Toto se děje s našim srdcem, když vypijeme energetický nápoj - proto jsou tak nebezpečné!

fb 15021022600

Nebezpečné ved­lej­ší účin­ky

Jeden z výzku­mů byl zalo­žen na pití ener­ge­tic­ké­ho nápo­je 3x den­ně před a po tré­nin­gu. Před prv­ním tré­nin­gem účast­ní­ci vypi­li Red Bull, po dru­hém tré­nin­gu to byl ener­ge­tic­ký nápoj bez tau­ri­nu a po tře­tím to bylo pla­ce­bo bez žád­ných povzbu­zu­jí­cích látek. 13 kan­di­dá­tů bylo zdra­vých, co pro­ká­za­la i vyšet­ře­ní před začát­kem expe­ri­men­tu.

Vědci zjis­ti­li, že Red Bull byl jedi­ný nápoj, kte­rý měl vliv na množ­ství krve pum­po­va­né ze srd­ce.

Mohou ener­ge­tic­ké nápo­je způ­so­bit infarkt? 

Výzkumy na Mayo Clinic pro­ká­za­ly, že ener­ge­tic­ké nápo­je mají vliv na srdečně-cévní oběh. Druhého expe­ri­men­tu se zúčast­ni­lo 15 lidí, kte­ří měli vypít 2 ener­ge­tic­ké nápo­je den­ně po dobu týd­ne.

Výzkumy pro­ká­za­ly, že krev­ní tlak těch­to osob byl vyš­ší v prů­mě­ru o 8 % v prů­bě­hu dne a na konec týd­ne až o 10 %. To samé se dělo i s tepem. Oba fak­to­ry úzce sou­vi­sí s rizi­kem infark­tu. Vysoký krev­ní tlak může vést také k mrt­vi­ci.

Kofein může být pro tělo v při­mě­ře­ných dáv­kách pro­spěš­ný. Je pro­ká­zá­no, že může zmír­nit bolest hla­vy a napo­má­hat v léče­ní ast­ma­tu nebo i cuk­rov­ky.

Její úči­nek se bohu­žel nepři­ro­ze­ně zesí­lí, když je při­dá­vá­na do smě­si plné sla­di­del a umě­lých bar­viv.

Složení ener­ge­tic­kých nápo­jů

Kromě obrov­ské­ho množ­ství cuk­ru jsou hlav­ní­mi ingre­di­en­ce­mi také kofein, tau­rin nebo gua­ra­na. Často je na ple­chov­kách uve­de­na infor­ma­ce, že nápoj obsa­hu­je vita­mi­ny sku­pi­ny B, co může zákaz­ní­ka vést ke kou­pi nápo­je. Bohužel, jen málo lidí ví, že ten­to vita­min nemu­sí být tak pro­spěš­ný, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát. Příznaky vel­ké­ho množ­ství vita­mi­nů se mohou pro­je­vit úna­vou, nevol­nos­tí, nepra­vi­del­ným srdeč­ním tepem nebo aler­gic­kou reak­cí.

Více na Kritiky.cz
Rozvoj řeči. Zvuky a slabiky - Dobrý průvodce předškoláka na cestě do školní lavice Osobité veselé ilustrace Venduly Hegerové mám moc ráda a nejsem sama. Výtvarnice, která se v...
Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80% Píseň moře byla nominovaná na Oscara za nejlepší animovaný film a nyní doputovala i do naši...
Valiant Animovaný film o elitních holubech, kteří během 2. světové války doručují tajné zprávy. ...
#1966: Upíří polibky: Pokrevní příbuzní 2 - 40 % Upíří polibky: Pokrevní příbuzní 2 (Vampire Kisses: Blood Relatives 2) Vydalo ...
Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních Dá se říci, že se opotíte jako ve skutečné kuchyni. Soustředění jede naplno a zákazníci ...

Své o tom bohu­žel ví i rodi­na 33letého otce z Brooklynu, kte­rý zemřel na infarkt poté, co pil Red Bull - jeden z nej­po­pu­lár­něj­ších ener­ge­tic­kých nápo­jů. Podle jeho mat­ky byl Cory aktiv­ní mla­dý muž, kte­rý nepil a nekou­řil.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: