Střelce potká osudová láska, Ryby se dočkají odměny! Co věští karty na srpen vám?

o6gVV

I na srpen jsme pro vaše zna­me­ní vylo­ži­li taro­to­vé kar­ty. Bude vám v dru­hém prázd­ni­no­vém měsí­ci přát štěs­tí, nebo se vám na paty při­le­pí smů­la? A co vás čeká v oblas­ti vzta­hů a prá­ce?

V srpnu osví­tí měsíc v úplň­ku oblo­hu sed­mé­ho a stát bude ve zna­me­ní Vodnáře. Ze zdra­vot­ní­ho hle­dis­ka to zna­me­ná, že bys­te si měli dát pozor na nohy a moc je nepře­tě­žo­vat – kot­ní­ky se budou snad­ně­ji vyvr­ká­vat, sva­ly nata­ho­vat a achi­lov­ky pras­kat. Jinak měsíc posí­lí vaši kre­a­ti­vi­tu a způ­so­bí, že se vám pros­tě bude chtít tvo­řit, ruka­ma, něco hma­ta­tel­né­ho. Poddejte se tomu a zno­vu se vrať­te do dět­ství. Co dal­ší­ho vás v srpnu čeká?

Beran (21. 3. – 20. 4.) Královna holí – Královna mečů – 10 pentaklů

V čer­ven­ci se k vám čas­to při­plí­ži­ly chmu­ry, to, že zmi­ze­ly, si napl­no uvě­do­mí­te až teď, kdy se najed­nou bude­te cítit pří­jem­ně lehce. Nesnažte se s nikým mani­pu­lo­vat a neboj­te se niče­ho a niko­ho, pak bude vítěz­ství nad vše­mi pře­káž­ka­mi vaše. Pracovní zále­ži­tos­ti budou vyža­do­vat plné nasa­ze­ní a spo­ly­ka­jí spous­tu času – postu­puj­te rych­le, odpo­věd­ně a prak­tic­ky, mluv­te jas­ně, ať to odsý­pá. Nezadaní mají mož­nost nové lás­ky, ty, kte­ří už dra­hou polo­vič­ku mají, čeka­jí zami­lo­va­né chví­le ve dvou a roman­tic­ké let­ní veče­ry.

Býk (21. 4. – 21. 5.) 10 mečů – Mág – 5 pentaklů

Srpen pro vás bude měsí­cem sebe­dů­vě­ry – prázd­ni­no­vý odpo­či­nek a atmo­sfé­ra vám umož­ni­ly se na chví­li posa­dit a zamě­řit se na sebe, najít rov­no­váhu. Vaše pra­cov­ní léto je navíc naklo­ně­no změ­nám – všich­ni jen tak leni­vě­jí a čeka­jí na dovo­le­nou, zkus­te tedy pro­sa­dit změ­ny, kte­ré už dlou­ho nosí­te v hla­vě. Na poli vzta­hů to nebu­de žád­ná hit­pa­rá­da, nicmé­ně sta­ros­ti, kte­ré se snad obje­ví na obzo­ru, ber­te jako výzvu. Přiznejte si svo­je sku­teč­né potře­by, vyjas­ně­te si s part­ne­rem, co vás tíží, a neboj­te se ote­vře­ně mlu­vit o svých citech.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Královna pentaklů – 10 pohárů – Ďábel

Ačkoli jsou prázd­ni­ny a vy jste v poku­še­ní vybrat si dovo­le­nou a od vše­ho utéct, nedě­lej­te to. Na co v srpnu sáh­ne­te, to se vám bude dařit. Naopak – zama­kej­te a vol­no si udě­lej­te poz­dě­ji. Poslouchejte i své tělo, i to vám napo­ví, že je plné ener­gie a při­pra­ve­né pus­tit se do prá­ce. Vaše spo­ko­je­nost tam je oprav­do­vá, zaslou­ží­te si ji. Užívejte si, že vám teď to, co dělá­te, jde a že vás to baví. V srpnu vás také čeka­jí nové pří­le­ži­tos­ti na poli vzta­hů, ale neče­kej­te nic hlu­bo­ce váž­né­ho, spíš zába­vu a povy­ra­že­ní.

Rak (22. 6. – 22. 7.) 5 holí – Královna pohárů – 6 pentaklů

Srpen nezačne zrov­na růžo­vě: pře­káž­ky vám budou kom­pli­ko­vat život, jak se to tak už někdy stá­vá. Ale neboj­te se jich, měře­ní sil pojmě­te jako sou­těž, hra­vě, jako kdy­by nešlo o nic důle­ži­té­ho. Čekají vás finanč­ní nabíd­ky, ale nevrhej­te se do nich bez­hla­vě: někdy není všech­no, co se třpy­tí, zla­to, a ačko­li bys­te si moh­li při­lep­šit finanč­ně, o něco důle­ži­té­ho lze taky při­jít. V lás­ce musí­te dát naje­vo, co cítí­te, neml­čet a nesta­ho­vat se do sebe, to vyvo­lá­vá zby­teč­né kom­pli­ka­ce. Mluvte, bav­te se a všech­no půjde jako po más­le.

Lev (23. 7. – 22. 8.) Spravedlnost – 4 hole – 4 meče

Srpen bude měsí­cem, kdy se vrá­tí to, co jste inves­to­va­li: co kdo dal, to dosta­ne. Čekejte zlep­še­ní finanč­ní situ­a­ce, což se vám roz­hod­ně vypla­tí – hned inves­tuj­te do něja­ké­ho prázd­ni­no­vé­ho dob­ro­druž­ství, potře­bu­je­te ho jako sůl. Musíte totiž udr­žet har­mo­nii mezi odpo­čin­kem a pra­cí, jinak se začne­te zlo­bit sami na sebe. Upřednostňujte však rozum před impul­ziv­nos­tí, nezmiz­te někam bez upo­zor­ně­ní, ale všech­no zod­po­věd­ně nahlas­te. Držte si odstup od ostat­ních a dobij­te se let­ní ener­gií, kte­rá vám tolik svěd­čí.

Panna (23. 8. – 22. 9.) Král pohárů – 9 mečů – 2 hole

Druhý prázd­ni­no­vý měsíc by pro vás měl být časem vel­ko­ry­sos­ti. Snažte se nala­dit na dru­hé, být ohle­du­pl­ní k jejich potře­bám, pama­tuj­te na las­ka­vé cho­vá­ní. V prá­ci vás čeka­jí nové výzvy, růst, sebe­re­a­li­za­ce a spous­ta ener­gie k tomu – ale při­prav­te se, že vás ten nápor stej­ně řád­ně vyčer­pá. V sou­kro­mí se neboj­te uká­zat i svou cit­li­věj­ší a zra­ni­tel­něj­ší strán­ku a hlav­ně vyřeš­te křiv­dy, kte­ré si v sobě nosí­te. Jen tak se osvo­bo­dí­te od vnitř­ní­ho trá­pe­ní, pochyb­nos­tí o sobě, kte­ré hlo­da­jí a nechtě­jí pře­stat.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) 7 pentaklů – 2 pentakly – Věž

Obrňte se trpě­li­vos­tí a výdr­ží, v tom­to měsí­ci ji bude­te potře­bo­vat. Dojde na změ­ny, pro­to­že bez nich to nejde, slou­ží k nasto­le­ní rov­no­váhy ve vašem živo­tě. Přijměte je s nad­hle­dem a leh­kos­tí. Když se bude­te brát moc váž­ně, nic dob­ré­ho vám to nepři­ne­se – zkus­te se na život dívat s nad­sáz­kou. V prá­ci si sta­nov­te reál­né cíle, abys­te se vyhnu­li zkla­má­ní. Významné změ­ny se budou týkat pře­de­vším lás­ky, jsou nut­né, neu­tí­kej­te před zod­po­věd­nos­tí. Co si kdo nava­ří, to si také musí sníst a někdy to sta­ré musí zanik­nout, aby moh­lo vznik­nout nové, lep­ší.

Štír (24. 10. – 22. 11.) Eso pohárů – 7 pohárů – Poustevník

Konec prázd­nin vám při­ne­se obdo­bí plné rela­xa­ce a odpo­čin­ku, také rados­ti a spo­ko­je­nos­ti. Ve všem se vám bude dařit, roz­mr­ze­lí budou jen ti, kte­ří strá­vi­li víc času den­ním sně­ním a do niče­ho se pořád­ně nepus­ti­li, nebo ti, kte­ří nao­pak roz­je­li moc pro­jek­tů najed­nou. Harmonie pro vás v srpnu bude klí­čo­vá, žád­né extrémy. Jak už to tak v létě bývá, čeká vás hod­ně roman­tic­kých dnů, ale také chví­le samo­ty a vystříz­li­vě­ní z rych­lých román­ků. Užijte si povrch­ní štěs­tí, ale nehle­dej­te v tom vztah na celý život.

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Mírnost – Kolo štěstí – Královna pohárů

Srpen je měsíc pří­mo pro vás. Podaří se vám načer­pat let­ní prázd­ni­no­vou ener­gii a zen a bude z vás pří­mo zářit krá­sa a radost ze živo­ta, zkrát­ka ten pra­vý vnitř­ní klid. V prá­ci vše pobě­ží hlad­ce, opa­tr­nost není tře­ba, jen by vše brz­di­la. A ani se vzta­hy to nebu­de špat­né, zvláš­tě neza­da­ní mohou potkat osu­do­vou lás­ku, pro­to­že sezna­mo­vá­ní půjde snad­no. Vybírat si samo­zřej­mě může­te, ale ne pří­liš dlou­ho, ať nepře­be­re­te. Očekávejte, že ve vzta­zích se vše v dob­ré obrá­tí, všich­ni, kdo čeka­li na štěs­tí v lás­ce, se mohou rado­vat.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Eso mečů – 7 pohárů – 9 mečů

Heslem toho­to měsí­ce by pro vás měla být upřím­nost. Naskočte do nové­ho škol­ní­ho roku s čis­tým sto­lem a zbav­te se nega­tiv­ních před­stav, váha­vos­ti, roz­mr­ze­los­ti, vyřeš­te všech­ny hni­jí­cí kon­flik­ty a pro­ml­če­né hád­ky. Neutíkejte před rea­li­tou, ani když není zrov­na krás­ná. Nastává vám obdo­bí nových nápa­dů, sebe­re­a­li­za­ce, správ­ných roz­hod­nu­tí, dosa­že­ní cílů, zkrát­ka se vše vybar­vu­je k lep­ší­mu. Jděte tomu napro­ti. Rozhodně nic nevy­ře­ší, když bude­te stát v kou­tě a svět odmí­tat – ponoř­te se pří­mo do něj.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Císařovna – Rytíř pohárů – 2 poháry

Ve svém živo­tě máte mno­hé vzo­ry a umí­te napros­to upřím­ně něko­ho obdi­vo­vat, kochat se jeho pra­cí. Síla a krá­sa, kte­rou vidí­te a tolik poci­ťu­je­te u dru­hých, ale vyza­řu­je také z vás – nauč­te se ji vní­mat. Snažte se dát lidem kolem sebe v srpnu vel­kou vol­nost, i dětem nebo part­ne­ro­vi. Jejich ulí­ta­nost mají na svě­do­mí prázd­ni­ny, zase se vrá­tí do nor­má­lu. V zaměst­ná­ní vytvoř­te přá­tel­skou atmo­sfé­ru, měsíc pře­je roz­vo­ji vše­ho tvůr­čí­ho. Zkuste tedy odstar­to­vat nový pro­jekt, dokud jsou tomu všich­ni naklo­ně­ni – teď je ten správ­ný moment!

Ryby (21. 2. – 20. 3.) 5 mečů – 3 hole – Svět

V srpnu koneč­ně dotáh­ne­te všech­ny pro­mě­ny a zlep­šo­vá­ky, kte­ré jste zača­li, a hroz­ně se vám ule­ví. Spadne vám ze srd­ce obrov­ský bal­van a oprav­du se po zby­tek měsí­ce bude­te cítit ohrom­ně uvol­ně­ně a prázd­ni­no­vě. Čekají vás finanč­ní odmě­ny i pocit poho­dy a kli­du, zkrát­ka vše, co si zaslou­ží­te. Ale nele­noš­te, neza­há­lej­te, buď­te nadá­le aktiv­ní. Jestli si chce­te udě­lat dovo­le­nou, jen do toho, ale ne abys­te ji celou pro­le­no­ši­li – nemě­li bys­te z toho dob­rý pocit. Zadaní mohou pro­ží­vat krás­ný měsíc, nepo­kaz­te si ho pochy­ba­mi. Partnerovi vždyc­ky všech­no vysvět­le­te, komu­ni­ka­ce je klí­čem.

Ohodnoťte článek


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *