Nejlepší orgasmus? Vědci zjistili, v kolika letech na ženy čeká

ZGOhw

To nej­sil­něj­ší, neje­mo­tiv­něj­ší a nej­hlub­ší vyvr­cho­le­ní ze všech? Počkejte si na něj! Jak dlou­ho? Nebývalá rozkoš má čís­lo, kte­ré se vám bude nesmír­ně líbit! Vejde se vám tolik sví­ček na dort?

Myslíte si, že vás po něja­kých dva­ce­ti či tři­ce­ti letech živo­ta nic pěk­né­ho neče­ká? Pak jste na vel­kém omy­lu. Průzkum, kte­rý pro­ved­la apli­ka­ce Natural Cycles a kte­rý uve­řej­nil por­tál Health, veš­ke­ré žen­ské oba­vy týka­jí­cí se upa­da­jí­cí sexu­a­li­ty a stár­nu­tí smě­le vyvra­cí.

Údaje shro­máž­dě­né od více než 2600 žen ve třech věko­vých sku­pi­nách – ve věku do 23, 23 až 36 a nad 36 let – jas­ně doka­zu­jí, že na stár­nu­tí vlast­ně není nic špat­né­ho. Ukazuje se totiž, že čím „niž­ší čís­lo“, tím hor­ší orgas­mus. Naproti tomu výbuch váš­ně a nekon­t­ro­lo­va­tel­nou tou­hu vět­ši­na žen pro­ží­vá v 36 letech. Překvapení?

Tajemství rozkoše odhaleno

„Mnoho žen, s nimiž mlu­vím a kte­rým je oko­lo tři­ce­ti a čty­ři­ce­ti, se domní­vá, že již v tom­to obdo­bí ví, jak komu­ni­ko­vat se svým part­ne­rem,“ říká k výsled­kům prů­zku­mu ame­ric­ký sexu­ál­ní tera­peut Ian Kerner s tím, že ženy po tři­cít­ce jsou vyzrá­lé a zku­še­né fyzic­ky i psy­chic­ky, což jim dodá­vá pocit sebe­jis­to­ty i žádosti­vos­ti. Proto pak pro ně není pro­blém uvol­nit se, ode­vzdat se part­ne­ro­vi a pro­žít svůj dosud nej­bouř­li­věj­ší orgas­mus. V tomhle je pří­ro­da tak štěd­rá!

Však i čes­ký sexu­ál­ní psy­cho­log Petr Weiss smě­le hlá­sá, že ženy jsou na vrcho­lu svých sexu­ál­ních mož­nos­tí kolem tři­cá­té­ho roku věku, nezříd­ka dokon­ce prá­vě až po tři­cít­ce. V tom­to věku se pod­le něj obje­vu­je nej­ví­ce orgas­tic­kých, ale i mul­ti­or­gas­tic­kých žen, tedy tako­vých, kte­ré jsou schop­ny pro­žít i více orgas­mů při jed­nom milo­vá­ní – a taky vyja­dřu­jí nej­vyš­ší sexu­ál­ní ape­ten­ci nebo potře­bu.

Víno a ženy. Zrají!

„Navíc kli­nic­ké zku­še­nos­ti svěd­čí i o tom, že původ­ně výhrad­ně kli­to­ri­dál­ně vzru­ši­vé ženy začí­na­jí rea­go­vat sexu­ál­ním vzru­še­ním a orgas­mem i na vagi­nál­ní dráž­dě­ní, tedy začí­na­jí dosa­ho­vat vyvr­cho­le­ní i během sou­lo­že,“ uvá­dí Petr Weiss. Není to pará­da? Rozkoš má tedy čís­lo. Z pra­xe je to 36, ale jest­li něco podob­né­ho osob­ně poci­ťu­je­te tře­ba ve 32 letech, není to nic pro­ti niče­mu. Hlavně když to kla­pe!

obha­ju­jí vlast­ní sexu­a­li­tu a jsou s ní v kon­tak­tu více než kdy jin­dy,“ dodá­vá Ian Kerner a tuto sku­pi­nu šťast­ných porov­ná­vá s mlad­ší­mi roč­ní­ky. Později naro­ze­né obvykle nema­jí tolik váž­ných part­ne­rů a jsou méně nala­dě­né na své sexu­ál­ní já. Obecně tedy pla­tí, že čím je žena star­ší a moud­řej­ší, tím je v sexu lep­ší. Ovšem není to jen o věku a oné „šestatři­cít­ce“ – roli hra­jí i dal­ší fak­to­ry.

Znáte to rče­ní, že člo­vě­ku je tolik, na kolik se cítí? Pokud jde o uspo­ko­ju­jí­cí sexu­ál­ní život, tak váš osob­ní pocit je stej­ně důle­ži­tý jako kalen­dář­ní věk. Aspoň tak to uvá­dě­jí věd­ci z Waterlooské uni­ver­zi­ty v Kanadě, jejichž stu­dii se 1170 dob­ro­vol­ní­ky pub­li­ko­val odbor­ný maga­zín Journal of Sex Research. Zjistili, že kdo se cítí mlád, ten si sex víc uží­vá.

Pozitivní mysl – půl sexuálního zdraví

„Tato zjiš­tě­ní nejsou nijak zvlášť pře­kva­pi­vá,“ říká spo­lu­au­tor stu­die a pro­fe­sor vol­no­ča­so­vých stu­dií Steven Mock s tím, že konec­kon­ců dává smy­sl, že když se někdo cítí lépe, sil­ně­ji a při­taž­li­vě­ji, tak má pohlav­ní styk čas­tě­ji a umí si ho užít.

„Snad i pro­to je důle­ži­té chrá­nit se pro­ti všu­dypří­tom­ným nega­tiv­ním ste­re­o­ty­pům spo­je­ným se stár­nu­tím, neboť to je jed­na z věcí, kte­rá se zjev­ně zdá být spo­je­ná s niž­ší kva­li­tou sexu­ál­ní­ho živo­ta,“ dodá­vá Steven Mock. A jeho kole­gy­ně Amy Estill je též názo­ru. Podle ní tato kon­krét­ní stu­die uka­zu­je, že dost pomá­há, když jsou lidé pozi­tiv­ně nala­dě­ní. Zkuste to…

 

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: