Na vysoký tlak a proti zápachu bot! 6 tipů, které ještě neznáte, jak využít citron

NlTRc

Že je cit­ron nepo­stra­da­tel­ným pomoc­ní­kem nejen v péči o zdra­ví, ale také při úkli­du, to asi víte. Ale jak z toho­to žlu­té­ho tro­pic­ké­ho zázra­ku vyždí­mat ješ­tě více užit­ku? Naučíme vás to.

Článek

Možná jste také pod­leh­li tren­du a hlav­ně argu­men­tům, proč pít vodu s cit­ro­nem ráno po pro­bu­ze­ní. Získáte tak plnou mis­ku „vyždí­ma­ných klo­bouč­ků“. Co s nimi? Nevyhazujte je, ale nastrou­hej­te a usuš­te nebo dej­te v sáč­ku do mra­zá­ku a uží­vej­te postup­ně.

Jasně, suše­ná vari­an­ta není žád­ný objev – pou­ží­vá se léta do těst pro lep­ší vůni i chuť. Ale vědě­li jste, že prá­vě v kůře je obsa­že­no až tři­krát více vita­mi­nů C, A, betaka­ro­te­nu a fla­vo­no­i­dů než v duži­ně nebo šťá­vě? Takže ji jen tak vyho­dit je váž­ně ško­da.

Hrátky s cit­ro­no­vou kůrou pro­vá­děj­te samo­zřej­mě jen v pří­pa­dě, že se jed­ná o che­mic­ky neo­še­t­ře­né ovo­ce, tedy v bio kva­li­tě. Nechcete si pře­ce vita­mi­no­vý koktejl „obo­ha­co­vat“ o vosk a dal­ší nebez­peč­né lát­ky postři­ků. (Částečně pomů­že nechat cit­ro­ny ale­spoň půl hodi­ny vykou­pat ve vodě s hrn­kem octa a pak pře­lít vaří­cí vodou – přes­ný návod na oprav­du důklad­né odstra­ně­ní vosku z ovo­ce jsme při­nes­li už dří­ve.)

Jak tedy doko­na­le vyu­žít celý plod?

Mrazivá síla vás přesvědčí

Jednou z nej­lep­ších cest, jak vyu­žít sku­teč­ně celý cit­ron, je zmra­zit ho. Bude se dob­ře strou­hat, a to jak kůra, tak i duži­na. Ve zmrz­lé podo­bě navíc nepod­lé­há zká­ze tak rych­le. Chcete-li ho při­dat do těs­ta, salá­tu, dipu ke gri­lo­vá­ní nebo jen tak na oves­nou kaši, vždy je po ruce.

Sůl si zaslouží parťáka

Dokud nezku­sí­te, těž­ko uvě­ří­te, jaká je to vymo­že­nost. Nejprve nastrou­hej­te kůru z něko­li­ka cit­ro­nů, smí­chej­te se solí a nech­te tři až pět dnů na plo­chém talí­ři vyschnout. Poměr je na vás, ale čím více kůry, tím lépe. Pak sesyp­te do mis­ky (v kla­sic­ké sol­nič­ce by se kůra zase­ká­va­la v dír­kách) a pou­ží­vej­te pod­le libos­ti.

Největší vyu­ži­tí cit­ro­no­vá sůl najde u zele­ni­no­vých pokr­mů. Jakémukoli salá­tu dodá správ­ný říz, a co tepr­ve plá­tek kva­lit­ní­ho chle­ba nama­za­ný čer­s­tvým sýrem a poprá­še­ný tou­to žluto-bílou smě­sí, to je pochout­ka! Vajíčko naměk­ko také dosta­ne jinou pří­chuť...

Víte, jak se maceruje?

Stejně jako bylin­ky i cit­ro­no­vá kůra se může díky alko­ho­lu vydat i z posled­ních pozi­tiv. Stačí ji nalo­žit na něko­lik dnů až týd­nů do vyso­ko­pro­cent­ní­ho alko­ho­lu. Tmavá skle­nič­ka zame­zí pře­mě­ně způ­so­be­né slu­neč­ním záře­ním. Citronovou tink­tu­ru vyu­ži­je­te, pokud trpí­te rev­ma­tic­ký­mi obtí­že­mi, máte vyso­ký krev­ní tlak nebo kor­na­tě­ní tepen. Užívejte zhru­ba deset kapek (půl lžič­ky) ráno a večer.

Mikrovlnka jako nová

Aby zane­řá­dě­ná mik­ro­vln­ka pro­kouk­la, sta­čí dát dovnitř mis­ku s vodou a něko­li­ka plát­ky cit­ro­nu a pus­tit stroj na plný výkon na pět až deset minut – pod­le míry zne­čiš­tě­ní. Citronové výpa­ry při­nu­tí zmi­zet i zašlou špí­nu.

Grilovací zlepšovák

Grilovat křeh­ké ryby je sko­ro za trest. Sotva drží pohro­ma­dě, obrá­tit se neda­jí… Ale když je vypod­lo­ží­te plát­ky cit­ro­nu, nejen­že zís­ka­jí neza­mě­ni­tel­nou chuť, ale ješ­tě je uchrá­ní­te od při­pe­če­ní. Zkuste to, váž­ně to fun­gu­je!

Voňavá rada nakonec

Až bude­te uklá­dat sezon­ní věci do kra­bic, vzpo­meň­te si na tyto řád­ky. Nastrouhanou cit­ro­no­vou kůru vlož­te do papí­ro­vé­ho hníz­da a umís­tě­te do bot a mezi oble­če­ní. Nejenže se vám do látek nepus­tí žád­né bre­ber­ky, ale až na jaře ote­vře­te kra­bi­ce, nevy­va­lí se na vás typic­ký bot­ní­ko­vý puch.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Na vysoký tlak a proti zápachu bot! 6 tipů, které ještě neznáte, jak využít citron
Hodnocení: 4 - ‎4 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: