Nevyhazujte použité čajové pytlíky! Neuvěříte, co všechno dokážou

qoynO

Milujete dob­rý čaj a už vás napadlo, jest­li by se i ten vylou­ho­va­ný nedal ješ­tě nějak vyu­žít? Správná odpo­věď je, že roz­hod­ně dal, a dokon­ce vám pora­dí­me jak!

Použité sáč­ky od čaje jsou pře­kva­pi­vě uni­ver­zál­ní suro­vi­nou, kte­rá vám pomů­že jak v domác­nos­ti, tak v péči o tělo. Však může­te posou­dit sami – výčet je nato­lik roz­sáh­lý, že by vás měl napříš­tě od jejich vyha­zo­vá­ní odra­dit.

V domácnosti

Abyste pomoc pou­ži­tých čajo­vých sáč­ků sku­teč­ně oce­ni­li, musí­te dbát na to, aby byly čer­stvé. Bez chlad­nič­ky je lze ucho­vá­vat nejdéle jeden den, v chlad­nič­ce pak maxi­mál­ně tři. Kdykoliv se vám jejich vůně nezdá, ihned je zahoď­te do koše, ide­ál­ně ale spíš do kom­postu, kde mohou poslou­žit jako výži­va.

Sáček s heř­mán­ko­vým nebo jasmí­no­vým čajem dej­te do vody, ve kte­ré bude­te vařit rýži. Až se začne voda vařit, sáček vytáh­ně­te a vsy­pej­te rýži – díky čaji zís­ká zají­ma­vou chuť. Zelený čaj se hodí k těs­to­vi­nám, sko­ři­co­vý při vaře­ní oves­ných vlo­ček

Sáčky s čajem může­te změ­nit na osvě­žo­vač vzdu­chu – sta­čí je poka­pat oblí­be­ným esen­ci­ál­ním ole­jíč­kem a polo­žit na talí­řek či do mis­ky. Použijete-li vůně, kte­ré odpu­zu­jí hmyz, udě­la­jí dvo­jí služ­bu

Když vám zbu­de tro­cha čaje, nalij­te ji do roz­pra­šo­va­če a vyzkou­šej­te mís­to pří­prav­ku na mytí oken. Po umy­tí skla vyleš­tě­te suchým měk­kým had­rem a lesk je zaru­čen!

 • Máte pocit, že led­nič­ka chy­ti­la nežá­dou­cí pach? Dejte do mis­ky něko­lik pou­ži­tých čajo­vých sáč­ků a vlož­te do led­nič­ky – zápach nahra­dí pří­jem­ná vůně. Tu samou služ­bu udě­la­jí i v koši nebo pyt­li na odpad­ky – když se nau­čí­te dávat na dno sáč­ky s čajem, už nikdy nebu­dou zatou­chat.
 • I pou­ži­té sáč­ky voní stá­le po čaji – a prá­vě to odpu­zu­je myši. Nebojte se tedy jimi oblo­žit dve­ře do skle­pa a dal­ší mís­ta, kudy k vám chlu­pa­tí návštěv­ní­ci cho­dí.
 • Nechce se vám drh­nout při­pá­le­ný a mast­ný hrnec? Naplňte ho vodou a vlož­te do ní pár pou­ži­tých čajo­vých sáč­ků. Když je tak­to nechá­te přes noc, bude mytí hrač­kou.
 • Jedna z bab­ských rad dopo­ru­ču­je pou­ži­té sáč­ky i na odstra­ně­ní odol­ných skvrn z látek, kte­ré sne­sou hor­kou lázeň – tu při­pra­ví­te nejmé­ně čtvrt­ho­di­no­vým vaře­ním pěti sáč­ků v lit­ru vody. Pak odstav­te a pou­žij­te jako lázeň, do kte­ré namo­čí­te lát­ku se skvr­na­mi – ty by měly postup­ně bled­nout a nako­nec zce­la zmi­zet.
 • Line se z kober­ce tro­chu nepří­jem­ný odér? Posypte ho pou­ži­tým suchým čajem a dej­te mu asi dva­cet minut, během kte­rých na něj nešla­pej­te. Pak čaj vysaj­te. Pozor – čaj bar­ví, nepo­u­ží­vej­te ho tedy na svět­lé kober­ce ani na tma­vé, ve kte­rých jsou vel­ké jas­né vzo­ry.
 • Jako lapač pachů zafun­gu­je pou­ži­tý čaj tře­ba i v koči­čím záchod­ku – sta­čí ho smí­chat s pís­kem či jinou nápl­ní. Kočkám je pach čaje pří­jem­ný.
 • Až bude­te pře­sa­zo­vat kvě­ti­ny, smí­chej­te pou­ži­tý čaj se zemi­nou nebo ho vlož­te na dno kvě­ti­ná­če – vyži­ví, dez­in­fi­ku­je a odra­zu­je někte­ré škůd­ce. Zbylým čajem, ale i výlu­hem z opě­to­va­ně zali­tých sáč­ků může­te zalé­vat kvě­ti­ny – hlav­ně zele­ný čaj jim svěd­čí.

V péči o tělo

Čaj má bla­ho­dár­né účin­ky také na pleť a vla­sy – a to pla­tí i o čaji, kte­rý už jste jed­nou pou­ži­li na výro­bu nápo­je. Použité sáč­ky s čajem tedy může­te klid­ně vyu­žít i podru­hé.

Více na Kritiky.cz
Všichni to vědí (Todos lo saben) – Recenze – 60% Íránský režisér Asghar Farhadi, tvůrce oscarových filmů Klient a Rozchod Nadera a Simin, už...
Rozhovor s Jiřím Bartoškou k filmu Líbáš jako ďábel Ve filmu Líbáš jako ďábel posílá Marie Poledňáková kvarteto hrdinů z filmu Líbáš jako...
Dobrovolníci na 58. Zlín Film Festivalu ...
SLONÍ MUŽ - Projekt 100 Osud Johna Merricka, "sloního muže", který skutečně žil na přelomu století, je líčen s ak...
Dogville - Trierův riskantní skok do neprobádaných roklin. Je pravdou, že jsem z hlediska aktuálnosti nepatrně zakrněl, ale ono je to dáno především ok...

Foto: Eva Malúšová

Nemůžete se zba­vit zápa­chu česne­ku, ryb nebo jiných suro­vin? Místo mýdla vyzkou­šej­te pou­ži­tý čajo­vý sáček – nepří­jem­né pachy budou pryč

Foto: Eva Malúšová

Heřmánkový čaj, stej­ně jako máto­vý, ale klid­ně i led­vi­no­vý ze smě­si bylin může­te při­dat do kou­pe­le. Stačí sáček hodit do vody nebo při­vá­zat na kohou­tek a nechat přes něj naté­kat vodu. Jen ho nemá být moc, mohl by obar­vit vanu

 • Čerstvě pou­ži­té, ješ­tě tro­chu tep­lé sáč­ky může­te pou­žít i jako obklad na una­ve­né oči nebo na mís­to, kde vás bodl komár či vosa – uklid­ní pokož­ku, zmír­ní otok i pří­pad­nou bolest, půso­bí pro­ti­zá­nět­li­vě.
 • Již jed­nou vylou­ho­va­ný čaj může­te zalít hor­kou vodou ješ­tě jed­nou a po vychlad­nu­tí pou­žít výluh jako posled­ní oplach vla­sů po umy­tí, budou lesk­lej­ší a sil­něj­ší.
 • Výluh z pou­ži­té­ho čaje lze pou­žít i jako úst­ní vodu, kte­rou si řád­ně vykloktej­te. Čaj má dez­in­fekč­ní účin­ky, boju­je pro­ti zub­ní­mu pla­ku a tím i zápa­chu z úst. Nekloktejte však moc dlou­ho, mohl by vám obar­vit zuby.
 • Koupel ve výlu­hu z čaje pro­spě­je i vašim nohám – hlav­ně v létě, kdy se hod­ně potí. Pomůže je zba­vit zápa­chu, ale i sní­žit rizi­ko plís­ní.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: