Prováděli jsme nákupy v Česku a v Německu. Stejný nákup, rozdíly v ceně a kvalitě propastné

SIFgV

Den poté, co stát zve­řej­nil výsled­ky srov­ná­va­cí­ho tes­tu, pod­le kte­ré­ho Češi naku­pu­jí méně kva­lit­ní potra­vi­ny a pra­cí práš­ky, jsme pod­nik­li tes­to­va­cí nákup. Kdo utra­tí víc: Češi, nebo Němci?

Díky tes­tu, kte­rý pro Ministerstvo země­děl­ství udě­la­la Vysoká ško­la chemicko-technologická, už víme, že v Německu lidé naku­pu­jí kva­lit­něj­ší potra­vi­ny.

Z 21 polo­žek, mezi kte­ré se dosta­ly běž­ně naku­po­va­ná jíd­la jako piz­za, Nutella, rybí prs­ty, ale i pra­cí prá­šek Persil, jen ve třech pří­pa­dech čeští naku­pu­jí­cí dosta­li srov­na­tel­nou kva­li­tu. V drti­vé vět­ši­ně bylo zbo­ží pro­dá­va­né glo­bál­ní­mi výrob­ci v tuzem­sku hor­ší než v cizi­ně.

Jak auto­ři srov­ná­ní upo­zor­ni­li, kolik zbo­ží sto­jí, to v jejich porov­ná­ní nehrá­lo roli.

Reportéři Seznamu pro­to vyra­zi­li na nákup do super­mar­ke­tů těs­ně za čes­ký­mi hra­ni­ce­mi a v Praze, aby zku­si­li jed­no­rá­zo­vé ceno­vé srov­ná­ní.

V Drážďanech jsme nakou­pi­li tři­náct polo­žek z těch, kte­ré pro­šly tes­tem VŠCHT. Ostatní neby­ly momen­tál­ně k dis­po­zi­ci, nebo byly v jiných gra­má­žích či veli­kos­tech. V Praze, abychom zís­ka­li srov­na­tel­ný nákup, jsme muse­li navští­vit cel­kem tři obcho­dy, pro­to­že ne ve všech měli shod­né zbo­ží s němec­kým mar­ke­tem.

Účet za jíd­lo nakou­pe­né za hra­ni­ce­mi jsme porov­na­li s účtem za stej­né potra­vi­ny (a pra­cí potře­by) nakou­pe­né v Praze.

Zatímco Němec musí za tes­to­va­ný nákup dát v pře­poč­tu 907 korun, v čes­kých obcho­dech jsme necha­li 801 korun. Připomeňme ale, že pod­le tak­zva­né pari­ty kup­ní síly (počí­tá s růz­nou úrov­ní pla­tů a cen v daných zemích) je kup­ní síla Němců zhru­ba dvoj­ná­sob­ná.

Největší ceno­vý roz­díl byl u rybích prs­tů: V Německu byly za 52 korun, v Česku sko­ro za stov­ku. A to při­tom tes­ty Ministerstva země­děl­ství odha­li­ly, že němec­ký výro­bek od téže fir­my obsa­hu­je zhru­ba 63 pro­cent masa, zatím­co čes­ké prs­ty jen 50 pro­cent.

Celkový výsle­dek náku­pu nej­víc ovliv­nil pra­cí prá­šek Persil, kte­rý jsme v Česku zís­ka­li za cenu o stov­ku niž­ší.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: