Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)

Macrolepiota procera Radim Dvorak

Bedla pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší hou­by u nás. Rostou na zane­dba­ných pas­t­vi­nách a na trav­na­tých mís­tech v létě a na pod­zim. V České repub­li­ce nepod­lé­há sbí­rá­ní hub žád­né­mu zvlášt­ní­mu povo­le­ní, nemu­sí tomu ale tak být u někte­rých dal­ších stá­tů Evropy. Věděli jste ale, že exis­tu­jí také jedo­va­té bed­ly? Proto je tře­ba vědět, jaký je roz­díl mezi jed­lý­mi a jedo­va­tý­mi bed­la­mi a dal­ší­mi hou­ba­mi, kte­ré jsou bed­le veli­ce podob­né.

Klobouček bedly

Problémem je to, že někdy si lidé sple­tou bedlu s jinou, jedo­va­tou hou­bou. Například bed­la čer­ve­na­jí­cí může u někte­rých lidí vyvo­lat sil­nou aler­gic­kou reak­ci. Klobouček bed­ly jed­lé je kula­tý, poblíž koru­ny má tmavší hně­dou plo­chu, kte­rá smě­rem k okra­jům pře­stu­pu­je do bled­ší hně­dé až bílé bar­vy. Maso hou­by je bílé a při řezu se výraz­ně nezmě­ní. Kloboučky dosa­hu­jí prů­mě­ru 10 až 25 cm.

Bedla

Prsten bedly

Dobrým pozná­va­cím zna­me­ním je prs­ten, kte­rý se nachá­zí na nožič­ce (tře­ni) bed­ly. Pokud je ten­to prs­ten pohyb­li­vý (dá se jím pohy­bo­vat po nožič­ce bed­ly naho­ru a dolů), pak je hou­ba jed­lá. Další znám­kou jed­lé bed­ly je šupi­na­tý klo­bouk, jeho duž­ni­na je vlákni­tá, téměř dřev­na­tá. Chuť je jem­ná, hou­bo­vá a pří­jem­ná.

Kde najít jedlou bedlu?

Bedlu nesbí­rej­te podél cest nebo kde­ko­li, kde je mož­né její zne­čiš­tě­ní, napří­klad výfu­ko­vý­mi ply­ny auto­mo­bi­lů. Najít ji může­te v list­na­tých a smí­še­ných lesích, zejmé­na pak na mýti­nách nebo na okra­jích lesa.

Bedla jedlá

Podobné houby

Bedla vyso­ká je jed­lým dru­hem bedel. Je mož­né ji splést s bed­lou čer­ve­na­jí­cí, kte­rá může být pro někte­ré jedin­ce nebez­peč­ná. Dále pak pozor na jedo­va­té dru­hy bedel – bed­la ost­ro­šu­pin­ná a bed­la chřa­pá­čo­vá. Jedovaté dru­hy hub se v někte­rých pří­pa­dech zbar­vu­jí po řezu do čer­ve­na a ros­tou tak­též pod jeh­lič­na­tý­mi stro­my. Bezpečným pozná­va­cím zna­me­ním je již zmí­ně­ný prs­ten na tře­ni hou­by.

Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou)
Hodnocení: 2 - ‎147 hl.


|

Profilový obrázek

Redaktor webu Jakpoznat.cz

Související příspěvky:

  • Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu22. března 2019 Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kde je rakovina, jak velká je a kolik ovlivňuje orgánů nebo tkání. Pokud se rakovina rozšířila, […]
  • Jak poznat lásku? (Muže a ženy)8. března 2019 Jak poznat lásku? (Muže a ženy) Existuje spousta různých druhů lásky a neexistuje jediný způsob, jak zjistit, zda to, co cítíte, je skutečná láska. Přesto, pokud se zaměříte na to, jak se cítíte, měli byste být schopni […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Jak poznat ovulaci bez testu?15. března 2019 Jak poznat ovulaci bez testu? Prvním krokem k tomu, abyste otěhotněla, je zajistit aby se vajíčko a spermie mohli setkat. To může být těžší, než to zní. Vaše tělo obvykle uvolňuje vajíčka každý měsíc v procesu zvaném […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI3. prosince 2015 Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI Někdy je pravda podivnější než fikce a Most špionů je neuvěřitelný příběh obyčejného člověka, který se ocitl v mimořádné situaci. Je to o to přesvědčivější, že hlavní postava příběhu je […]
  • Muž jménem Ove - 75 %20. listopadu 2016 Muž jménem Ove - 75 % Ove je muž, který žije na okraji města v obytném komplexu. Jeho domeček sousedí s dalšími domky, které jsou jeden od druhého k nerozeznání. Naštěstí jejich obyvatelé jsou ale různorodí a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *