Zůstat single, a přesto mít sex?

596f007cc805bafa1c270100 218823

www.TheCasualLounge.cz

Mnoho lidí je sin­gle z pře­svěd­če­ní. Ale musí se člo­věk kvů­li tomu vzdát nut­ně i sexu? – Ne! Nyní exis­tu­je nová plat­for­ma pro zná­mos­ti, se kte­rý­mi může­te sdí­let postel a nenu­ce­ně si uží­vat rados­ti ze sexu!

Single život si užívá stále více žen

Mnoho lidí si uží­vá život coby sin­gle plný­mi douš­ky. Když jde ale o sex a ero­ti­ku, panu­je ve spo­leč­nos­ti stá­le ješ­tě běž­ná před­sta­va kla­sic­ké­ho vzta­hu. Přitom je sex pova­žo­ván jako legi­tim­ní a spo­le­čen­sky akcep­to­va­tel­ný pou­ze ve vzta­hu.
Pro lidi žijí­cí jako sin­gle to zna­me­ná, že aby si moh­li vychut­nat noc plnou váš­ně, musí se uvá­zat do „vzta­hu“, aby neu­rá­že­li své oko­lí. Zato by se ale muse­li vzdát své­ho živo­ta jako sin­gle, což je však pro­ti jejich pře­svěd­če­ní.

Nový životní trend

Co tedy dělat, když chce člo­věk coby sin­gle uspo­ko­jit své ero­tic­ké fan­ta­zie a potře­by, a přes­to zůstat sin­gle? Nový život­ní trend, kte­rý spo­ju­je lidi se stej­ný­mi záli­ba­mi, se nazý­vá casu­al dating – a to zce­la nezá­vaz­ně. Na této vedou­cí casu­al dating plat­for­mě www.TheCasualLounge.cz hle­da­jí jak ženy, tak muži kaž­dé­ho věku per­fekt­ní mix vzta­hu na jed­nu noc a dlou­ho­do­bé­ho vzta­hu. Ten správ­ný mix vol­nos­ti a závaz­ků.

Více na Kritiky.cz
Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, p...
Prey - Demo Stahujte si demo verzi pro PC (Steam), Xbox One a PS4....
Povídky z kuchyně Co byste očekávali od filmu, který se z velké části odehrává mezi dvěma staršími muži v...
Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové „Jana jsem poznala jako člověka nesmírně citlivého, vnitřně bohatého a moudrého a trochu ...
Slečna Drsňák 2: Ještě drsnější Sandra Bullock se vrací coby policistka-kočka. Sice jí to na plátně po většinu času sluší,...

Sex bez zábran

Tento rok se na TheCascualLounge.cz regis­tro­va­lo dokon­ce již více žen než mužů. To doka­zu­je, jak si prá­vě ženy osvo­ji­ly tuto svo­bo­du a bez zábran si uží­va­jí sexu. „Právě já jako žena vyu­ží­vám ten­to por­tál aktiv­ně, abych moh­la bez­sta­rost­ně a napl­no pro­ží­vat své ero­tic­ké fan­ta­zie,“ pro­zra­di­la Eliška. Jsou to muži a ženy, kte­ří vědí, co chtě­jí: a to ero­tic­ká dob­ro­druž­ství bez závaz­ků.

Zůstat single, a přesto mít sex?
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: