Zaměstnanci McDonald’s prozradili, jaké jídlo byste tam nikdy neměli jíst! ! Je to i vaše oblíbené menu?


Co si bude­me nalhá­vat, asi vět­ši­na z nás se sem tam nají v něja­kém tom fast foo­du a všich­ni víme, že řetěz­ce typu McDonald’s či KFC pat­ří mezi ty zda­le­ka nej­ob­lí­be­něj­ší. A jejich skal­ní pří­z­niv­ci by mož­ná měli co nej­rych­le­ji pře­stat číst. Nějaký inter­ne­to­vý zvě­da­vec totiž vzne­sl na slav­ném ser­ve­ru Reddit.com vel­mi zají­ma­vý dotaz všem zaměst­nan­cům fast foo­du na téma, co bychom si zde nikdy nemě­li objed­ná­vat. A odpo­vě­dí mu od sou­čas­ných i býva­lých zaměst­nan­ců slav­ných řetěz­ců při­šlo více, než sám oče­ká­val. A vět­ši­nou prá­vě od restau­ra­cí McDonald’s.

Podle ser­ve­ru MSN se vět­ši­na lidí pak shod­la na dvou zásad­ních fak­tech. Nikdy zde nejez­te nic rybí­ho a neob­jed­ná­vej­te si tu jíd­lo po jede­nác­té večer. Důvod? Menu s obsa­hem ryb totiž nepat­ří u zákaz­ní­ků zrov­na k těm nej­po­pu­lár­něj­ším. Často se tedy prý stá­vá, že než se maso pro­mě­ní ve vaše oblí­be­né nuge­ty či jiný výro­bek, leží zde něko­lik hodin na poli­ci či skříň­ce. Samotné maso už pro­to není v době zpra­co­vá­ní zrov­na nej­čer­s­tvěj­ší.

Večerní jíd­lo po odcho­du z noč­ní hos­po­dy bys­te si pak také měli roz­mys­let. Personál je totiž pod­le mno­hých inter­ne­to­vých při­zná­ní una­ve­ný a na hygi­e­nu se v někte­rých řetěz­cích údaj­ně už moc nedbá. Zaměstnanci si tak po vyko­ná­ní potře­by čas­to nemy­jí ruce a na tácu vám mohou při­stát také ingre­di­en­ce, kte­ré se ješ­tě chví­li před­tím vále­ly na zemi!

Ani tako­vé KFC ovšem z této inter­ne­to­vé anke­ty nevy­šlo dob­ře. Jeden z jeho býva­lých zaměst­nan­ců napří­klad varu­je před kon­zu­ma­cí tam­ních omá­ček, kte­ré se děla­jí údaj­ně pře­váž­ně ze špi­na­vé­ho ole­je! Zůstává pak otáz­kou, zda těm­to varo­vá­ním nezná­mých uži­va­te­lů máme vůbec věřit a nejed­ná se pou­ze o pomstu zhr­ze­ných zaměst­nan­ců či pár kraj­ních pří­pa­dů ze svě­ta. Tato zpo­věď ovšem zná­mým řetěz­cům asi radost neu­dě­lá.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: