Jak poznat egoistu

Egotist

Ničí vás vaše ego? Staví pře­káž­ku vaše­mu milost­né­mu živo­tu? Egoismus je ter­mín pou­ží­va­ný k popi­su něko­ho, kdo má sil­nou sna­hu posí­lit a udr­žo­vat pří­z­ni­vé názo­ry na sebe. Egoisté jsou čas­to zastí­ně­ni a pyš­ní a vět­ši­na jejich roz­ho­vo­rů se bude roz­ví­jet kolem jejich úspě­chů. Egoismus nejen otrav­ný pro lidi oko­lo, ale také škod­li­vý pro samot­né­ho ego­is­tu. Prvním kro­kem, je zjis­tit o sobě prav­du. Zde je něko­lik zna­ků, pod­le kte­rých pozná­te ego­is­tu.

1. Nízká sebeúcta

Egoista se cítí nejis­tě, ale sna­ží se to zakrýt tím, že se zdá být více sebe­jis­tý nebo kom­pe­tent­ní než sku­teč­ně je. Udržování per­fekt­ní­ho obra­zu může být vyčer­pá­va­jí­cí. Egoisté by si měli uvě­do­mit, že ostat­ním lidem budou pří­jem­něj­ší, budou-li lid­štěj­ší a omyl­ní, jako oni.

2. Svět fantazie

Egoista strá­ví spous­tu času nad tím, že pře­mýš­lí o skvě­lých věcech, kte­rých v budouc­nu dosáh­ne. Často se jed­ná o kom­pli­ko­va­né pří­běhy, kte­ré by měli zapů­so­bit na ostat­ní lidi. Ve svém srd­ci ale ego­is­ta ví, že mu tyto plá­ny a pří­běhy budou prav­dě­po­dob­ně k niče­mu. Egoisté tak­též vyprá­vě­jí kaž­dé pří­běhy tak, aby byly ješ­tě půso­bi­věj­ší – lžou o věcech, aby byli zají­ma­věj­ší. Říkat vel­ké pří­běhy je čas­to způ­sob, jak skrýt to, co by jinak moh­lo vypa­dat jako „malý“ život.

3. Pozornost

Egoista chce být cen­t­rem pozor­nos­ti ve všech situ­a­cích. Má pro­blém s tím, když není v cen­t­ru pozor­nos­ti, nebo se sna­ží vždy dělat něco pro­to, aby byl ve stře­du pozor­nos­ti.

4. Nadřazenost

Egoista má pocit, že je lep­ší, kom­pe­tent­něj­ší, atrak­tiv­něj­ší, inte­li­gent­něj­ší nebo lépe oble­če­ný než ostat­ní lidé.

5. Sobeckost

Egoista má čas­to pro­blém při­znat, že také ostat­ní lidé mají své potře­by a poci­ty. Jsou zamě­ře­ni tím­to způ­so­bem pou­ze sami na sebe. Věří, že mají nárok na vlast­ní ces­tu a ostat­ní lidé jsou zod­po­věd­ní za jejich štěs­tí.

6. Citlivost

Často vel­ká, vel­ko­le­pá fasáda je obli­če­jem pro cit­li­vou duši, kte­rá se nad­še­ně zají­má o názo­ry ostat­ních lidí. Jakékoli vní­ma­né odmít­nu­tí, kri­ti­ka nebo kon­ku­ren­ce budou těž­ce při­jí­má­ny.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Související příspěvky:

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Jak poznat workoholika - Příznaky17. května 2019 Jak poznat workoholika - Příznaky Workoholismus bývá označován za „nemoc tohoto století“. Protože se jedná o poměrně nově zjištěný problém, ještě donedávna nebylo možné odlišit tvrdě pracujícího člověka od workoholika. […]
  • Jak poznat, že člověk umírá19. dubna 2019 Jak poznat, že člověk umírá V posledních týdnech, dnech nebo hodinách života člověka existují určité známky, které ukazují, když se někdo chystá zemřít. Rozpoznat tyto známky vám pomůže říct důležité sbohem a […]
  • Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče7. června 2019 Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče Epilepsie je chronická porucha, která způsobuje neprovokované opakované záchvaty. Záchvat je náhlá spousta elektrických aktivit v mozku. Existují dva hlavní typy záchvatů. Generalizované […]
  • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
  • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)1. března 2019 Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) Bedla patří mezi nejoblíbenější houby u nás. Rostou na zanedbaných pastvinách a na travnatých místech v létě a na podzim. V České republice nepodléhá sbírání hub žádnému zvláštnímu […]
  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […]
  • Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba31. května 2019 Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba Encefalitida je zánětlivé onemocnění mozku, které může způsobit příznaky jako zmatek, horečka, bolest hlavy a ztuhlý krk. Někdy vede i k příznakům, jako jsou záchvaty a změny osobnosti. […]
  • Jak poznat ovulaci bez testu?15. března 2019 Jak poznat ovulaci bez testu? Prvním krokem k tomu, abyste otěhotněla, je zajistit aby se vajíčko a spermie mohli setkat. To může být těžší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvolňuje vajíčka každý měsíc v procesu zvaném […]