Střelce potká osudová láska, Ryby se dočkají odměny! Co věští karty na srpen vám?

o6gVV

I na srpen jsme pro vaše zna­me­ní vylo­ži­li taro­to­vé kar­ty. Bude vám v dru­hém prázd­ni­no­vém měsí­ci přát štěs­tí, nebo se vám na paty při­le­pí smů­la? A co vás čeká v oblas­ti vzta­hů a prá­ce?

V srpnu osví­tí měsíc v úplň­ku oblo­hu sed­mé­ho a stát bude ve zna­me­ní Vodnáře. Ze zdra­vot­ní­ho hle­dis­ka to zna­me­ná, že bys­te si měli dát pozor na nohy a moc je nepře­tě­žo­vat – kot­ní­ky se budou snad­ně­ji vyvr­ká­vat, sva­ly nata­ho­vat a achi­lov­ky pras­kat. Jinak měsíc posí­lí vaši kre­a­ti­vi­tu a způ­so­bí, že se vám pros­tě bude chtít tvo­řit, ruka­ma, něco hma­ta­tel­né­ho. Poddejte se tomu a zno­vu se vrať­te do dět­ství. Co dal­ší­ho vás v srpnu čeká?

Beran (21. 3. – 20. 4.) Královna holí – Královna mečů – 10 pentaklů

V čer­ven­ci se k vám čas­to při­plí­ži­ly chmu­ry, to, že zmi­ze­ly, si napl­no uvě­do­mí­te až teď, kdy se najed­nou bude­te cítit pří­jem­ně lehce. Nesnažte se s nikým mani­pu­lo­vat a neboj­te se niče­ho a niko­ho, pak bude vítěz­ství nad vše­mi pře­káž­ka­mi vaše. Pracovní zále­ži­tos­ti budou vyža­do­vat plné nasa­ze­ní a spo­ly­ka­jí spous­tu času – postu­puj­te rych­le, odpo­věd­ně a prak­tic­ky, mluv­te jas­ně, ať to odsý­pá. Nezadaní mají mož­nost nové lás­ky, ty, kte­ří už dra­hou polo­vič­ku mají, čeka­jí zami­lo­va­né chví­le ve dvou a roman­tic­ké let­ní veče­ry.

Býk (21. 4. – 21. 5.) 10 mečů – Mág – 5 pentaklů

Srpen pro vás bude měsí­cem sebe­dů­vě­ry – prázd­ni­no­vý odpo­či­nek a atmo­sfé­ra vám umož­ni­ly se na chví­li posa­dit a zamě­řit se na sebe, najít rov­no­váhu. Vaše pra­cov­ní léto je navíc naklo­ně­no změ­nám – všich­ni jen tak leni­vě­jí a čeka­jí na dovo­le­nou, zkus­te tedy pro­sa­dit změ­ny, kte­ré už dlou­ho nosí­te v hla­vě. Na poli vzta­hů to nebu­de žád­ná hit­pa­rá­da, nicmé­ně sta­ros­ti, kte­ré se snad obje­ví na obzo­ru, ber­te jako výzvu. Přiznejte si svo­je sku­teč­né potře­by, vyjas­ně­te si s part­ne­rem, co vás tíží, a neboj­te se ote­vře­ně mlu­vit o svých citech.

Více na Kritiky.cz
Hulk (2003) - Víte, jak se o komiksu říká, že je to brak, tak film „Hulk“ je přesně ten důvod, proč tomu tak je. Kýč, který se dá jen velmi těžko snést. Někdy si opravdu naivně myslím, že veřejné mínění nemá pravdu a že když se na film podí...
BEAR GRYLLS UČÍ CELEBRITY, JAK PŘEŽÍT Ve svém pořadu - hitu Discovery Channel - Nutné k přežití (Ultimate Survival) Bear Grylls uk...
TEASER: The Crown 2. sezóna    8.12.2017 se na Netflix vrátí oceňovaný seriál The Crown se svojí druhou řadou. My dále...
Kiera Cassová: Siréna Než se Kahlen stala sirénou, byla normální náctiletou dívkou a žila obyčejný život. Když ...
Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ Válečné filmy, které Steven Spielberg jako malý kluk natáčel na 8mm film na zahradě svých r...

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Královna pentaklů – 10 pohárů – Ďábel

Ačkoli jsou prázd­ni­ny a vy jste v poku­še­ní vybrat si dovo­le­nou a od vše­ho utéct, nedě­lej­te to. Na co v srpnu sáh­ne­te, to se vám bude dařit. Naopak – zama­kej­te a vol­no si udě­lej­te poz­dě­ji. Poslouchejte i své tělo, i to vám napo­ví, že je plné ener­gie a při­pra­ve­né pus­tit se do prá­ce. Vaše spo­ko­je­nost tam je oprav­do­vá, zaslou­ží­te si ji. Užívejte si, že vám teď to, co dělá­te, jde a že vás to baví. V srpnu vás také čeka­jí nové pří­le­ži­tos­ti na poli vzta­hů, ale neče­kej­te nic hlu­bo­ce váž­né­ho, spíš zába­vu a povy­ra­že­ní.

Rak (22. 6. – 22. 7.) 5 holí – Královna pohárů – 6 pentaklů

Srpen nezačne zrov­na růžo­vě: pře­káž­ky vám budou kom­pli­ko­vat život, jak se to tak už někdy stá­vá. Ale neboj­te se jich, měře­ní sil pojmě­te jako sou­těž, hra­vě, jako kdy­by nešlo o nic důle­ži­té­ho. Čekají vás finanč­ní nabíd­ky, ale nevrhej­te se do nich bez­hla­vě: někdy není všech­no, co se třpy­tí, zla­to, a ačko­li bys­te si moh­li při­lep­šit finanč­ně, o něco důle­ži­té­ho lze taky při­jít. V lás­ce musí­te dát naje­vo, co cítí­te, neml­čet a nesta­ho­vat se do sebe, to vyvo­lá­vá zby­teč­né kom­pli­ka­ce. Mluvte, bav­te se a všech­no půjde jako po más­le.

Lev (23. 7. – 22. 8.) Spravedlnost – 4 hole – 4 meče

Srpen bude měsí­cem, kdy se vrá­tí to, co jste inves­to­va­li: co kdo dal, to dosta­ne. Čekejte zlep­še­ní finanč­ní situ­a­ce, což se vám roz­hod­ně vypla­tí – hned inves­tuj­te do něja­ké­ho prázd­ni­no­vé­ho dob­ro­druž­ství, potře­bu­je­te ho jako sůl. Musíte totiž udr­žet har­mo­nii mezi odpo­čin­kem a pra­cí, jinak se začne­te zlo­bit sami na sebe. Upřednostňujte však rozum před impul­ziv­nos­tí, nezmiz­te někam bez upo­zor­ně­ní, ale všech­no zod­po­věd­ně nahlas­te. Držte si odstup od ostat­ních a dobij­te se let­ní ener­gií, kte­rá vám tolik svěd­čí.

Více na Kritiky.cz
Zombik – 61 ...
Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha V sobotu, šestého července před dvaceti lety - kdesi na dálnici v Německu - takhle začíná k...
Znělka 56. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU ...
Den nezávislosti: Nový útok - “JE TO VĚTŠÍ NEŽ MINULE”             Těchto pět slov, která pronese David Levinson, když udělá rychlé srovn...
Barevné spektrum Stanleyho Kubricka Marc Anhony Figueras vytvořil velmi zajímavé, čtyřminutové video, obsahující záběry z těc...

Panna (23. 8. – 22. 9.) Král pohárů – 9 mečů – 2 hole

Druhý prázd­ni­no­vý měsíc by pro vás měl být časem vel­ko­ry­sos­ti. Snažte se nala­dit na dru­hé, být ohle­du­pl­ní k jejich potře­bám, pama­tuj­te na las­ka­vé cho­vá­ní. V prá­ci vás čeka­jí nové výzvy, růst, sebe­re­a­li­za­ce a spous­ta ener­gie k tomu – ale při­prav­te se, že vás ten nápor stej­ně řád­ně vyčer­pá. V sou­kro­mí se neboj­te uká­zat i svou cit­li­věj­ší a zra­ni­tel­něj­ší strán­ku a hlav­ně vyřeš­te křiv­dy, kte­ré si v sobě nosí­te. Jen tak se osvo­bo­dí­te od vnitř­ní­ho trá­pe­ní, pochyb­nos­tí o sobě, kte­ré hlo­da­jí a nechtě­jí pře­stat.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) 7 pentaklů – 2 pentakly – Věž

Obrňte se trpě­li­vos­tí a výdr­ží, v tom­to měsí­ci ji bude­te potře­bo­vat. Dojde na změ­ny, pro­to­že bez nich to nejde, slou­ží k nasto­le­ní rov­no­váhy ve vašem živo­tě. Přijměte je s nad­hle­dem a leh­kos­tí. Když se bude­te brát moc váž­ně, nic dob­ré­ho vám to nepři­ne­se – zkus­te se na život dívat s nad­sáz­kou. V prá­ci si sta­nov­te reál­né cíle, abys­te se vyhnu­li zkla­má­ní. Významné změ­ny se budou týkat pře­de­vším lás­ky, jsou nut­né, neu­tí­kej­te před zod­po­věd­nos­tí. Co si kdo nava­ří, to si také musí sníst a někdy to sta­ré musí zanik­nout, aby moh­lo vznik­nout nové, lep­ší.

Štír (24. 10. – 22. 11.) Eso pohárů – 7 pohárů – Poustevník

Konec prázd­nin vám při­ne­se obdo­bí plné rela­xa­ce a odpo­čin­ku, také rados­ti a spo­ko­je­nos­ti. Ve všem se vám bude dařit, roz­mr­ze­lí budou jen ti, kte­ří strá­vi­li víc času den­ním sně­ním a do niče­ho se pořád­ně nepus­ti­li, nebo ti, kte­ří nao­pak roz­je­li moc pro­jek­tů najed­nou. Harmonie pro vás v srpnu bude klí­čo­vá, žád­né extrémy. Jak už to tak v létě bývá, čeká vás hod­ně roman­tic­kých dnů, ale také chví­le samo­ty a vystříz­li­vě­ní z rych­lých román­ků. Užijte si povrch­ní štěs­tí, ale nehle­dej­te v tom vztah na celý život.

Více na Kritiky.cz
Jak je to doopravdy se vzájemnou řevnivostí Francouzů a Angličanů? Přečtěte si Faktor Merde. Do města nad Seinou přišlo jaro a s ním i Angličan Paul West, který už od začátku nabyl do...
Startup za pakatel aneb Kompletní kurz mikropodnikání Opravdu se tu člověk doví, co potřebuje, nebo jde jen o stránky prázdných slov? Příruče...
Hrdina - kniha Hrdina je policejní pejsek. Tedy byl. Dnes jde do zálohy, prostě na zasloužilý odpočinek - do ...
Houbařská sezóna je tu! Máme pro Vás nejlepší recepty na houbové smaženice Smaženice je první houbový recept, která vás napadne, když si z lesa přinesete plný koší...
Šrámy (Pregi 2004) Když porovnáme vzájemný vztah polské a naší kinematografie, tak brzy shledáme pozoruhodný n...

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Mírnost – Kolo štěstí – Královna pohárů

Srpen je měsíc pří­mo pro vás. Podaří se vám načer­pat let­ní prázd­ni­no­vou ener­gii a zen a bude z vás pří­mo zářit krá­sa a radost ze živo­ta, zkrát­ka ten pra­vý vnitř­ní klid. V prá­ci vše pobě­ží hlad­ce, opa­tr­nost není tře­ba, jen by vše brz­di­la. A ani se vzta­hy to nebu­de špat­né, zvláš­tě neza­da­ní mohou potkat osu­do­vou lás­ku, pro­to­že sezna­mo­vá­ní půjde snad­no. Vybírat si samo­zřej­mě může­te, ale ne pří­liš dlou­ho, ať nepře­be­re­te. Očekávejte, že ve vzta­zích se vše v dob­ré obrá­tí, všich­ni, kdo čeka­li na štěs­tí v lás­ce, se mohou rado­vat.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Eso mečů – 7 pohárů – 9 mečů

Heslem toho­to měsí­ce by pro vás měla být upřím­nost. Naskočte do nové­ho škol­ní­ho roku s čis­tým sto­lem a zbav­te se nega­tiv­ních před­stav, váha­vos­ti, roz­mr­ze­los­ti, vyřeš­te všech­ny hni­jí­cí kon­flik­ty a pro­ml­če­né hád­ky. Neutíkejte před rea­li­tou, ani když není zrov­na krás­ná. Nastává vám obdo­bí nových nápa­dů, sebe­re­a­li­za­ce, správ­ných roz­hod­nu­tí, dosa­že­ní cílů, zkrát­ka se vše vybar­vu­je k lep­ší­mu. Jděte tomu napro­ti. Rozhodně nic nevy­ře­ší, když bude­te stát v kou­tě a svět odmí­tat – ponoř­te se pří­mo do něj.

Více na Kritiky.cz
Neuvěřitelně uvěřitelné příhody z hor - Jednou jsi nahoře, většinou dole Češi jsou po celém světě známí jako milovníci turistiky a cestování obecně.  Když neobj...
15. Festival francouzského filmu v České republice (22. – 28. 11. 2012) Festival francouzského filmu jako hlavní část svého programu uvede deset předpremiérových ti...
#1973: DC komiksový komplet 61: Mezinárodní liga spravedlnosti - 40 % DC komiksový komplet 61: Mezinárodní liga spravedlnosti (Justice League International 1)Vydalo&nb...
Dům z písku a mlhy Dům z písku a mlhy je poměrně náročný psychologický snímek natočený podle románu Andre D...
V paprscích slunce je dokument ze současné Severní Koreje Na finále Plzeň je zařazen do programu snímek s názvem V paprscích slunce. Ruský režisér a ...

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Císařovna – Rytíř pohárů – 2 poháry

Ve svém živo­tě máte mno­hé vzo­ry a umí­te napros­to upřím­ně něko­ho obdi­vo­vat, kochat se jeho pra­cí. Síla a krá­sa, kte­rou vidí­te a tolik poci­ťu­je­te u dru­hých, ale vyza­řu­je také z vás – nauč­te se ji vní­mat. Snažte se dát lidem kolem sebe v srpnu vel­kou vol­nost, i dětem nebo part­ne­ro­vi. Jejich ulí­ta­nost mají na svě­do­mí prázd­ni­ny, zase se vrá­tí do nor­má­lu. V zaměst­ná­ní vytvoř­te přá­tel­skou atmo­sfé­ru, měsíc pře­je roz­vo­ji vše­ho tvůr­čí­ho. Zkuste tedy odstar­to­vat nový pro­jekt, dokud jsou tomu všich­ni naklo­ně­ni – teď je ten správ­ný moment!

Ryby (21. 2. – 20. 3.) 5 mečů – 3 hole – Svět

V srpnu koneč­ně dotáh­ne­te všech­ny pro­mě­ny a zlep­šo­vá­ky, kte­ré jste zača­li, a hroz­ně se vám ule­ví. Spadne vám ze srd­ce obrov­ský bal­van a oprav­du se po zby­tek měsí­ce bude­te cítit ohrom­ně uvol­ně­ně a prázd­ni­no­vě. Čekají vás finanč­ní odmě­ny i pocit poho­dy a kli­du, zkrát­ka vše, co si zaslou­ží­te. Ale nele­noš­te, neza­há­lej­te, buď­te nadá­le aktiv­ní. Jestli si chce­te udě­lat dovo­le­nou, jen do toho, ale ne abys­te ji celou pro­le­no­ši­li – nemě­li bys­te z toho dob­rý pocit. Zadaní mohou pro­ží­vat krás­ný měsíc, nepo­kaz­te si ho pochy­ba­mi. Partnerovi vždyc­ky všech­no vysvět­le­te, komu­ni­ka­ce je klí­čem.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: