Každý čtvrtý člověk trpí na toto onemocnění, ale jen málokdo ví, jak se lze rychle zbavit příznaků!

fb 14969142570

Herpes může pořád­ně zkom­pli­ko­vat život, pro­to­že se vět­ši­nou obje­vu­je v těch nej­ne­vhod­něj­ších oka­mži­cích. Před schůzkou, důle­ži­tou pora­dou nebo osla­vou. Tento virus se obje­vu­je vždy, když se naše imu­ni­ta sní­ží, když máme kon­takt s naka­že­nou oso­bou nebo pře­ží­vá­me stre­so­vé obdo­bí. Máme pro vás něko­lik způ­sobů, kte­ré rych­le a účin­ně potla­čí jaké­ko­liv pří­zna­ky!

1. Lékořice 

Lidé ji buď milu­jí nebo pří­mo nesná­ší. Kromě spe­ci­fic­ké chu­tě má léko­ři­ce léči­vé účin­ky. Dodnes ji může­me najít v lécích. Pochází ze Středomoří a Střední a Malé Asie. Obsahuje kyse­li­nu s názvem Glycyrrhyza, kte­rá zabra­ňu­je šíře­ní infek­cí. Stačí prá­šek toho­to koře­ní smí­chat s vodou a potřít posti­že­né mís­to.

2. Olej z máty pepr­né 

Její anti­bak­te­ri­ál­ní účin­ky zná lid­stvo už od nepa­mě­ti. 3krát den­ně vysta­čí 1 kap­kou potřít her­pes a máte po pro­blé­mu.

3. Čajovníkový olej 

Tento olej efek­tiv­ně vysu­ší kaž­dý her­pes. Stačí mís­to nama­zat něko­li­krát den­ně a máte hoto­vo!

Na násle­du­jí­cí stra­ně se dozví­te více!

4. Mléko 

Tento bod může pře­kva­pit, ale opra­vu fun­gu­je! Sklenici mlé­ka nech­te přes noc v led­ni­ci. Ráno do mlé­ka namoč­te vato­vý tam­pon a pak při­lož­te na posti­že­né mís­to. Několikrát opa­kuj­te.

5. Led 

Může se to zdát jed­no­du­ché, ale je oprav­du účin­ný! Když posti­že­né mís­to schla­dí­te, zmír­ňu­je­te tím otok, bolest i svě­dě­ní.

6. Vanilkový extrakt 

Další účin­ná slož­ka, kte­rá má neu­vě­ři­tel­ný vliv na naše zdra­ví. Vanilka obsa­hu­je alko­hol, kte­rý bak­te­ri­ím a viru­sem nedá žád­nou šan­ci. Jednou za něko­lik hodin potře­te her­pes a sle­duj­te, jak postup­ně mizí!

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: