Sex: Co dělat po vyvrcholení, abyste byli ve vztahu šťastní?

GT6qY

Sex má svou pře­de­hru, ale také dohru. A na tu lec­kdy lidé zapo­mí­na­jí, i když to, co násle­du­je po milo­vá­ní, je mini­mál­ně stej­ně důle­ži­té jako to, co bylo před ním. Proč je dohra tak zásad­ní? A jak by měla vypa­dat?

V sou­vis­los­ti se sexem se stá­le mlu­ví o důle­ži­tos­ti pře­de­hry (fyzic­ké i emoč­ní). Bez té se vět­ši­nou hez­ké milo­vá­ní neo­be­jde, ovšem není rad­no pod­ce­ňo­vat ani důle­ži­tost dohry. To, co po váš­ni­vém spo­je­ní násle­du­je, už sice není tak zásad­ní po fyzic­ké strán­ce, ovšem pro psy­chi­ku je to mož­ná význam­něj­ší než samot­ná pře­de­hra.

Magická chvíle

Předehrou roze­zní­te stru­ny, nala­dí­te jeden dru­hé­ho, vzá­jem­ně se při­pra­ví­te na fyzic­ké sblí­že­ní a inti­mi­tu, kte­ré mají při­jít. Ovšem vyvr­cho­le­ním sex nekon­čí! „Není důle­ži­té jen to, co se děje před aktem a během něho, ale i to, co se ode­hrá­vá po něm. Nálada milen­ců v ten­to moment totiž jas­ně uka­zu­je, zda je intim­ní pro­ži­tek uspo­ko­jil,“ říká vzta­ho­vá kouč­ka a zakla­da­tel­ka Školy pro ženy Lenka Černá.

Více na Kritiky.cz
Zombik – 32 ...
Sunset Boulevard (1950) Jsou filmy, které nestárnou a režisér Billy Wilder jich má na kontě hned několik... Lehce cy...
Génius Záznam ze 4. 5. 2017, první ze dvou bonusových přednášek, završujících tříletý cyklus Fy...
Já, legenda (I AM Legend) A teď už k filmu samotnému. První záběr: vidíme televizní zprávy a v nich hovoří lékařk...
ZELENÁ KOSMETIKA od Michaely Suché Pro velké fanoušky a milovníky domácí přírodní kosmetiky je publikace "Zelená kosmetika" od...

Jestliže to mezi part­ne­ry fun­gu­je (po fyzic­ké i psy­chic­ké strán­ce), býva­jí to dokon­ce jakési magic­ké oka­mži­ky, mož­ná snad i lep­ší než samot­né milo­vá­ní. „Pokud to všech­no bylo hez­ké, pat­ří tyhle chvil­ky k těm nej­ro­man­tič­těj­ším, a to nejen na začát­ku vzta­hu. Dochází totiž k abso­lut­ní­mu vyla­dě­ní na všech rovi­nách bytí a během těch­to chvil lidé čas­to vyslo­vu­jí svo­je nej­hlub­ší city,“ dodá­vá Lenka Černá.

Je to totiž moment, kdy poma­lu ustu­pu­je fyzic­ké napě­tí a vzru­še­ní, jste napros­to uvol­ně­ní a už nejde jen o vaše těla, ale o vás jako tako­vé.

Neodcházejte!

Když se jeden z vás bez­pro­střed­ně po milo­vá­ní zved­ne a postel opus­tí, pří­pad­ně se oto­čí a během vte­ři­ny spí, je kouz­lo pryč. „Neutíkejte od sebe po milo­vá­ní, ten dru­hý se může cítit jako zne­u­ži­tý kus had­ru, vše krás­né se tak může během vte­ři­ny vytra­tit,“ varu­je tera­pe­u­t­ka pro děti, rodi­ny a mezi­lid­ské vzta­hy Lucie Mucalová.

Více na Kritiky.cz
CENY ČESKÉ FILMOVÉ KRITIKY - Nominace 2015 Nominace cen ČESKÉ FILMOVÉ KRITIKY pro rok 2015...
Vyvolený - Vyvolený je údajně jen pouhým klíčem k otevření celé trilogie... Po famózním přijetí filmu Šestý smysl, který se zařadil mezi 10 komerčně nejúspěšněj...
1000 míst, která musíte vidět, než zemřete Tato kniha je souborem zážitků a dobrodružství jednotlivých autorů cestovních průvodců, na...
Matrix - parodie Na serveru www.matrix-xp.com se objevila ke stáhnutí skvělá parodie na Matrix a přinášíme 10...
Recenze: Zlověstné vlny Ostrov kdesi na severu Skotska, neklidné moře, temná obloha a ještě temnější rodinná histor...

Každý má samo­zřej­mě své osob­ní návy­ky, někdo chce jen tak ležet, jiný mlu­vit, dal­ší má chuť na něco dob­ré­ho. Na tom v pod­sta­tě nezá­le­ží, jestli­že tu čin­nost dělá­te spo­lu. Ale pokud jeden ode­jde a dru­hý zůsta­ne v poste­li, kde se před malou chví­lí ode­hrá­va­lo fyzic­ké sblí­že­ní, sám, je po všem. „Setrvejte ale­spoň chví­li v bdě­lém sta­vu, poví­dej­te si, směj­te se, klid­ně si na něčem pochut­nej­te. Užívejte si ale kaž­dé­ho tako­vé­ho momen­tu, pro­to­že prá­vě tyhle chví­le pro­hlu­bu­jí vaši lás­ku,“ potvr­zu­je Lenka Černá.

Více na Kritiky.cz
Farma SK – 8. série – 30. díl ...
Nový web ...
Snowboarďáci Rendy(Vojtěch Kotek) a Jáchym(Jiří Mádl) jsou dva obyčejní šestnáctiletí kluci.Jejich živ...
KAMIL AND ANDRZEJ TKACZ – Zlín Film Festival 2014 ...
Křest knihy Mise Haiti V úterý 21.listopadu proběhl v Praze křest knihy MUDr. Tomáše Šebka Mise Haiti. Akce poř...

Když jste unavení

Řada lidí argu­men­tu­je tím, že je sex nato­lik vyčer­pá, že na nic než spá­nek nema­jí pomyš­le­ní ani sílu. I to je vlast­ně v pořád­ku, ale neo­tá­čej­te se od sebe, neod­ta­huj­te se. „Vůbec neva­dí, když jeden nebo dru­hý usne, důle­ži­té je být blíz­ko sebe a ide­ál­ně v obje­tí. Můžete tak vní­mat, jak se roze­chvě­ní mění ve zklid­ně­ní a náruč toho dru­hé­ho se stá­vá bez­peč­ným pří­sta­vem. Dovolte jeden dru­hé­mu, aby ve vaší náru­či dozně­lo vaše vzru­še­ní,“ radí Lucie Mucalová.

Když dohru neod­bu­de­te, nejen­že se vel­mi pří­jem­ně zklid­ní­te a pro­dlou­ží­te hez­ké chví­le, ale záro­veň si tak lec­kdy i beze slov dáte naje­vo, jak vám na sobě zále­ží. Jak moc se milu­je­te.

 

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: