Masturbace: Dříve hřích, ale jak se na ni pohlíží dnes?


Ještě v nedáv­né minu­los­ti byla řeč o sebe­u­ká­je­ní napros­tým tabu. V dneš­ní době už je ale mastur­ba­ce napros­to nor­mál­ním pro­je­vem sexu­a­li­ty. Jak se na ni změ­nil pohled?

Minulé sto­le­tí bylo tako­vé, že se o mastur­ba­ci vůbec neho­vo­ři­lo. Ještě před pár desít­ka­mi let se dokon­ce i našli léka­ři, kte­ří dopo­ru­čo­va­li se mastur­ba­ci vyhnout a nazý­va­li ji nevy­zrá­lou for­mou sexu­a­li­ty. Dokonce se také tvr­di­lo, že by si lidé moh­li podob­ný způ­sob sexu­ál­ní­ho cho­vá­ní něja­kým způ­so­bem zafi­xo­vat a nikdy se nena­u­čit tu správ­nou „dospě­lou“ for­mu. Jak to tedy vlast­ně je? Jedná se o hřích, či jed­no­du­še při­ro­ze­nou sou­část živo­ta?

Jak to bylo s Onanem?

Když vám někdo řek­ne - udě­lej­te si to sami, asi málo­kdo zapo­chy­bu­je­te, o jakou čin­nost se jed­ná. Pro sexu­ál­ní sebe­u­spo­ko­jo­vá­ní bychom urči­tě ale našli dale­ko více výra­zů. Víte ale vlast­ně, z čeho pochá­zí slo­vo „mastur­bo­vat“?

Masturbace zna­me­ná dosa­že­ní sexu­ál­ní­ho vzru­še­ní pomo­cí vlast­ní manu­ál­ní sti­mu­la­ce geni­tá­lu, kte­rá může, ale nemu­sí vést k orgas­mu.

Není to z jiné­ho jazy­ka než z jed­no­ho z nej­star­ších, tudíž z lati­ny. „Manu stupratio“ či také „mas tur­batio“ v pře­kla­du zna­me­ná něco jako pohlav­ní sebe­vzru­šo­vá­ní nebo sebe­u­spo­ko­je­ní či uká­je­ní. Někdy se také uží­vá ter­mín jako ona­nie či ipsa­ce.

Slovo „ona­nie“ není ale vzhle­dem ke své­mu půvo­du zrov­na přes­ným ozna­če­ním, nicmé­ně je prav­dou, že se ten­to ter­mín oprav­du hoj­ně pou­ží­vá. Ovšem v Bibli je Onanovi při­pi­so­va­né jiné bez­prá­ví než samot­né sebe­u­ká­je­ní. Onan totiž odmí­tal poskyt­nout své ženě prá­vo na plo­ze­ní.

Dnes je masturbace naprosto v pořádku

A jaký že je vlast­ně v dneš­ní době pohled na mastur­ba­ci? Jednoznačně je čin­nost, kte­rá je napros­to v pořád­ku. Pohled odbor­ní­ků a léka­řů obec­ně je hod­ně pozi­tiv­ní. Jedná se nejen o při­ro­ze­ný, ale také vel­mi bez­peč­ný a pře­de­vším rych­lý způ­sob, jak dosáh­nout sexu­ál­ní­ho uvol­ně­ní.

Masturbace fun­gu­je i jako sport. Držitelem čes­ké­ho rekor­du je František Klimeš, kte­rý doká­zal mastur­bo­vat 8 hodin a 5 minut, díky čemuž skon­čil stří­br­ný na mastur­bač­ním mara­tó­nu v Kodani. Světový rekord pak činí více než 9 hodin.

Masturbace vám umož­ní lépe pozná­vat vlast­ní tělo a vlast­ně tak tro­chu zjis­tit, co vám dělá a nedě­lá dob­ře. To samo­zřej­mě může v budouc­nos­ti vést k lep­ší sexu­ál­ní komu­ni­ka­ci s poten­ci­ál­ním part­ne­rem.

Tato for­ma sexu­ál­ní­ho cho­vá­ní je navíc prak­tic­ky prv­ní, kte­rou se nau­čí­me, vět­ši­nou to je vel­mi instink­tiv­ně. Kdy přes­ně se tak sta­ne, jak čas­to dítě mastur­bu­je a jak se tato for­ma mění s věkem, je vel­mi podob­né fak­tům, kte­ré se týka­jí ostat­ních forem lid­ské sexu­a­li­ty.

Těch mož­nos­tí je oprav­du vel­mi mno­ho. Některé děti si se svým při­ro­ze­ním začí­na­jí hrát oprav­du vel­mi brzy, jiné v puber­tě a jsou i tací, kte­ří začnou ona­no­vat až v době, kdy zís­ka­jí infor­ma­ci, že mohou. Někteří mastur­bu­jí čas­tě­ji, někte­ří zase inten­ziv­ně­ji.

Chtíč tak tro­chu ros­te s tím, jak člo­věk dospí­vá. V zása­dě postup­ně sexu­a­li­ta nabý­vá na význa­mu ruku v ruce s půso­be­ním hor­mo­nů a roz­ví­je­ní sekun­dár­ních pohlav­ních zna­ků, tak­že i mastur­ba­ce bude logic­ky význam­něj­ší.

Není asi moc mož­né tvr­dit, že by byla čas­těj­ší, ale urči­tě je vědo­měj­ší. Malé dítě si vět­ši­nou hra­je s geni­tá­lem bez něja­ké myš­len­ky a spí­še se učí pozná­vat. Naopak dospí­va­jí­cí již mají sexu­ál­ní fan­ta­zie a poma­lu se učí dosa­ho­vat orgas­mu.

Pozitivní vlivy na tělo

Masturbace nepo­mů­že navíc dosáh­nout pou­ze orgas­mu, ale celé­mu tělu. Má pří­z­ni­vý vliv na srd­ce a krev­ní tlak, dokon­ce zlep­šu­je kon­di­ci cév. Vzhledem k tomu, že se během ní vypla­vu­jí hor­mo­ny, tak se dedu­ku­je depre­se a stres.

Může dokon­ce slou­žit i jako pre­ven­ce rako­vi­ny, což doka­zu­jí stu­die z roku 2003. Ty mlu­ví tako­vým způ­so­bem, že když muži čas­tě­ji mastru­bu­jí, tak trpí méně rako­vi­nou pro­sta­ty. Je to pro­to, že se při eja­ku­la­ci vypla­vu­jí toxi­ny, kte­ré one­moc­ně­ní způ­so­bu­jí. U žen pak mastur­ba­ce pomá­há zame­zit vzni­ku rako­vi­ny dělož­ní­ho číp­ku.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: