Odhaleno! Víte, co znamenají tyto ďolíčky nad zadečkem? Neuvěříte, jak vám mohou pomoci při sexu!


Naše tělo skrý­vá mno­ho tajem­ství a malič­kos­tí, o kte­rých vět­ši­na z nás nemá ani tuše­ní. A jed­ním z nich jsou i ďolíč­ky nad dív­čím zadeč­kem. Ty totiž mohou být něž­né­mu pohla­ví, na roz­díl od jiných ďolíč­ků, vel­mi pro­spěš­né! Proč je někte­ré hol­ky mají a k čemu jsou dob­ré?

Ďolíčky jsou způ­so­be­ny krát­ký­mi vazi­vo­vý­mi úpo­ny, kte­ré při­ta­hu­jí kůži ke kří­žo­vé kos­ti. To má pod­le odbor­ní­ků mimo jiné za násle­dek lep­ší cir­ku­la­ci krve, jsou pro­to zna­me­ním zdra­vé­ho těla. Tyto důl­ky však skrý­va­jí i výho­du v oblas­ti sexu. Podle mno­hých stu­dií totiž ženy s těmi­to ďolíč­ky dosa­hu­jí mno­hem rych­le­ji a sná­ze orgas­mu.

Ovlivňují totiž prá­vě cir­ku­la­ci krve v pán­vi, díky čemuž žena dří­ve vyvr­cho­lí. Takže buď­te bez obav dámy. Pokud si mys­lí­te, že vám tyto důl­ky neslu­ší, věř­te, že jste ve sku­teč­nos­ti zdra­věj­ší a sex pro­ži­je­te lépe než vaše kama­rád­ky.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: