Rakům hrozí okradení, Vodnáři se proslaví! A co čeká podle hvězd vás?

7F7kZ

Nepříjemná tuše­ní vám bude vnu­co­vat Venuše, kte­rá se ocit­ne napro­ti Saturnu. Může se to pro­je­vit i tak, že vás bude pro­ná­sle­do­vat pocit, že váš vztah už nemá tu správ­nou jis­kru. Případně si začne­te namlou­vat, že do kon­ce dovo­le­né nevy­sta­čí­te s peně­zi.

Naštěstí v noci ze čtvrt­ka na pátek chyt­rý Merkur vstou­pí do zna­me­ní Panny a vám se obraz­ně řeče­no roz­sví­tí hla­vě. Uvědomíte si, že se stre­su­je­te pro nic za nic. Jedná se totiž o nej­sil­něj­ší posta­ve­ní této pla­ne­ty, kte­ré sází na raci­o­na­li­tu a prak­tič­nost. Dál už tedy nebu­de­te mar­nit čas pro­bí­rá­ním a řeše­ním nee­xis­tu­jí­cích pro­blé­mů.

Beran (21. 3.–20. 4.)

Vymýšlením neob­vyk­lých akti­vit zpes­t­ří­te let­ní dny sobě i rodi­ně. Nicméně vám stoup­ne hla­di­na adre­na­li­nu, tak­že se při­prav­te i na to, že vás mno­zí budou pova­žo­vat za šílen­ce. S nad­še­ním a bojov­ným pokři­kem se totiž vrh­ne­te do čeho­ko­li a z vašich šoku­jí­cích kous­ků se o slab­ší pova­hy budou pokou­šet mrá­ko­ty.

Býk (21. 4.–21. 5.)

Máte-li zasta­ra­lé vyba­ve­ní bytu, roz­běh­ně­te se po obcho­dech. Pod tak­tov­kou sil­né­ho zna­me­ní Lva si vybe­re­te exklu­ziv­ní kous­ky za rozum­nou cenu. V dru­hé polo­vi­ně týd­ne vám pří­buz­ní při­po­me­nou, že rodi­na musí za všech okol­nos­tí táh­nout za jeden pro­vaz. I když na veřej­nos­ti pro­ne­se­te něco tak nepěk­né­ho, že i jim ztuh­ne krev v žilách, zasta­nou se vás.

Blíženci (22. 5.–21. 6.)

Spoustu času vyna­lo­ží­te na poví­dá­ní se sou­se­dy a pří­buz­ný­mi. Zejména když máte po dovo­le­né, bude­te zvě­da­ví, co se dělo ve vaší nepří­tom­nos­ti. Ptát se doká­že­te tak šikov­ně, že vám pro­zra­dí i to, co před vámi chtě­li zata­jit. Mars vás obda­ří sou­tě­ži­vou agre­si­vi­tou, radě­ji bys­te pro­to nemě­li sedat na kolo ani za volant. Jízda by totiž moh­la skon­čit karam­bo­lem.

Rak (22. 6.–22. 7.)

Pokud jste se v něja­ké oblas­ti dosta­li do pato­vé situ­a­ce, hned v pon­dě­lí se k dané zále­ži­tos­ti vrať­te a zatlač­te na pilu! I násled­né dny bude­te mít tolik ener­gie a skvě­lých nápa­dů, že i z pře­dem pro­hra­né­ho boje nako­nec vyjde­te jako vítě­zo­vé! Ve dru­hé polo­vi­ně týd­ne buď­te vel­mi pozor­ní, hro­zí vám okra­de­ní, což se týká i maji­te­lů občer­stve­ní a obcho­dů!

Lev (23. 7.–22. 8.)

Máte před sebou svým způ­so­bem výji­meč­né dny, ener­gie i odva­hy totiž bude­te mít na roz­dá­vá­ní. Využijte toho zejmé­na v pří­pa­dě, že máte mezi lid­mi dost peněz, ale vzhle­dem k vro­ze­né vel­ko­ry­sos­ti jste dluž­ní­ky pro­za­tím neu­po­mí­na­li. Připomenete se jim tak chytře, že se vám do nedě­le sejde sluš­ná sumič­ka!

Panna (23. 8.–22. 9.)

Při jed­ná­ní na úřa­dech se obrň­te trpě­li­vos­tí! Narazíte totiž na pode­zí­ra­vé byro­kra­ty. Kvůli vysta­ve­ní banál­ní­ho potvr­ze­ní si budou ově­řo­vat infor­ma­ce tako­vým sty­lem, že jejich otáz­ky budou při­po­mí­nat výslech. Ke kon­ci týd­ne se situ­a­ce oto­čí a jako u zpo­vě­di si bude při­pa­dat kaž­dý, kdo se s vámi dá do řeči. To ale bude váš záměr, abys­te se dozvě­dě­li přes­ně to, co potře­bu­je­te.

Váhy (23. 9.–23. 10.)

Konečně si spl­ní­te jed­no taj­né přá­ní a nej­vět­ší podíl na tom budou mít vaši přá­te­lé. Tím to ale neskon­čí, pro­to­že dotáh­ne­te do kon­ce nejen res­ty z minu­los­ti, nýbrž všech­no, co si na ten­to týden naplá­nu­je­te. A to bude kli­ka, pro­to­že vás přes víkend sko­lí psy­chic­ká i fyzic­ká úna­va, tak­že odmít­ne­te coko­li řešit. Budete jen odpo­čí­vat a rela­xo­vat, což je dob­ře.

Štír (24. 10.–22. 11.)

Do lesa na sbí­rá­ní hub i k vodě se vybav­te repe­len­ty. Po pří­cho­du domů se vždy peč­li­vě pro­hléd­ně­te od hla­vy po paty a sebe­men­ší ran­ku vydezin­fi­kuj­te. Případné klíš­tě si nech­te odstra­nit odbor­ní­kem, pro­to­že ten­to týden si může­te zadě­lat na chro­nic­ké one­moc­ně­ní. O víken­du se neza­po­juj­te do spo­rů blíz­kých či přá­tel. Nebudou hle­dat prav­du, půjde jim pou­ze o to, aby deba­tu či spor vyhrá­li.

Střelec (23. 11.–21. 12.)

Nebudete ochot­ní komu­ko­li ustu­po­vat. Pokud pod­ni­ká­te, pořád­ně zato­pí­te pod kot­lem kon­ku­ren­ci, a díky pří­mo ohni­vé bojov­nos­ti vyhra­je­te i pří­pad­ný práv­ní spor. Ve dru­hé polo­vi­ně týd­ne se může­te na výle­tě či na cestách spon­tán­ně zami­lo­vat. Jste-li zada­ní, nejdřív si ujas­ně­te, zda vám ve stá­va­jí­cím vzta­hu něco chy­bí, pro­to­že zbrk­lé kro­ky násled­ně nemů­že­te vzít zpát­ky.

Kozoroh (22. 12.–20. 1.)

Nárůst sexu­ál­ní tou­hy nepo­tla­čuj­te! Něco podob­né­ho totiž zaži­je­te zno­vu zřej­mě až za dva roky, tak si těles­ných rado­vá­nek uží­vej­te dle libos­ti. Tím ale dob­ré zprá­vy nekon­čí! Stanete se oči­tý­mi svěd­ky raci­o­nál­ně nevy­svět­li­tel­né­ho úka­zu, což ve vás nej­spíš vyvo­lá tou­hu pro­nik­nout do tajem­ných a okult­ních nauk. Je tedy mož­né, že se o víken­du účast­ní­te zají­ma­vé­ho ezo­te­ric­ké­ho kur­zu.

Vodnář (21. 1.–20. 2.)

Začne se blýs­kat na lep­ší časy zejmé­na v pří­pa­dě, že máte kre­a­tiv­ní pro­fe­si, ale dosud jste nepro­ra­zi­li. Dají se před­jí­mat pří­mo hvězd­né nabíd­ky, kte­ré vás kata­pul­tu­jí do cen­t­ra pozor­nos­ti veřej­nos­ti, dokon­ce se může­te ze dne na den pro­sla­vit. Tak si týden nepo­kaz­te během víken­du a kon­t­ro­luj­te se. Jinak bude­te pořád mlu­vit o peně­zích, ale tím rodi­ně nepří­jem­ně zabrn­ká­te na ner­vy.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Nepodceňujte žád­né varo­vá­ní! Kromě zdra­vot­ních potí­ží v důsled­ku úže­hu či úpa­lu vám bohu­žel hro­zí také úraz, pro­to­že při kou­pá­ní a spor­to­vá­ní bude­te mít ten­den­ci napros­to zby­teč­ně ris­ko­vat! Naštěstí váš orga­nis­mus bude mít úžas­nou schop­nost rege­ne­ra­ce, tak­že se pří­pad­né šrá­my brzy zaho­jí, rych­le ode­z­ní i nevol­nost či zvý­še­ná tep­lo­ta.

O víken­du sle­duj­te noč­ní oblo­hu! Přesně o půl­no­ci ze sobo­ty na nedě­li totiž nasta­ne maxi­mum mete­o­ric­ké­ho roje Jižních Delta Aquarid. Třeba se vám poda­ří něco úžas­né­ho zahléd­nout.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: