Sex: Co dělat po vyvrcholení, abyste byli ve vztahu šťastní?

GT6qY

Sex má svou pře­de­hru, ale také dohru. A na tu lec­kdy lidé zapo­mí­na­jí, i když to, co násle­du­je po milo­vá­ní, je mini­mál­ně stej­ně důle­ži­té jako to, co bylo před ním. Proč je dohra tak zásad­ní? A jak by měla vypa­dat?

V sou­vis­los­ti se sexem se stá­le mlu­ví o důle­ži­tos­ti pře­de­hry (fyzic­ké i emoč­ní). Bez té se vět­ši­nou hez­ké milo­vá­ní neo­be­jde, ovšem není rad­no pod­ce­ňo­vat ani důle­ži­tost dohry. To, co po váš­ni­vém spo­je­ní násle­du­je, už sice není tak zásad­ní po fyzic­ké strán­ce, ovšem pro psy­chi­ku je to mož­ná význam­něj­ší než samot­ná pře­de­hra.

Magická chvíle

Předehrou roze­zní­te stru­ny, nala­dí­te jeden dru­hé­ho, vzá­jem­ně se při­pra­ví­te na fyzic­ké sblí­že­ní a inti­mi­tu, kte­ré mají při­jít. Ovšem vyvr­cho­le­ním sex nekon­čí! „Není důle­ži­té jen to, co se děje před aktem a během něho, ale i to, co se ode­hrá­vá po něm. Nálada milen­ců v ten­to moment totiž jas­ně uka­zu­je, zda je intim­ní pro­ži­tek uspo­ko­jil,“ říká vzta­ho­vá kouč­ka a zakla­da­tel­ka Školy pro ženy Lenka Černá.

Jestliže to mezi part­ne­ry fun­gu­je (po fyzic­ké i psy­chic­ké strán­ce), býva­jí to dokon­ce jakési magic­ké oka­mži­ky, mož­ná snad i lep­ší než samot­né milo­vá­ní. „Pokud to všech­no bylo hez­ké, pat­ří tyhle chvil­ky k těm nej­ro­man­tič­těj­ším, a to nejen na začát­ku vzta­hu. Dochází totiž k abso­lut­ní­mu vyla­dě­ní na všech rovi­nách bytí a během těch­to chvil lidé čas­to vyslo­vu­jí svo­je nej­hlub­ší city,“ dodá­vá Lenka Černá.

Je to totiž moment, kdy poma­lu ustu­pu­je fyzic­ké napě­tí a vzru­še­ní, jste napros­to uvol­ně­ní a už nejde jen o vaše těla, ale o vás jako tako­vé.

Neodcházejte!

Když se jeden z vás bez­pro­střed­ně po milo­vá­ní zved­ne a postel opus­tí, pří­pad­ně se oto­čí a během vte­ři­ny spí, je kouz­lo pryč. „Neutíkejte od sebe po milo­vá­ní, ten dru­hý se může cítit jako zne­u­ži­tý kus had­ru, vše krás­né se tak může během vte­ři­ny vytra­tit,“ varu­je tera­pe­u­t­ka pro děti, rodi­ny a mezi­lid­ské vzta­hy Lucie Mucalová.

Každý má samo­zřej­mě své osob­ní návy­ky, někdo chce jen tak ležet, jiný mlu­vit, dal­ší má chuť na něco dob­ré­ho. Na tom v pod­sta­tě nezá­le­ží, jestli­že tu čin­nost dělá­te spo­lu. Ale pokud jeden ode­jde a dru­hý zůsta­ne v poste­li, kde se před malou chví­lí ode­hrá­va­lo fyzic­ké sblí­že­ní, sám, je po všem. „Setrvejte ale­spoň chví­li v bdě­lém sta­vu, poví­dej­te si, směj­te se, klid­ně si na něčem pochut­nej­te. Užívejte si ale kaž­dé­ho tako­vé­ho momen­tu, pro­to­že prá­vě tyhle chví­le pro­hlu­bu­jí vaši lás­ku,“ potvr­zu­je Lenka Černá.

Když jste unavení

Řada lidí argu­men­tu­je tím, že je sex nato­lik vyčer­pá, že na nic než spá­nek nema­jí pomyš­le­ní ani sílu. I to je vlast­ně v pořád­ku, ale neo­tá­čej­te se od sebe, neod­ta­huj­te se. „Vůbec neva­dí, když jeden nebo dru­hý usne, důle­ži­té je být blíz­ko sebe a ide­ál­ně v obje­tí. Můžete tak vní­mat, jak se roze­chvě­ní mění ve zklid­ně­ní a náruč toho dru­hé­ho se stá­vá bez­peč­ným pří­sta­vem. Dovolte jeden dru­hé­mu, aby ve vaší náru­či dozně­lo vaše vzru­še­ní,“ radí Lucie Mucalová.

Když dohru neod­bu­de­te, nejen­že se vel­mi pří­jem­ně zklid­ní­te a pro­dlou­ží­te hez­ké chví­le, ale záro­veň si tak lec­kdy i beze slov dáte naje­vo, jak vám na sobě zále­ží. Jak moc se milu­je­te.

 

Ohodnoťte článek


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *