Muži versus ženy: Jakou předehru mají v posteli nejraději?

gghVB

Zahájení inti­mi­ty? Předehra! Co by mělo být její sou­čás­tí? Záleží, zda se ptá­te ženy, nebo muže. Každý z nich má totiž napros­to jiné před­sta­vy.

Říká se, že kdo se ptá, ten se také dozví. A je to prav­da. Řeč je o někte­rých roz­sáh­lých výzku­mech, kte­ré se zamě­řu­jí na cel­ko­vé názo­ry mužů a žen na sex i jed­not­li­vé aspek­ty pohlav­ní­ho živo­ta. Jedná se napří­klad o výsled­ky pub­li­ko­va­né v kni­hách Beyond the Male Myth či The Hite Report, kte­ré odha­lu­jí, jak by měla vypa­dat ide­ál­ní pře­de­hra. Co mají nej­rad­ši muži?

Malé velké gesto

Z odpo­vě­dí 4752 mužů vyply­nu­lo, že vět­ši­na z nich má v obli­bě (a teď se drž­te) obje­tí bez koi­tu. Jen málo z nich však na něm tvr­do­hla­vě trvá nebo jej vyža­du­je se želez­nou pra­vi­del­nos­tí. To ale nezna­me­ná, že své­mu milen­ci nemů­že­te čas od času udě­lat radost… Jen k němu přijď­te, při­tisk­ně­te se „tělo na tělo“ a vmáčk­ně­te se do jeho náru­če. Zvláštní, že? A co dál?

Více na Kritiky.cz
Monika Nevolová - Přestaň prezentovat, začni vyprávět Chystáte se na pohovor, máte vystupovat na konferenci nebo vás čeká proslov? Chcete lépe pozna...
Battlefield 3 Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One + Xbox 360) - Dostupné: 16/09 - 30/09...
Skleněný pokoj - SYNOPSE Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrov...
Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří vý...
Deset malých černoušků Následující text bude pojednávat o klasice detektivního žánru, kterou by měl poznat každý ...

32 pro­cent mužů milu­je líbá­ní a maz­le­ní, 23 pro­cent upřed­nost­ňu­je orál­ní milo­vá­ní, 19 pro­cen­tům pánů dělá dob­ře, když je jejich milen­ka dráž­dí ňad­ry, a 16 pro­cent mužů si libu­je v dote­cích na intim­ních mís­tech. A pokud máte kom­plexy ze své­ho těla, tak všech­ny oba­vy zahoď­te stra­nou: již pou­hý pohled na part­ner­či­no nahé tělo vzru­šu­je devět pro­cent mužů. Často tedy nemu­sí­te dělat vůbec nic, pou­ze si odlož­te… Platí to samé i u vás? Rozhodně ne!

Více než jen romantika

Když se výzkum­ní­ci zepta­li 608 ame­ric­kých žen, co se jim na sexu nej­ví­ce líbí, 23 pro­cent z nich odpo­vě­dě­lo, že fyzic­ký kon­takt, při­čemž stej­ný počet žen uved­lo dosa­že­ní orgas­mu. V těs­ném závě­su se umís­ti­la i cito­vá důvěr­nost (23 pro­cent). 17 pro­cent žen zase milu­je spo­leč­né potě­še­ní, 10 pro­cent mile­nek všech­ny ty slast­né poci­ty, 4 pro­cen­ta dokon­ce vyža­du­jí, aby co nej­rych­le­ji došlo k pohlav­ní­mu sty­ku. Trochu para­dox.

Nemají to být prá­vě ženy, kdo vyža­du­je dlou­hou pře­de­hru plnou maz­le­ní, slad­kých slůvek a pozor­nos­ti? V pod­sta­tě se jed­ná o mýtus jako hrom. Celá dvě pro­cen­ta žen z výzku­mu uved­la, že pře­de­hra není nic pro ně! Na seznam neob­lí­be­nos­tí se při­tom dostal i rutin­ní sex či pocit nečis­to­ty po aktu. I v tomhle to (opět) páno­vé vidí jinak.

To, co muži nesnášejí

Na čty­ři tisí­ce ame­ric­kých mužů byly oslo­ve­ny s otáz­kou, co se jim na sexu nelí­bí. Jelikož dota­zo­va­ní odpo­ví­da­li pou­ze na pět urči­tých otá­zek, výsled­kem je toto: nej­hor­ší je nere­a­gu­jí­cí žena (59 pro­cent), pachy a sekre­ty (25 pro­cent), poci­ty viny (šest pro­cent), nároč­né ženy (také šest pro­cent) a zdlou­ha­vá pře­de­hra (čty­ři pro­cen­ta). Přijde vám, že po pře­čte­ní pre­fe­ren­cí žen i mužů se tahle dvě pohla­ví nikdy nemo­hou shod­nout?

Sexuální porad­ce Glenn Wilson z lon­dýn­ské­ho Institutu psy­chi­atrie radí dělat věci spo­leč­ně. Podle něj – pokud je ta správ­ná nála­da, může jako dráž­di­dlo poslou­žit coko­liv. „Společný koní­ček, jako napří­klad spor­to­vá­ní či ces­to­vá­ní, může snad­no poskyt­nout pří­le­ži­tost k vyna­lé­za­vé pře­dehře. Jak by ne, když tyto čin­nos­ti uvol­ňu­jí v těle endor­fi­ny – bio­lo­gic­ké lát­ky, jež způ­so­bu­jí, že se cítí­me spo­ko­je­ně,“ radí odbor­ník všem milen­cům s tím, že vhod­né je i pou­ží­vá­ní ero­tic­kých pomů­cek nebo slov­ní pře­de­hra.

Více na Kritiky.cz
Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY             Jack Kesy hraje Black Tom Cassidy, jednoho ze spoluvěznů ve vězení pro mu...
Robinsonův ostrov - 5. 4. 2017 24. díl Robinsonova ostrova....
Throne of Ice | Quest #ForTheThrone - Dusk ...
John Wick 3 | Recenze | Víc než GRANÁT! ...
#1896: DC komiksový komplet 54: JLA - Nový světový řád - 50 % DC komiksový komplet 54: JLA - Nový světový řád (JLA: New World Order)Vydalo Eaglemoss Co...

Tak trochu jiná dovolená

Partneři mohou čas od času zařa­dit jako sou­část pře­de­hry i sexu­ál­ní hry. Tato idea se uplat­ní nejen v rám­ci let­ních dovo­le­ných. Skvělé jsou všech­ny hry od „des­ko­vek“ po spe­ci­fic­ké maz­li­vé hrát­ky, do nichž se dvo­ji­ce může plně pono­řit. A neza­po­meň­te: pod­le sexu­o­lo­gů někte­ré reak­ce sexu­ál­ní­ho vzru­še­ní vzni­ka­jí, aniž se dru­hé­ho dotý­ká­te – tře­ba při zra­ko­vých, slu­cho­vých a čicho­vých pod­ně­tech. Tak hez­ké léto.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: