Úžasné: Strčte si svůj ukazováček do zadku na 60 sekund a uvidíte, co se stane s vaším tělem

prsty

Strkání před­mě­tu do aná­lu má mno­ho lidí vel­mi rádo. A je to naše­mu orga­nis­mu vel­mi pro­spěš­né. Věděli jste ale, že str­ká­ní jed­not­li­vých prs­tů na rukou do vaše­ho koneč­ní­ku, může být pří­nos­né v růz­ných oblas­tech?

Dnes vám při­ná­ší­me základ­ní situ­a­ce, kdy si kte­rý prst str­čit do zad­ku a od čeho vám to pomů­že.

Zkuste to a věř­te nám to, že toho nebu­de­te lito­vat. Jakýkoli z těch­to anál­ních prů­ni­ků by měl trvat ale­spoň 60 sekund.

Palec – duš­nost

Pravděpodobně jste to nevě­dě­li, ale váš palec je spo­jen s vaším srd­cem a plí­ce­mi. Proto při poci­tu buše­ní nebo duš­nos­ti str­kej­te svůj palec poma­lu do řiti a poté zrych­le­te.

Ukazováček – prů­jem

Ukazováček je vel­mi dlou­hý a oheb­ný prst. Proto je mož­né ho str­čit hod­ně hlu­bo­ko do zad­ku a vytvo­řit špunt. Tato meto­da je vel­mi uži­teč­ná, pokud zrov­na nemá­te k dis­po­zi­ci záchod nebo je prů­jem vyvo­la­ný tře­ba ner­vo­zi­tou (napří­klad na pra­cov­ním poho­vo­ru).

Prostředníček – nevol­nost a nespa­vost

Trpíte-li nespa­vos­tí, měli bys­te vyzkou­šet masáž řit­ních ner­vů. Tato masáž roz­hod­ně zlep­ší váš spá­nek. Můžete ji i apli­ko­vat v pří­pa­dě nevol­nos­ti za jízdy v autě. Stačí str­čit pro­střed­ní­ček do zad­ku a točit s ním ze stra­ny na stra­nu.

Prsteníček – zácpa

Máte-li potí­že se zácpou nebo jiné potí­že s bři­chem, jed­no­du­še kruť­te se svým prs­te­níč­kem hlu­bo­ko v zad­ku a ono to povo­lí. Nastává pocit bla­že­né úle­vy.

Malíček – migré­na

Migréna a bolest krku je čas­to způ­so­be­na zasek­nu­tý­mi čakra­mi mezi půl­ka­mi. Polechtejte malíč­kem svo­je hýž­dě a pomoz­te tím zasek­nu­tým čakrům v pohy­bu.

Dlaně

Měli bys­te také vědět, že vaše dla­ně jsou těs­ně spja­ty s množ­stvím ner­vů ve vašem těle, pro­čež je ke zlep­še­ní vaše­ho fyzic­ké­ho zdra­ví tře­ba čas­to plá­cat ženy po zad­ku.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Úžasné: Strčte si svůj ukazováček do zadku na 60 sekund a uvidíte, co se stane s vaším tělem
Hodnocení: 3 - ‎5 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: