Opravdu gumoví medvídci prospívají zdraví?

gold bear 318359 960 720 9bd795acd9 660x371

Gumoví medvídci - ilustrační foto
Gumoví med­víd­ci jsou zdra­ví, pro­spí­va­jí klou­bům. Tato před­sta­va je mezi lid­mi poměr­ně roz­ší­ře­ná. Spolu s myš­len­kou, že gumo­ví med­víd­ci jsou diet­ní, pro­to­že v nich není žád­ný tuk. Jak to s nimi však je? Jsou zdra­ví?
Želé med­víd­ci, del­fín­ci či žížal­ky a jiné tva­ry bon­bo­nů jsou čas­to pova­žo­vá­ny za zdra­vou sva­čin­ku pro děti i dospě­lé. Dospělí mys­lí, že žela­ti­na jim pomů­že na klou­by a také je to dob­rý zdroj bíl­ko­vin. Pro děti je to barev­ná dob­ro­ta bez tuků. Určitě je to lep­ší než čoko­lá­da a bon­bo­ny, nebo ne?

Proč jsou prý med­víd­ci zdra­ví?

Gumídci obsa­hu­jí žela­ti­nu. V žela­ti­ně je kolagen a kolagen je pro tělo důle­ži­tý, ne? Ano, kolagen je pro tělo veli­ce důle­ži­tý, pro­to­že je sou­čás­tí chru­pa­vek, kos­tí, vla­sů, ale také neh­tů a pokož­ky. Protože s věkem ubý­vá, je dob­rý nápad ho dopl­ňo­vat.

Ačkoliv je toto prav­da, množ­ství kolage­nu v gumo­vých med­víd­cích je pří­liš malé na to, aby člo­vě­ku nějak výraz­ně pomoh­lo. Kolagen je mezi ostat­ní­mi lát­ka­mi v med­víd­cích v men­ši­ně a člo­věk by jich musel sníst mno­ho, aby se kolagen pro­je­vil.

Medvídci neob­sa­hu­jí tuk. Tento argu­ment vyu­ží­va­jí i celebri­ty, co chtě­jí hub­nout. Nemůžete ztloust­nout, když v něčem není tuk. Ano, tuk v bon­bo­nech není, pro­to­že by se želé neu­dr­že­lo pohro­ma­dě.

Jsou v nich bíl­ko­vi­ny. Bílkoviny jsou důle­ži­té pro lid­ské tělo, zvláš­tě pro tělo fyzic­ky aktiv­ní. Kvůli obsa­hu žela­ti­ny je v med­víd­cích urči­té množ­ství pro­tei­nů, roz­hod­ně ho však není dosta­tek. Proteiny pomá­ha­jí pře­de­jít pře­jí­dá­ní a tvo­ří v žalud­ku pocit naje­de­ní. Bohužel pro fanouš­ky med­víd­ků se pod­le ser­ve­ru Live Strond dá najít více bíl­ko­vin v jogur­tu než v pyt­lí­ku bon­bo­nů.

Z čeho med­víd­ci jsou?

Z čeho jsou vlast­ně gumo­ví med­víd­ci vyro­be­ní? Základem bon­bo­nů je žela­ti­na, exis­tu­jí dva dru­hy. Agarová a vep­řo­vá. Agarová žela­ti­na se vyrá­bí z moř­ských řas se jmé­nem agar. Řasy se ruč­ně skli­dí, vysou­ší se a pak drtí. Je to prá­ce zdlou­ha­vá, pro­to je aga­ro­vá žela­ti­na poměr­ně dra­há.

Většina výrob­ců tedy dává před­nost vep­řo­vé žela­ti­ně. Při výro­bě se vyva­ří klou­by, kos­ti a vep­řo­vá kůže, aby vzni­kl klih. Během vaře­ní se ve smě­si tvo­ří glu­tin, kte­rý je roso­lo­vi­tý a dává žela­ti­ně její struk­tu­ru.

Oba dru­hy žela­ti­ny jsou zdra­vé. V té vep­řo­vé je kolagen, zatím­co v aga­ro­vé jsou bíl­ko­vi­ny, vita­mí­ny a žele­zo, váp­ník či hoř­čík. Agar navíc pomá­há pro­ti nad­vá­ze či vyso­ké­mu krev­ní­mu tla­ku. Množství kolage­nu v gumo­vých med­víd­cích je však mini­mál­ní.

Hlavní pří­sa­dou gumo­vých med­víd­ků je však cukr. Hodně cuk­ru. Obvykle se jed­ná o směs glukó­zo­vé­ho syru­pu, cuk­ru a dex­tró­zy – všech­no toto je slad­ké. V jed­nom sáč­ku bon­bo­nů se tak scho­vá něko­lik kos­tek cuk­ru.

Ve sto gra­mech bon­bo­nů JoJo tak může­te najít 59,1 gra­mů cuk­ru. To je při váze kost­ky cuk­ru 5 gra­mů téměř 12 kos­tek cuk­ru. Ve sto gra­mech med­víd­ků Harribo najde­te 76,8 gra­mů sacha­ri­dů, z nichž více než polo­vi­na jsou cuk­ry. Rozhodně se tedy nejed­ná o diet­ní jíd­lo.

Dalšími ingre­di­en­ce­mi jsou pak extrak­ty z ovo­ce, čas­to che­mic­ká bar­vi­va a leš­tí­cí lát­ky, mezi kte­ré pat­ří vosky či pal­mo­vý olej. Přestože jsou pod­le ser­ve­ru Vím, co jím gumo­ví med­ví­ci zdra­věj­ší než kla­sic­ké bon­bo­ny, roz­hod­ně se nejed­ná o zdra­vou sva­čin­ku a lep­ší by bylo se jim vyhnout.

 

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: