Ženy si za socialismu užívaly lepší sex

630989 top foto1 h1c9d

Ženy si za socialismu užívaly více sexu než jejich dnešní vrstevnice, které často vše podřizují práci, tvrdí americká práce. Ilustrační foto

Život za soci­a­lis­mu nebyl jed­no­du­chý, měl ale i někte­ré výho­dy. Například to, že si ženy v té době uží­va­ly lep­ší sex. Alespoň to tvr­dí ve své roz­sáh­lé ese­ji Kristen R. Ghodseeová, ame­ric­ká etno­gra­f­ka, pro­fe­sor­ka na uni­ver­zi­tě v ame­ric­ké Pensylvánii a autor­ka řady knih na téma soci­a­lis­mu ve východ­ní Evropě.

Američané si v sou­vis­los­ti se soci­a­lis­mem ve východ­ní Evropě vyba­ví čet­ná ome­ze­ní, napří­klad v ces­to­vá­ní, také drs­nou kra­ji­nu, zbí­da­če­né muže a ženy sto­jí­cí ve dlou­hých fron­tách před mnoh­dy prázd­ný­mi obcho­dy, ale také taj­né služ­by dohlí­že­jí­cí na život míst­ních obča­nů.

Jakkoli mno­hé z toho byla prav­da, kolek­tiv­ní ste­re­o­ty­py pod­le Ghodseeové roz­hod­ně nepo­pi­su­jí celý pří­běh té doby, uvá­dí ser­ver New York Times.

Mnozí lidé už si prý neu­vě­do­mu­jí, že v této době měly soci­a­lis­tic­ké ženy i mno­hé výho­dy, o kte­rých se jejich vrs­tev­ni­cím v západ­ních zemích ani nezdá­lo. Autorka zmi­ňu­je napří­klad stát­ní inves­ti­ce do vzdě­lá­vá­ní, plné nasa­ze­ní žen do pra­cov­ní­ho pro­ce­su, ale také štěd­ré pří­spěv­ky na mateř­skou dovo­le­nou nebo bez­plat­nou péči o děti.

Existuje ale ješ­tě jed­no pozi­ti­vum, kte­ré­mu se prý dosta­lo vel­mi malé pozor­nos­ti – ženy si za soci­a­lis­mu uží­va­ly mno­hem více sexu­ál­ní­ho potě­še­ní.

Mnohem více orgasmů

Srovnávací soci­o­lo­gic­ká stu­die, kte­rá pro­běh­la po sjed­no­ce­ní západ­ní­ho a východ­ní­ho Německa, zjis­ti­la, že výcho­do­ně­mec­ké ženy zaží­va­ly dva­krát více orgas­mů než západ­ní Němky. A to přes­to­že ženy z NDR měly více povin­nos­tí, cho­di­ly do prá­ce a sta­ra­ly se o domác­nost, zatím­co ty zápa­do­ně­mec­ké zůstá­va­ly čas­tě­ji doma a těši­ly se z výhod teh­dej­ší eko­no­mi­ky.

„Samozřejmě se v té době děly i špat­né věci, ale můj život byl plný roman­ti­ky,” potvr­di­la svým způ­so­bem tvr­ze­ní Ghodseeové v roce 2011 teh­dy pět­a­še­de­sá­ti­le­tá Ana Durčevová z Bulharska. „Po roz­vo­du jsem měla prá­ci a pří­jem, nepo­tře­bo­va­la jsem muže, aby se o mě sta­ral. Mohla jsem si dělat, po čem jsem tou­ži­la.”

Ačkoli byla dlou­há léta svo­bod­nou mat­kou, při­zna­la, že její život před rokem 1989 byl mno­hem pří­jem­něj­ší než stre­su­jí­cí život její dce­ry, kte­rá se naro­di­la počát­kem 70. let. „Jen pra­cu­je a pra­cu­je,” uved­la Durčevová v roce 2013. „Když při­jde večer domů, je pří­liš una­ve­ná na to, aby byla se svým man­že­lem. Což ale neva­dí, pro­to­že on je také una­ve­ný. Sedí před tele­vi­zí jako zom­bie. Když jsem byla v jejím věku, mno­hem víc jsem si uží­va­la.”

Výzkum orgasmu v Československu

Za zmín­ku sto­jí i čes­ký, respek­ti­ve čes­ko­slo­ven­ský výzkum týka­jí­cí se žen­ské­ho orgas­mu, o kte­rém je v ese­ji ame­ric­ké etno­gra­f­ky také řeč. „Již v roce 1952 zača­li sexu­o­lo­go­vé v Československu s výzku­mem žen­ské­ho orgas­mu, v roce 1961 pak uspo­řá­da­li kon­fe­ren­ci na toto téma,” cito­va­la Kateřinu Liškovou, pro­fe­sor­ku z Masarykovy uni­ver­zi­ty v Brně, Ghodseeová.

„Zaměřovali se na důle­ži­tost rov­nos­ti mezi muži a žena­mi jako na základ­ní sou­část žen­ské­ho potě­še­ní. Někteří dokon­ce argu­men­to­va­li tím, že se muži mají podí­let na cho­du domác­nos­ti a výcho­vě dětí, jinak prý nebu­dou mít dob­rý sex,” uved­la Lišková.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: