Jak zastavit ošklivou hádku? Budete se divit, ale stačí jedna věta!

vQ4jK

Každý pár se občas pohá­dá, ale oprav­du ošk­li­vá a divo­ká hád­ka může vztah mini­mál­ně na něja­ký čas naru­šit. My pro vás máme skvě­lý návod, jak tako­vý spor včas a jed­no­du­še ukon­čit a záro­veň ho tak utu­žit.

Hádky nejsou nut­ně znám­kou nefunkč­ní­ho vzta­hu. Naopak – mít čas od času opač­ný názor a na něčem se neshod­nout je zdra­vá sou­část part­ner­ství. Podstatné je, jak se hádá­te a jak spo­lu při roze­přích komu­ni­ku­je­te. To totiž roz­hod­ne o tom, zda kon­flikt váš vztah posí­lí, nebo osla­bí.

Vztahový kouč a rodin­ný tera­peut Hal Runkel nedáv­no v brit­ském dení­ku Daily Mail zve­řej­nil svůj návod, jak ošk­li­vý svár včas ukon­čit, a také rady, jak se hádat kon­struk­tiv­ně.

Útok střídá útok

Partner je vaší nej­bliž­ší oso­bou, doko­na­le vás zná, ví nejen o vašich sil­ných strán­kách, ale i o těch sla­bých. „Zná vaše boles­ti­vé momen­ty z dět­ství, vaše nej­hor­ší oba­vy i nej­vět­ší tou­hy,“ upřes­ňu­je Hal Runkel.

Na jed­né stra­ně je to úžas­né a dodá­vá vám to ve vzta­hu pocit bez­pe­čí a jis­to­ty. Na stra­ně dru­hé je to ale nebez­peč­né, pro­to­že oba tím pádem víte, jak part­ne­ra oprav­du ranit, kde je jeho emoč­ní Achillova pata.

A ve chví­li, kdy tohle váš pro­těj­šek udě­lá a zaú­to­čí na vaše nej­cit­li­věj­ší mís­to, cítí­te se hlou­pě, zra­ze­ně a hod­ně vás to bolí. Logicky máte chuť vrá­tit úder, vyu­žít na oplát­ku svých vědo­mos­tí a pích­nout do jeho sla­bé­ho mís­ta. Osobní pýcha a hrdost vám jed­no­du­še nedo­vo­lí při­znat, jak moc vás ranil, nao­pak vás to moti­vu­je cho­vat se stej­ně jako on. „Jinými slo­vy, čas­to vyu­ží­vá­te inti­mi­tu a blíz­kost, kte­rou s part­ne­rem máte, pro­ti sobě samým,“ pojme­no­vá­vá situ­a­ci Hal Runkel.

Nehrajte si na hrdiny

Když se do tako­vé situ­a­ce dosta­ne­te, zkus­te se zasta­vit a potlač­te v sobě tou­hu opla­tit úder. Nekřičte a nena­dá­vej­te. „Jen mu v kli­du řek­ně­te ‚au, tohle váž­ně bole­lo‘,“ radí Hal Runkel.

Tahle věta prý ve vět­ši­ně pří­pa­dů sta­čí. Dáte tak part­ne­ro­vi naje­vo, že to pře­hnal, že vás oprav­du ranil a že vy odmí­tá­te v téhle boles­ti­vé hád­ce tím­to sty­lem pokra­čo­vat. Ukázat zra­ni­tel­nost není ostuda!

Váš pro­těj­šek by to mělo vytrh­nout z útoč­né­ho módu. Nejspíš si uvě­do­mí, co řekl nebo udě­lal, zklid­ní se a nebu­de mít dál potře­bu vám ubli­žo­vat. Navíc tím vytvo­ří­te atmo­sfé­ru pro lep­ší dis­ku­zi, kte­rá tře­ba pove­de ke kom­pro­mi­su a řeše­ní.

Opravdu ošk­li­vá hád­ka může rodin­nou poho­du hod­ně nabou­rat, pro­to je lep­ší ji včas ukon­čit

Tohle také dodržujte

A jakmi­le tahle chví­le nasta­ne, dis­ku­tuj­te, hádej­te se, vymě­ňuj­te si názo­ry, ale dodr­žuj­te násle­du­jí­cí čty­ři pra­vi­dla.

  • Zjistěte, co je za vaším hně­vem - Zlost je pri­már­ní emo­ce a je to v pod­sta­tě obra­na před mno­hem nepří­jem­něj­ší­mi poci­ty, jako je strach či smu­tek. Jenže hněv vám také brá­ní uvě­do­mit si, co je pří­či­nou vaší naštva­nos­ti, co vás roze­smu­t­ňu­je nebo čeho se bojí­te. Přitom to jsou klí­čo­vé emo­ce pro to, aby vaše hád­ka ved­la k řeše­ní. Je tedy potře­ba zasta­vit se a pře­mýš­let, co vás tak naštva­lo, a až pak rea­go­vat...
  • Nikdy nepo­u­ží­vej­te slo­vo „nikdy“ - Jsou to ty věty „nikdy mě nepo­slou­cháš“, „vždyc­ky všech­no zka­zíš“ a podob­ně. Realita je totiž tako­vá, že vás part­ner mož­ná vel­mi čas­to oprav­du nepo­slou­chá, ale není to tak vždyc­ky. „Ale pokud tahle fatál­ní slo­va pou­ží­vá­te, říká­te tím, že tohle je on, tako­vá je jeho pova­ha a cha­rak­ter. A to ho pří­liš nemo­ti­vu­je k tomu, aby coko­li měnil,“ radí Hal Runkel.
  • Nebuďte oběť - Tón, jakým mlu­ví­te, je vaším posel­stvím. Takže když kňou­rá­te, plá­če­te, ške­mrá­te a dopro­šu­je­te se, dělá­te ze sebe oběť. Možná part­ne­ra při­mě­je­te k něja­ké změ­ně, ale ne pro­to, že by chtěl, ale pro­to­že k tomu byl donu­cen. A to nikdy nemů­že vydr­žet dlou­ho­do­bě.
  • Buďte upřím­ní, ale ne bru­tál­ně - Ve vzta­hu bys­te vždy měli být sami sebou, nepře­tva­řo­vat se a nemít pro­blém říct, co si doo­prav­dy mys­lí­te. V hád­ce to samo­zřej­mě pla­tí také. Ale být upřím­ný nezna­me­ná být kru­tý a zlý. Než něco řek­ne­te, sku­teč­ně se ujis­tě­te, že to říct chce­te. Slova vyřče­ná v afek­tu mohou napáchat hod­ně ško­dy. I nehez­ké věci lze podat s tak­tem a cit­li­vos­tí.

Jak čas­to se doma hádá­te? Dokážete při­tom vyře­šit něja­ký pro­blém?

Jak zastavit ošklivou hádku? Budete se divit, ale stačí jedna věta!
Hodnocení: 4 - ‎1 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: