate­ri­á­lu, nej­čas­tě­ji krev­ní sra­že­ni­na. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů se jed­ná o více sra­že­nin, ale ne nut­ně najed­nou. Případy blo­kád v krev­ních cévách jsou způ­so­be­ny také lát­ka­mi jiný­mi než krev­ní sra­že­ni­ny, jako jsou:

• Tuk z dře­ně zlo­me­né dlou­hé kos­ti.

• Kolagen nebo jiné tká­ně.

• Část nádo­ru.

• Vzduchové bub­li­ny.

Prevence

Zabránění tvor­bě sra­že­nin v hlu­bo­kých žilách vašich nohou (hlu­bo­ká žil­ní trom­bó­za) pomů­že zabrá­nit plic­ní embo­lii. Tvorbě sra­že­nin lze zabrá­nit léky na ředě­ní krve, kom­pres­ní­mi pun­čo­cha­mi, fyzic­kou akti­vi­tou nebo umís­tě­ní nohou do polo­hy vyš­ší než je trup (napří­klad v prů­bě­hu spán­ku).


Popis
Čeština: CT - plic­ní embo­lie
English: Chest Spiral CT (with and without con­trast agent) showing mul­tiples fil­ling defects of prin­ci­pal bran­ches, due to acu­te and chro­nic pul­mo­na­ry embo­lism.
DatumPublished: 24 August 2007
ZdrojPulmonary embo­lism and patent fora­men ova­le throm­bo­sis: the key role of TEE. Cardiovascular Ultrasound 2007, 5:26. doi:10.1186/1476-7120-5-26
AutorWalter Serra, Giuseppe De Iaco, Claudio Reverberi and Tiziano Gherli

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Související příspěvky:

  • Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba5. dubna 2019 Jak poznat zlomeninu - Příznaky a léčba Zlomenina (nebo také fraktura) je poměrně běžné zranění. Podle statistik by měl mít každý člověk až dvě zlomeniny za život. Vznikají, když je fyzická síla vyvíjená na kost silnější, než […]
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat workoholika - Příznaky17. května 2019 Jak poznat workoholika - Příznaky Workoholismus bývá označován za „nemoc tohoto století“. Protože se jedná o poměrně nově zjištěný problém, ještě donedávna nebylo možné odlišit tvrdě pracujícího člověka od workoholika. […]
  • Jak poznat ovulaci bez testu?15. března 2019 Jak poznat ovulaci bez testu? Prvním krokem k tomu, abyste otěhotněla, je zajistit aby se vajíčko a spermie mohli setkat. To může být těžší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvolňuje vajíčka každý měsíc v procesu zvaném […]
  • Jak poznat vši - Kontrola a prevence29. března 2019 Jak poznat vši - Kontrola a prevence Vši jsou drobný hmyz, který nazýváme parazitem. Šíří se osobním kontaktem a sdílením věcí. Nejvíce ohrožené jsou děti. Existují tři hlavní typy vší. Všechny pocházejí ze stejné rodiny […]
  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […]
  • Jak poznat egoistu24. května 2019 Jak poznat egoistu Ničí vás vaše ego? Staví překážku vašemu milostnému životu? Egoismus je termín používaný k popisu někoho, kdo má silnou snahu posílit a udržovat příznivé názory na sebe. Egoisté jsou často […]
  • Jak poznat, že člověk bere drogy26. dubna 2019 Jak poznat, že člověk bere drogy Bezpečně poznat, že někdo z vašeho okolí bere drogy, může prvním krokem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukvapíte a obviníte někoho z toho, že bere drogy, je třeba všímat si určitých […]