TEST: Rok narození má vliv na váš charakter a karmu! Zjistěte svůj osud podle tibetského horoskopu!

fb 1500012457ROK CZ

Křesťané věří, že smrt je začát­kem věč­né­ho živo­ta s Bohem už navě­ky. Hindové věří, že smr­tí se sice život kon­čí, ale záro­veň se začí­ná nový cyk­lus. Budhizmus má podob­né uče­ní.

Člověka tvo­ří jeho život­ní roz­hod­nu­tí. Vrací se mu ta dob­rá, ale také i ta špat­ná. Jinými slo­vy - Jak si uste­leš, tak si leh­neš.

Důležitými pojmy v hin­du­is­tic­kém uče­ní jsou: rein­kar­na­ce a kar­ma - kte­ré mají na život a osud obrov­ský vliv. Reinkarnace zna­me­ná zno­vuzro­ze­ní a nové tělo je pova­žo­vá­no za „nové oble­če­ní“. Podle toho­to uče­ní se člo­věk může zno­vuzro­dit jako: člo­věk, zví­ře, hmyz nebo dokon­ce rost­li­na. Všechno zále­ží od kar­my, kte­rá ovliv­ňu­je nás vze­stup nebo pád v duchov­ním řeb­říč­ku. Pokud oso­ba vede dob­rý život, v příš­tím živo­tě ji také čeká vel­ké štěs­tí. Karma je kom­bi­na­cí kos­mic­ké a morál­ní pří­či­ny a násled­ku. Každý lid­ský život v sobě nese kar­mu. Karma je násled­kem všech skut­ků - těch dob­rých nebo těch špat­ných. O morál­ní hod­no­tě skut­ku roz­ho­du­je vůle v kon­krét­ním oka­mži­ku.

Více na Kritiky.cz
Rozhovor s režisérem a scénáristou Bora Dagtekinem I když FAKJŮ PANE UČITELI není pokračováním Vašeho filmového debutu „Turečtina pro zač...
Frankensteinova armáda: 30 % (70 % pro otrlé) Nový film Karla Rodena? Nizozemská creepy lahůdka plná monster, odehrávající se přímo v cen...
Farma SK – 8. série – 62. díl https://www.youtube.com/watch?v=HmHF8k0GQ5M ...
S02E10: The Passenger Ukázka na poslední epizodu 2. sezóny seriálu Westworld....
Plán útěku 2 | Escape Plan 2: Hades Před pěti lety se do kin dostal akční film Plán útěku, ve kterém spojily síly Silvester Sta...

10 nepro­spěš­ných sta­vů mys­li se ozna­ču­je jako karma-patha. 3 špat­né činy tělem: vraž­da, krá­dež a nepří­sluš­ný pohlav­ní styk. 4 špat­né činy mluvou jsou lha­ní, pomlou­vá­ní, hru­bá řeč a prázd­né tla­chá­ní. 3 činy (sta­vy) mys­li: cham­ti­vost, nená­vist a zhoub­né názo­ry (o nee­xis­ten­ci kar­my a zno­vuzrozo­vá­ní).

Prospěšné sta­vy mys­le jsou:
- nepří­tom­nost žádosti­vos­ti, sobec­kos­ti
- nepří­tom­nost zášti, nebo­li las­ka­vost
- nepří­tom­nost nevě­do­mos­ti, nebo­li moud­rost

Náš osud a pova­hu z vel­ké čás­ti ovliv­ňu­jí i Mevy. Do kte­ré Mevy pat­ří­te, zjis­tí­te z vaše­ho roku naro­ze­ní. Zjistěte své čís­lo Mevy a dozví­te se více infor­ma­cí.

Meva 1 

Vaše mysl je neklid­ná a máte sklon k nega­tiv­ním myš­len­kám. I navzdo­ry tomu, že se sna­ží­te půso­bit jako ote­vře­ní a přá­tel­ští, spous­tu lidí šoku­je­te svou pali­ča­tos­tí. Trápí vás nála­do­vost, máte sklo­ny k depre­si, ale skrý­vá se ve vás roman­tic­ká duše. Máte záli­bu v alko­ho­lu a dro­gách. Pokud se jed­ná o zdra­ví, může­te mít pro­blémy s led­vi­na­mi, močo­vý­mi cesta­mi a repro­dukč­ní sou­sta­vou.

Meva 2 

Jste vel­mi přá­tel­ští a milí. Jakékoliv pro­je­vy agre­se jsou vám cizí. Jste neu­vě­ři­tel­ně ambi­ci­óz­ní a vní­ma­ví. Velmi peču­je­te o své nej­bliž­ší, ale nemá­te vůd­čí schop­nos­ti. Největších úspě­chů dosáh­ne­te až po čty­ři­cít­ce. Pokud jde o lás­ku, zce­la se oddá­te své­mu part­ne­ro­vi. Máte ten­den­ci zále­ži­tos­ti vel­mi emo­ci­o­nál­ně pro­ží­vat - raci­o­nál­ní pohled u vás nemá šan­ci. Milujete slad­kos­ti, co může vést k nad­vá­ze. Pokud se jed­ná o zdra­ví - dávej­te si pozor na záda a trá­ve­ní.

Meva 3 

Jste indi­vi­du­a­lis­ti. K živo­tu máte vždy pozi­tiv­ní pří­stup a nikdo vám nemů­že vzít vaši svo­bo­du. V mezi­lid­ských vzta­zích jste vel­mi tvr­do­hla­ví. Nejúspěšnější bude­te mezi 34 až 38 rokem živo­ta. Peníze k vám rych­le „při­chá­ze­jí“, ale stej­ně rych­le i odchá­ze­jí. Máte sklo­ny k závis­los­tem a měli bys­te více dbát o svá cho­di­dla.

Meva 4 

I navzdo­ry pozi­tiv­ní­mu pří­stu­pu k živo­tu máte občas pro­blém se svou sla­bou vůlí. Kvůli vaší přá­tel­ské pova­ze vás mno­zí čas­to zne­u­ží­va­jí. Z toho důvo­du sta­ví­te kolem sebe zeď, za kte­rou pro­nik­ne jen málo vyvo­le­ných. Neradi vystu­pu­je­te nebo něco mlu­ví­te před lid­mi, ale para­dox­ně jste nej­šťast­něj­ší, když je doká­že­te roze­smát. V oblas­ti zdra­ví jste náchyl­ní k one­moc­ně­ním klou­bů a trpí­te na pro­blémy s dýchá­ním.

Meva 5 

Pro vás jsou věci buď čer­né nebo bílé. Lidé vás buď milu­jí nebo nená­vi­dí. Na kaž­dé téma máte svůj názor, kte­rý vět­ši­nou nezmě­ní­te. Jste sil­ná osob­nost a ve vzta­hu jste domi­nant­ní. Někteří si o vás mys­lí, že jste neto­le­rant­ní. Měly bys­te se mít na pozo­ru před nádo­ry a pro­blémy s tla­kem.

Meva 6 

Máte skvě­lou intu­i­ci a vůd­čí schop­nos­ti. V kolek­ti­vu si vede­te skvě­le a moti­vu­je­te ostat­ní k lep­ším výko­nům. Vaše ambi­ci­óz­nost vám může ublí­žit pou­ze v pří­pa­dě, že bude­te mířit pří­liš vyso­ko. Máte radost ze živo­ta a jedi­né, co vám může brá­nit v doko­na­lém štěs­tí je para­ly­zu­jí­cí strach z neú­spě­chu. Největších úspě­chů dosáh­ne­te po čty­ři­cít­ce. Snažte se držet své emo­ce pod kon­t­ro­lou, dávej­te si pozor na srdeč­ní one­moc­ně­ní, boles­ti hla­vy a ner­vo­vé poru­chy. Také se snaž­te ome­zit svůj sklon k per­fek­ci­o­na­li­zmu - může­te to snad­no pře­hnat a násled­ky můžou být kata­stro­fál­ní!

Více na Kritiky.cz
Cheryl Strayedová: Divočina V životě každého člověka jednou nastane chvíle, kdy neví, jak dál. Kdy se ze světa stane ...
Julianne Moore Pro jednu z nejzajímavějších hereček střední generace (nar. 1961) byla postava právničky Au...
Predátor: Evoluce - PREDÁTOROVA BUJABÉZA             Jakmile se Black zapojil do tvůrčího týmu, bylo jednou z jeho pevně stan...
Rok v lese Necháváte se při koupi knížky pro děti odradit nízkým počtem stránek? Děláte velkou chyb...
Diplomová práce / Tesis (1996) Thriller Diplomová práce z dílny španělského režiséra Alejandra Amenábara pojednává o ...

Meva 7 

Jste skvě­lý řeč­ník a rádi pou­tá­te pozor­nost. Nemáte ale dosta­tek ener­gie na to, abys­te dosáh­li cíl bez pomo­ci dru­hých. Nestydíte se o pomoc požá­dat. Ve vzta­zích jste odda­ný a věr­ný part­ner.

Meva 8 

Jste vel­mi tvr­do­hla­ví a jen těž­ko mění­te své názo­ry. Dokážete jiné ale vel­mi šikov­ně pře­svěd­čit jiné. Jste kon­zer­va­tiv­ní a tiší, ale vel­mi psy­chic­ky vyrov­na­ní. Máte tuhý koří­nek a ani ve vyso­kém věku si na vás žád­né one­moc­ně­ní netrouf­ne.

Meva 9 

Jste vel­mi cit­li­ví a něž­ní. Když sle­du­je­te smut­ný film, jen stě­ží ovlád­ne­te slzy a u roz­to­mi­lých zví­řat se pří­mo roz­plý­vá­te. Dávejte pozor na své emo­ce, mnoh­dy jsou sil­něj­ší než vy sami. Častěji se snaž­te řídit rozu­mem. Jste ide­a­lis­ti, roman­ti­ci a nedo­ká­že­te se pře­tva­řo­vat. Pokud se jed­ná o zdra­ví, dávej­te si pozor na srd­ce a nespa­vost.

Když se cítí­me vyrov­na­ní, zna­me­ná to, že je všech­no v har­mo­nii a náš život je plný lás­ky a moud­ros­ti. Proto bychom měli jiným dávat dob­ro. Tímto způ­so­bem budu­je­me zdra­vé vzta­hy a ovliv­ňu­je­me naši budouc­nost.

TEST: Rok narození má vliv na váš charakter a karmu! Zjistěte svůj osud podle tibetského horoskopu!
Hodnocení: 3.2 - ‎6 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: