Víno jako lék? Vědci objevili zázračný účinek alkoholu

white wine 848268 1280 b216a851fa 660x371

Ilustrační foto
Látky obsa­že­né v čer­ve­ném víně mohou pomo­ci udr­žet mozek mla­dý. Ukázala to vědec­ká stu­die, o kte­ré infor­mu­je deník The Independent. Vědci ale varu­jí, že nad­měr­né poží­vá­ní vína nás ani tak před stár­nu­tím neoch­rá­ní.
Přírodní anti­o­xi­dat jmé­nem resve­ra­t­rol, kte­rý se obje­vu­je ve slup­kách někte­ré­ho ovo­ce, napří­klad mod­rých hroz­nů, borůvek a moru­ší, může udr­žet pruž­né nejen sva­ly, ale i mozek. Pomáhá totiž chrá­nit spo­je­ní mezi neu­ro­ny, tvr­dí věd­ci z Virginia Tech Carilion Research Institute.

Testy na star­ších myších uká­za­ly, že slou­če­ni­na výraz­ně zpo­ma­lu­je stár­nu­tí moz­ku zacho­vá­ním syna­psí zva­ných ner­vosva­lo­vých desti­ček, kte­ré pře­ná­še­jí sig­ná­ly o pohy­bu z moz­ku ke sva­lům. Myši, kte­ré dostá­va­ly resve­ra­t­rol od jed­no­ho roku věku měly ve věku dvou let více mla­dist­vé ner­vosva­lo­vé plo­tén­ky syna­psí než ty, kte­ré ho nedo­stá­va­ly.

„Věřím, že se dostá­vá­me blí­že k pro­nik­nu­tí do mecha­nis­mů vedou­cích ke zpo­ma­le­ní věku indu­ko­va­né­ho dege­ne­ra­cí ner­vo­vých obvo­dů,“ uve­dl autor stu­die, odbor­ný asi­s­tent Gregorio Valdez.

Červené víno obsa­hu­je více resve­ra­t­ro­lu než víno bílé, pro­to­že je tato lát­ka fer­men­to­va­ná ze slu­pek hroz­nů. Milovníky čer­ve­né­ho vína nicmé­ně bude­me muset také zkla­mat, pro­to­že oblí­be­ný alko­ho­lic­ký nápoj neob­sa­hu­je dost lát­ky na to, aby moh­la zažeh­nat stá­ří.

„Ve víně je resve­ra­t­rol v tak malém množ­ství, že bys­te ho nemoh­li ve svém živo­tě vypít dost, abys­te pocí­ti­li výho­dy, kte­ré jsme obje­vi­li u myší poží­va­jí­cích resve­ra­t­rol,“ vysvět­lu­je Valdez. „Tyto stu­die jsou ově­ře­ny jen na myších a já bych chtěl varo­vat koho­ko­liv před nad­měr­ným zatě­žo­vá­ním jejich těla resve­ra­t­ro­lem v jaké­ko­liv for­mě,“ dodá­vá lékař.

„Dalším kro­kem je iden­ti­fi­ko­vat mecha­nis­mus, kte­rý umož­ňu­je resve­ra­t­ro­lu chrá­nit syna­pse. Známe-li mecha­nis­mus, může­me modi­fi­ko­vat resve­ra­t­rol, nebo hle­dat jiné mole­ku­ly, kte­ré jsou účin­něj­ší při ochra­ně syna­psí,“ vysvět­lu­je výzkum­ník.

Dr Valdez a jeho tým také tes­to­va­li lék na dia­be­tes, met­for­min, a zjis­ti­li, že zpo­ma­lu­je stár­nu­tí sva­lo­vé hmo­ty. Ale ani on nepo­mohl zpo­ma­lit dege­ne­ra­ci syna­psí v moz­ku tak, jako to dělá pra­vi­del­né cvi­če­ní a zdra­vá výži­va. Studie pub­li­ko­va­ná v maga­zí­nu Journals of Gerontology, Series A zjis­ti­la, že zatím­co resve­ra­t­rol má neu­ro­pro­tek­tiv­ní úči­nek, je stá­le méně účin­ný než kalo­ric­ky ome­ze­ná stra­va, kte­rá chrá­nit mozek před stár­nu­tím ješ­tě víc.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: